String.EndsWith String.EndsWith String.EndsWith String.EndsWith Method

Definice

Určuje, zda konec této instance řetězce odpovídá zadanému řetězci.Determines whether the end of this string instance matches a specified string.

Přetížení

EndsWith(Char) EndsWith(Char) EndsWith(Char) EndsWith(Char)
EndsWith(String) EndsWith(String) EndsWith(String) EndsWith(String)

Určuje, zda konec této instance řetězce odpovídá zadanému řetězci.Determines whether the end of this string instance matches the specified string.

EndsWith(String, StringComparison) EndsWith(String, StringComparison) EndsWith(String, StringComparison) EndsWith(String, StringComparison)

Určuje, zda konec této instance řetězce odpovídá zadanému řetězci při porovnání pomocí zadané možnosti porovnání.Determines whether the end of this string instance matches the specified string when compared using the specified comparison option.

EndsWith(String, Boolean, CultureInfo) EndsWith(String, Boolean, CultureInfo) EndsWith(String, Boolean, CultureInfo) EndsWith(String, Boolean, CultureInfo)

Určuje, zda konec této instance řetězce odpovídá zadanému řetězci při porovnání pomocí zadané jazykové verze.Determines whether the end of this string instance matches the specified string when compared using the specified culture.

EndsWith(Char) EndsWith(Char) EndsWith(Char) EndsWith(Char)

public:
 bool EndsWith(char value);
public bool EndsWith (char value);
member this.EndsWith : char -> bool
Public Function EndsWith (value As Char) As Boolean

Parametry

value
Char Char Char Char

Návraty

EndsWith(String) EndsWith(String) EndsWith(String) EndsWith(String)

Určuje, zda konec této instance řetězce odpovídá zadanému řetězci.Determines whether the end of this string instance matches the specified string.

public:
 bool EndsWith(System::String ^ value);
public bool EndsWith (string value);
member this.EndsWith : string -> bool
Public Function EndsWith (value As String) As Boolean

Parametry

value
String String String String

Řetězec, který má být porovnán s podřetězcem na konci této instance.The string to compare to the substring at the end of this instance.

Návraty

true, value pokud odpovídá konci této instance; falsev opačném případě.true if value matches the end of this instance; otherwise, false.

Výjimky

Příklady

Následující příklad označuje, zda každý řetězec v poli končí tečkou (".").The following example indicates whether each string in an array ends with a period (".").

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   String[] strings = { "This is a string.", "Hello!", "Nothing.", 
              "Yes.", "randomize" };
   foreach (var value in strings) {
     bool endsInPeriod = value.EndsWith(".");
     Console.WriteLine("'{0}' ends in a period: {1}", 
              value, endsInPeriod);
   }              
  }
}
// The example displays the following output:
//    'This is a string.' ends in a period: True
//    'Hello!' ends in a period: False
//    'Nothing.' ends in a period: True
//    'Yes.' ends in a period: True
//    'randomize' ends in a period: False
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim strings() As String = { "This is a string.", "Hello!", 
                 "Nothing.", "Yes.", "randomize" }
   For Each value In strings
     Dim endsInPeriod As Boolean = value.EndsWith(".")
     Console.WriteLine("'{0}' ends in a period: {1}", 
              value, endsInPeriod)
   Next              
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    'This is a string.' ends in a period: True
'    'Hello!' ends in a period: False
'    'Nothing.' ends in a period: True
'    'Yes.' ends in a period: True
'    'randomize' ends in a period: False

Následující příklad definuje StripEndTags metodu, která EndsWith(String) používá metodu k odebrání koncových značek HTML z konce řádku.The following example defines a StripEndTags method that uses the EndsWith(String) method to remove HTML end tags from the end of a line. Všimněte si, StripEndTags že metoda je volána rekurzivní, aby bylo možné odebrat více koncových značek HTML na konci řádku.Note that the StripEndTags method is called recursively to ensure that multiple HTML end tags at the end of the line are removed.

using namespace System;
using namespace System::Collections;

String^ StripEndTags( String^ item )
{
  bool found = false;
  
  // try to find a tag at the end of the line using EndsWith
  if ( item->Trim()->EndsWith( ">" ) )
  {
   
   // now search for the opening tag...
   int lastLocation = item->LastIndexOf( "</" );
   
