String.Empty Pole

Definice

Představuje prázdný řetězec.Represents the empty string. Toto pole je jen ke čtení.This field is read-only.

public: static initonly System::String ^ Empty;
public static readonly string Empty;
 staticval mutable Empty : string
Public Shared ReadOnly Empty As String 

Hodnota pole

String

Poznámky

Hodnota tohoto pole je řetězec s nulovou délkou, "".The value of this field is the zero-length string, "".

V kódu aplikace se toto pole nejčastěji používá v přiřazeních k inicializaci řetězcové proměnné na prázdný řetězec.In application code, this field is most commonly used in assignments to initialize a string variable to an empty string. Chcete-li otestovat, zda je hodnota řetězce buď null nebo String.Empty , použijte IsNullOrEmpty metodu.To test whether the value of a string is either null or String.Empty, use the IsNullOrEmpty method.

Platí pro

Viz také