String.Contains Metoda

Definice

Přetížení

Contains(Char, StringComparison)

Vrací hodnotu určující, zda se v rámci tohoto řetězce vyskytne zadaný znak, a to pomocí zadaných pravidel porovnání.Returns a value indicating whether a specified character occurs within this string, using the specified comparison rules.

Contains(Char)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda se v rámci tohoto řetězce vyskytuje zadaný znak.Returns a value indicating whether a specified character occurs within this string.

Contains(String)

Vrací hodnotu určující, zda se v rámci tohoto řetězce vyskytuje zadaný podřetězec.Returns a value indicating whether a specified substring occurs within this string.

Contains(String, StringComparison)

Vrací hodnotu určující, zda se v rámci tohoto řetězce vyskytne zadaný řetězec, pomocí zadaných pravidel porovnání.Returns a value indicating whether a specified string occurs within this string, using the specified comparison rules.

Contains(Char, StringComparison)

Vrací hodnotu určující, zda se v rámci tohoto řetězce vyskytne zadaný znak, a to pomocí zadaných pravidel porovnání.Returns a value indicating whether a specified character occurs within this string, using the specified comparison rules.

public:
 bool Contains(char value, StringComparison comparisonType);
public bool Contains (char value, StringComparison comparisonType);
member this.Contains : char * StringComparison -> bool
Public Function Contains (value As Char, comparisonType As StringComparison) As Boolean

Parametry

value
Char

Znak, který chcete vyhledat.The character to seek.

comparisonType
StringComparison

Jedna z hodnot výčtu, která určuje pravidla, která se mají použít v porovnání.One of the enumeration values that specifies the rules to use in the comparison.

Návraty

true, pokud se v rámci tohoto řetězce vyskytne parametr value; v opačném případě false.true if the value parameter occurs within this string; otherwise, false.

Contains(Char)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda se v rámci tohoto řetězce vyskytuje zadaný znak.Returns a value indicating whether a specified character occurs within this string.

public:
 bool Contains(char value);
public bool Contains (char value);
member this.Contains : char -> bool
Public Function Contains (value As Char) As Boolean

Parametry

value
Char

Znak, který chcete vyhledat.The character to seek.

Návraty

true, pokud se v rámci tohoto řetězce vyskytne parametr value; v opačném případě false.true if the value parameter occurs within this string; otherwise, false.

Contains(String)

Vrací hodnotu určující, zda se v rámci tohoto řetězce vyskytuje zadaný podřetězec.Returns a value indicating whether a specified substring occurs within this string.

public:
 bool Contains(System::String ^ value);
public bool Contains (string value);
member this.Contains : string -> bool
Public Function Contains (value As String) As Boolean

Parametry

value
String

Prohledávaný řetězec.The string to seek.

Návraty

true, zda je v rámci tohoto řetězce k disvalue parametr, nebo pokud value je prázdný řetězec (""); v opačném případě false.true if the value parameter occurs within this string, or if value is the empty string (""); otherwise, false.

Výjimky

value je null.value is null.

Příklady

Následující příklad určuje, zda je řetězec "Fox" podřetězec známé citace.The following example determines whether the string "fox" is a substring of a familiar quotation. Pokud je v řetězci nalezen řetězec "Fox", zobrazí se také jeho počáteční pozice.If "fox" is found in the string, it also displays its starting position.

using namespace System;

int main()
{
  String^ s1 = "The quick brown fox jumps over the lazy dog";
  String^ s2 = "fox";
  bool b = s1->Contains( s2 );
  Console::WriteLine( "Is the string, s2, in the string, s1?: {0}", b );
  if (b) {
   int index = s1->IndexOf(s2);
   if (index >= 0)
     Console::WriteLine("'{0} begins at character position {1}",
              s2, index + 1);
  }
}
// This example displays the following output:
//  'fox' is in the string 'The quick brown fox jumps over the lazy dog': True
//  'fox begins at character position 17
string s1 = "The quick brown fox jumps over the lazy dog";
string s2 = "fox";
bool b = s1.Contains(s2);
Console.WriteLine("'{0}' is in the string '{1}': {2}",
        s2, s1, b);
if (b) {
  int index = s1.IndexOf(s2);
  if (index >= 0)
    Console.WriteLine("'{0} begins at character position {1}",
           s2, index + 1);               
}
// This example displays the following output:
//  'fox' is in the string 'The quick brown fox jumps over the lazy dog': True
//  'fox begins at character position 17
Class Example
  Public Shared Sub Main()
   Dim s1 As String = "The quick brown fox jumps over the lazy dog"
   Dim s2 As String = "fox"
   Dim b As Boolean = s1.Contains(s2)
   Console.WriteLine("'{0}' is in the string '{1}': {2}",
            s2, s1, b)
   If b Then
     Dim index As Integer = s1.IndexOf(s2)
     If index >= 0 Then
       Console.WriteLine("'{0} begins at character position {1}",
                s2, index + 1)
     End If
    End If
  End Sub
End Class
'
' This example displays the following output:
'  'fox' is in the string 'The quick brown fox jumps over the lazy dog': True
'  'fox begins at character position 17

Poznámky

Tato metoda provádí porovnání podle pořadového čísla (se zahrnutím velkých a malých písmen a jazykové verze).This method performs an ordinal (case-sensitive and culture-insensitive) comparison. Hledání začíná na prvním znaku tohoto řetězce a pokračuje přes poslední pozici znaku.The search begins at the first character position of this string and continues through the last character position.