   // remove the identified section, if it is a valid region
   if ( lastLocation >= 0 ) {
      item = item->Substring( 0, lastLocation );
      found = true;
   }
  }

  if (found) item = StripEndTags(item);
  
  return item;
}

int main()
{
  
  // process an input file that contains html tags.
  // this sample checks for multiple tags at the end of the line, rather than simply
  // removing the last one.
  // note: HTML markup tags always end in a greater than symbol (>).
  array<String^>^strSource = {"<b>This is bold text</b>","<H1>This is large Text</H1>","<b><i><font color=green>This has multiple tags</font></i></b>","<b>This has <i>embedded</i> tags.</b>","This line simply ends with a greater than symbol, it should not be modified>"};
  Console::WriteLine( "The following lists the items before the ends have been stripped:" );
  Console::WriteLine( "-----------------------------------------------------------------" );
  
  // print out the initial array of strings
  IEnumerator^ myEnum1 = strSource->GetEnumerator();
  while ( myEnum1->MoveNext() )
  {
   String^ s = safe_cast<String^>(myEnum1->Current);
   Console::WriteLine( s );
  }

  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "The following lists the items after the ends have been stripped:" );
  Console::WriteLine( "----------------------------------------------------------------" );
  
  // Display the array of strings.
  IEnumerator^ myEnum2 = strSource->GetEnumerator();
  while ( myEnum2->MoveNext() )
  {
   String^ s = safe_cast<String^>(myEnum2->Current);
   Console::WriteLine( StripEndTags( s ) );
  }
}
// The example displays the following output:
//  The following lists the items before the ends have been stripped:
//  -----------------------------------------------------------------
//  <b>This is bold text</b>
//  <H1>This is large Text</H1>
//  <b><i><font color=green>This has multiple tags</font></i></b>
//  <b>This has <i>embedded</i> tags.</b>
//  This line simply ends with a greater than symbol, it should not be modified>
//  
//  The following lists the items after the ends have been stripped:
//  ----------------------------------------------------------------
//  <b>This is bold text
//  <H1>This is large Text
//  <b><i><font color=green>This has multiple tags
//  <b>This has <i>embedded</i> tags.
//  This line simply ends with a greater than symbol, it should not be modified>
using System;

public class EndsWithTest {
  public static void Main() {

    // process an input file that contains html tags.
    // this sample checks for multiple tags at the end of the line, rather than simply
    // removing the last one.
    // note: HTML markup tags always end in a greater than symbol (>).

    string [] strSource = { "<b>This is bold text</b>", "<H1>This is large Text</H1>",
        "<b><i><font color=green>This has multiple tags</font></i></b>",
        "<b>This has <i>embedded</i> tags.</b>",
        "This line simply ends with a greater than symbol, it should not be modified>" };

    Console.WriteLine("The following lists the items before the ends have been stripped:");
    Console.WriteLine("-----------------------------------------------------------------");

    // print out the initial array of strings
    foreach ( string s in strSource )
      Console.WriteLine( s );

    Console.WriteLine();

    Console.WriteLine("The following lists the items after the ends have been stripped:");
    Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");

    // print out the array of strings
    foreach (var s in strSource)
      Console.WriteLine(StripEndTags(s));
  }

  private static string StripEndTags( string item ) {

    bool found = false;
      
    // try to find a tag at the end of the line using EndsWith
    if (item.Trim().EndsWith(">")) {
        
      // now search for the opening tag...
      int lastLocation = item.LastIndexOf( "</" );

      // remove the identified section, if it is a valid region
      if ( lastLocation >= 0 ) {
        found = true;
        item = item.Substring( 0, lastLocation );
      }  
    }

    if (found)
      item = StripEndTags(item);
      
    return item;
  }
}
// The example displays the following output:
//  The following lists the items before the ends have been stripped:
//  -----------------------------------------------------------------
//  <b>This is bold text</b>
//  <H1>This is large Text</H1>
//  <b><i><font color=green>This has multiple tags</font></i></b>
//  <b>This has <i>embedded</i> tags.</b>
//  This line simply ends with a greater than symbol, it should not be modified>
//  
//  The following lists the items after the ends have been stripped:
//  ----------------------------------------------------------------
//  <b>This is bold text
//  <H1>This is large Text
//  <b><i><font color=green>This has multiple tags
//  <b>This has <i>embedded</i> tags.
//  This line simply ends with a greater than symbol, it should not be modified>
Public Module Example
  Public Sub Main()
    Dim strSource() As String = { "<b>This is bold text</b>", 
          "<H1>This is large Text</H1>", 
          "<b><i><font color = green>This has multiple tags</font></i></b>", 
          "<b>This has <i>embedded</i> tags.</b>", 
          "This line simply ends with a greater than symbol, it should not be modified>" }

    Console.WriteLine("The following lists the items before the ends have been stripped:")
    Console.WriteLine("-----------------------------------------------------------------")

    ' Display the initial array of strings.
    For Each s As String In strSource
      Console.WriteLine(s)
    Next
    Console.WriteLine()

    Console.WriteLine("The following lists the items after the ends have been stripped:")
    Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------")

    ' Display the array of strings.
    For Each s As String In strSource
      Console.WriteLine(StripEndTags(s))
    Next 
  End Sub 

  Private Function StripEndTags(item As String) As String
    Dim found As Boolean = False
    
    ' Try to find a tag at the end of the line using EndsWith.
    If item.Trim().EndsWith(">") Then
      ' now search for the opening tag...
      Dim lastLocation As Integer = item.LastIndexOf("</")
      If lastLocation >= 0 Then
        found = True
        
        ' Remove the identified section, if it is a valid region.
        item = item.Substring(0, lastLocation)
      End If
    End If
    
    If found Then item = StripEndTags(item)
    Return item
  End Function 
End Module
' The example displays the following output:
'  The following lists the items before the ends have been stripped:
'  -----------------------------------------------------------------
'  <b>This is bold text</b>
'  <H1>This is large Text</H1>
'  <b><i><font color = green>This has multiple tags</font></i></b>
'  <b>This has <i>embedded</i> tags.</b>
'  This line simply ends with a greater than symbol, it should not be modified>
'  
'  The following lists the items after the ends have been stripped:
'  ----------------------------------------------------------------
'  <b>This is bold text
'  <H1>This is large Text
'  <b><i><font color = green>This has multiple tags
'  <b>This has <i>embedded</i> tags.
'  This line simply ends with a greater than symbol, it should not be modified>

Poznámky

Tato metoda porovnává value s podřetězcem na konci této instance, která má stejnou délku jako valuea vrací indikaci, zda jsou stejné.This method compares value to the substring at the end of this instance that is the same length as value, and returns an indication whether they are equal. Aby bylo stejné, value musí být odkaz na stejnou instanci nebo odpovídat konci této instance.To be equal, value must be a reference to this same instance or match the end of this instance.

Tato metoda provádí porovnání slov (velká a malá písmena a specifika jazykové verze) použitím aktuální jazykové verze.This method performs a word (case-sensitive and culture-sensitive) comparison using the current culture.

Poznámky pro volající

Jak je vysvětleno v tématu osvědčené postupy pro používání řetězců, doporučujeme vyhnout se volání metod porovnávání řetězců, které nahradí výchozí hodnoty, a místo toho volat metody, které vyžadují explicitní určení parametrů.As explained in Best Practices for Using Strings, we recommend that you avoid calling string comparison methods that substitute default values and instead call methods that require parameters to be explicitly specified. Chcete-li určit, zda řetězec končí určitým podřetězcem pomocí pravidel porovnání řetězců aktuální jazykové verze, zavolejte EndsWith(String, StringComparison) přetížení metody s CurrentCulture hodnotou parametru pro svůj comparisonType parametr.To determine whether a string ends with a particular substring by using the string comparison rules of the current culture, call the EndsWith(String, StringComparison) method overload with a value of CurrentCulture for its comparisonType parameter.

Viz také

EndsWith(String, StringComparison) EndsWith(String, StringComparison) EndsWith(String, StringComparison) EndsWith(String, StringComparison)

Určuje, zda konec této instance řetězce odpovídá zadanému řetězci při porovnání pomocí zadané možnosti porovnání.Determines whether the end of this string instance matches the specified string when compared using the specified comparison option.

public:
 bool EndsWith(System::String ^ value, StringComparison comparisonType);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public bool EndsWith (string value, StringComparison comparisonType);
member this.EndsWith : string * StringComparison -> bool
Public Function EndsWith (value As String, comparisonType As StringComparison) As Boolean

Parametry

value
String String String String

Řetězec, který má být porovnán s podřetězcem na konci této instance.The string to compare to the substring at the end of this instance.

comparisonType
StringComparison StringComparison StringComparison StringComparison

Jedna z hodnot výčtu, která určuje, jak tento řetězec value a jsou porovnány.One of the enumeration values that determines how this string and value are compared.

Návraty

truePokud parametr odpovídá konci tohoto řetězce; falsev opačném případě. valuetrue if the value parameter matches the end of this string; otherwise, false.

Výjimky

Příklady

Následující příklad určuje, zda řetězec končí určitým podřetězcem.The following example determines whether a string ends with a particular substring. Výsledky jsou ovlivněny volbou jazykové verze, zda je případ ignorován a zda je prováděno ordinální porovnání.The results are affected by the choice of culture, whether case is ignored, and whether an ordinal comparison is performed.