Chcete-li zjistit, zda řetězec obsahuje zadaný podřetězec pomocí jiného než ordinálního porovnání (například porovnání zohledňující jazykovou verzi nebo porovnání bez ohledu na velikost písmen), můžete vytvořit vlastní metodu.To determine whether a string contains a specified substring by using something other than ordinal comparison (such as culture-sensitive comparison, or ordinal case-insensitive comparison), you can create a custom method. Následující příklad znázorňuje jeden takový přístup.The following example illustrates one such approach. Definuje metodu rozšíření String, která obsahuje parametr StringComparison a určuje, zda řetězec obsahuje podřetězec při použití zadaného formuláře porovnání řetězců.It defines a String extension method that includes a StringComparison parameter and indicates whether a string contains a substring when using the specified form of string comparison.

using System;

public static class StringExtensions
{
  public static bool Contains(this String str, String substring, 
                StringComparison comp)
  {              
    if (substring == null)
      throw new ArgumentNullException("substring", 
                     "substring cannot be null.");
    else if (! Enum.IsDefined(typeof(StringComparison), comp))
      throw new ArgumentException("comp is not a member of StringComparison",
                   "comp");

    return str.IndexOf(substring, comp) >= 0;           
  }
}
Imports System.Runtime.CompilerServices

Module StringExtensions
  <Extension()>
  Public Function Contains(str As String, substring As String, 
              comp As StringComparison) As Boolean
   If substring Is Nothing Then
     Throw New ArgumentNullException("substring", 
                     "substring cannot be null.")
   Else If Not [Enum].IsDefined(GetType(StringComparison), comp)
     Throw New ArgumentException("comp is not a member of StringComparison",
                   "comp")
   End If                
   Return str.IndexOf(substring, comp) >= 0           
  End Function
End Module

Následující příklad volá metodu rozšíření Contains k určení, zda je podřetězec nalezen v řetězci při použití ordinálního porovnání a ordinálního porovnání bez rozlišení velkých a malých písmen.The following example then calls the Contains extension method to determine whether a substring is found in a string when using ordinal comparison and case-insensitive ordinal comparison.

String s = "This is a string.";
String sub1 = "this";
Console.WriteLine("Does '{0}' contain '{1}'?", s, sub1);
StringComparison comp = StringComparison.Ordinal;
Console.WriteLine("  {0:G}: {1}", comp, s.Contains(sub1, comp));

comp = StringComparison.OrdinalIgnoreCase;
Console.WriteLine("  {0:G}: {1}", comp, s.Contains(sub1, comp));

// The example displays the following output:
//    Does 'This is a string.' contain 'this'?
//     Ordinal: False
//     OrdinalIgnoreCase: True
Public Module Example
  Public Sub Main
   Dim s As String = "This is a string."
   Dim sub1 As String = "this"
   Console.WriteLine("Does '{0}' contain '{1}'?", s, sub1)
   Dim comp As StringComparison = StringComparison.Ordinal
   Console.WriteLine("  {0:G}: {1}", comp, s.Contains(sub1, comp))
   
   comp = StringComparison.OrdinalIgnoreCase
   Console.WriteLine("  {0:G}: {1}", comp, s.Contains(sub1, comp))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Does 'This is a string.' contain 'this'?
'     Ordinal: False
'     OrdinalIgnoreCase: True

Pokud vás zajímá umístění podřetězce value v aktuální instanci, můžete zavolat metodu IndexOf a získat tak počáteční pozici svého prvního výskytu, nebo můžete zavolat metodu LastIndexOf a získat tak počáteční pozici posledního výskytu.If you are interested in the position of the substring value in the current instance, you can call the IndexOf method to get the starting position of its first occurrence, or you can call the LastIndexOf method to get the starting position of its last occurrence. Příklad obsahuje volání metody IndexOf(String), pokud je podřetězec nalezen v instanci řetězce.The example includes a call to the IndexOf(String) method if a substring is found in a string instance.

Viz také

Contains(String, StringComparison)

Vrací hodnotu určující, zda se v rámci tohoto řetězce vyskytne zadaný řetězec, pomocí zadaných pravidel porovnání.Returns a value indicating whether a specified string occurs within this string, using the specified comparison rules.

public:
 bool Contains(System::String ^ value, StringComparison comparisonType);
public bool Contains (string value, StringComparison comparisonType);
member this.Contains : string * StringComparison -> bool
Public Function Contains (value As String, comparisonType As StringComparison) As Boolean

Parametry

value
String

Prohledávaný řetězec.The string to seek.

comparisonType
StringComparison

Jedna z hodnot výčtu, která určuje pravidla, která se mají použít v porovnání.One of the enumeration values that specifies the rules to use in the comparison.

Návraty

true, zda je v rámci tohoto řetězce k disvalue parametr, nebo pokud value je prázdný řetězec (""); v opačném případě false.true if the value parameter occurs within this string, or if value is the empty string (""); otherwise, false.

Platí pro