// This example demonstrates the 
// System.String.EndsWith(String, StringComparison) method.

using namespace System;
using namespace System::Threading;

void Test(String^ testString, String^ searchString, 
   StringComparison comparison)
{
  String^ resultFormat = "\"{0}\" {1} with \"{2}\".";
  String^ resultString = "does not end";

  if (testString->EndsWith(searchString, comparison))
  {
    resultString = "ends";
  }
  Console::WriteLine(resultFormat, testString, resultString, searchString);
}

int main()
{
  String^ introMessage =
    "Determine whether a string ends with another string, " +
    "using\ndifferent values of StringComparison.";

  array<StringComparison>^ comparisonValues = {
    StringComparison::CurrentCulture,
    StringComparison::CurrentCultureIgnoreCase,
    StringComparison::InvariantCulture,
    StringComparison::InvariantCultureIgnoreCase,
    StringComparison::Ordinal,
    StringComparison::OrdinalIgnoreCase};

  Console::Clear();
  Console::WriteLine(introMessage);

  // Display the current culture because the culture-specific comparisons
  // can produce different results with different cultures.
  Console::WriteLine("The current culture is {0}.\n",
    Thread::CurrentThread->CurrentCulture->Name);
  // Perform two tests for each StringComparison
  for each (StringComparison stringCmp in comparisonValues)
  {
    Console::WriteLine("StringComparison.{0}:", stringCmp);
    Test("abcXYZ", "XYZ", stringCmp);
    Test("abcXYZ", "xyz", stringCmp);
    Console::WriteLine();
  }
}

/*
This code example produces the following results:

Determine whether a string ends with another string, using
different values of StringComparison.
The current culture is en-US.

StringComparison.CurrentCulture:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" does not end with "xyz".

StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" ends with "xyz".

StringComparison.InvariantCulture:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" does not end with "xyz".

StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" ends with "xyz".

StringComparison.Ordinal:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" does not end with "xyz".

StringComparison.OrdinalIgnoreCase:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" ends with "xyz".

*/
// This example demonstrates the 
// System.String.EndsWith(String, StringComparison) method.

using System;
using System.Threading;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  string intro = "Determine whether a string ends with another string, " +
          "using\n different values of StringComparison.";

  StringComparison[] scValues = {
    StringComparison.CurrentCulture,
    StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase,
    StringComparison.InvariantCulture,
    StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase,
    StringComparison.Ordinal,
    StringComparison.OrdinalIgnoreCase };

//
  Console.Clear();
  Console.WriteLine(intro);

// Display the current culture because the culture-specific comparisons
// can produce different results with different cultures.
  Console.WriteLine("The current culture is {0}.\n", 
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name);

// Determine whether three versions of the letter I are equal to each other. 
  foreach (StringComparison sc in scValues)
    {
    Console.WriteLine("StringComparison.{0}:", sc);
    Test("abcXYZ", "XYZ", sc);
    Test("abcXYZ", "xyz", sc);
    Console.WriteLine();
    }
  }

  protected static void Test(string x, string y, StringComparison comparison)
  {
  string resultFmt = "\"{0}\" {1} with \"{2}\".";
  string result = "does not end";
//
  if (x.EndsWith(y, comparison))
    result = "ends";
  Console.WriteLine(resultFmt, x, result, y);
  }
}

/*
This code example produces the following results:

Determine whether a string ends with another string, using
 different values of StringComparison.
The current culture is en-US.

StringComparison.CurrentCulture:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" does not end with "xyz".

StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" ends with "xyz".

StringComparison.InvariantCulture:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" does not end with "xyz".

StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" ends with "xyz".

StringComparison.Ordinal:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" does not end with "xyz".

StringComparison.OrdinalIgnoreCase:
"abcXYZ" ends with "XYZ".
"abcXYZ" ends with "xyz".

*/
' This example demonstrates the 
' System.String.EndsWith(String, StringComparison) method.

Imports System.Threading

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim intro As String = "Determine whether a string ends with another string, " & _
               "using" & vbCrLf & " different values of StringComparison."
    
    Dim scValues As StringComparison() = { _
            StringComparison.CurrentCulture, _
            StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase, _
            StringComparison.InvariantCulture, _
            StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase, _
            StringComparison.Ordinal, _
            StringComparison.OrdinalIgnoreCase }
    '
    Console.Clear()
    Console.WriteLine(intro)
    
    ' Display the current culture because the culture-specific comparisons
    ' can produce different results with different cultures.
    Console.WriteLine("The current culture is {0}." & vbCrLf, _
              Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name)

    ' Determine whether three versions of the letter I are equal to each other. 
    Dim sc As StringComparison
    For Each sc In scValues
      Console.WriteLine("StringComparison.{0}:", sc)
      Test("abcXYZ", "XYZ", sc)
      Test("abcXYZ", "xyz", sc)
      Console.WriteLine()
    Next sc
  
  End Sub
  
  
  Protected Shared Sub Test(ByVal x As String, ByVal y As String, _
               ByVal comparison As StringComparison) 
    Dim resultFmt As String = """{0}"" {1} with ""{2}""."
    Dim result As String = "does not end"
    '
    If x.EndsWith(y, comparison) Then
      result = "ends"
    End If
    Console.WriteLine(resultFmt, x, result, y)
  
  End Sub
End Class

'
'This code example produces the following results:
'
'Determine whether a string ends with another string, using
' different values of StringComparison.
'The current culture is en-US.
'
'StringComparison.CurrentCulture:
'"abcXYZ" ends with "XYZ".
'"abcXYZ" does not end with "xyz".
'
'StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase:
'"abcXYZ" ends with "XYZ".
'"abcXYZ" ends with "xyz".
'
'StringComparison.InvariantCulture:
'"abcXYZ" ends with "XYZ".
'"abcXYZ" does not end with "xyz".
'
'StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase:
'"abcXYZ" ends with "XYZ".
'"abcXYZ" ends with "xyz".
'
'StringComparison.Ordinal:
'"abcXYZ" ends with "XYZ".
'"abcXYZ" does not end with "xyz".
'
'StringComparison.OrdinalIgnoreCase:
'"abcXYZ" ends with "XYZ".
'"abcXYZ" ends with "xyz".
'

Poznámky

EndsWith Metoda porovnáváparametrspodřetězcemnakoncitohotořetězceavrátíhodnotu,kteráoznačujevalue , zda jsou shodná.The EndsWith method compares the value parameter to the substring at the end of this string and returns a value that indicates whether they are equal. Aby bylo stejné, value musí být odkaz na stejný řetězec, musí být prázdný řetězec (""), nebo musí odpovídat konci tohoto řetězce.To be equal, value must be a reference to this same string, must be the empty string (""), or must match the end of this string. Typ porovnání prováděný EndsWith metodou závisí na hodnotě comparisonType parametru.The type of comparison performed by the EndsWith method depends on the value of the comparisonType parameter.

Viz také

EndsWith(String, Boolean, CultureInfo) EndsWith(String, Boolean, CultureInfo) EndsWith(String, Boolean, CultureInfo) EndsWith(String, Boolean, CultureInfo)

Určuje, zda konec této instance řetězce odpovídá zadanému řetězci při porovnání pomocí zadané jazykové verze.Determines whether the end of this string instance matches the specified string when compared using the specified culture.

public:
 bool EndsWith(System::String ^ value, bool ignoreCase, System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public bool EndsWith (string value, bool ignoreCase, System.Globalization.CultureInfo culture);
member this.EndsWith : string * bool * System.Globalization.CultureInfo -> bool
Public Function EndsWith (value As String, ignoreCase As Boolean, culture As CultureInfo) As Boolean

Parametry

value
String String String String

Řetězec, který má být porovnán s podřetězcem na konci této instance.The string to compare to the substring at the end of this instance.

ignoreCase
Boolean Boolean Boolean Boolean

truepro ignorování velkých a malých písmen během porovnávání; v opačném případě. falsetrue to ignore case during the comparison; otherwise, false.

culture
CultureInfo CultureInfo CultureInfo CultureInfo

Kulturní informace, které určují, jak je value tato instance a porovnána.Cultural information that determines how this instance and value are compared. Pokud culture jenull, je použita aktuální jazyková verze.If culture is null, the current culture is used.

Návraty

truePokud parametr odpovídá konci tohoto řetězce; falsev opačném případě. valuetrue if the value parameter matches the end of this string; otherwise, false.

Výjimky

Příklady

Následující příklad určuje, zda se řetězec vyskytuje na konci jiného řetězce.The following example determines whether a string occurs at the end of another string. EndsWith Metoda je volána několikrát při použití rozlišování velkých a malých písmen a různých kultur, které mají vliv na výsledky hledání.The EndsWith method is called several times using case sensitivity, case insensitivity, and different cultures that influence the results of the search.

// This code example demonstrates the 
// System.String.EndsWith(String, ..., CultureInfo) method.

using System;
using System.Threading;
using System.Globalization;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  string msg1 = "Search for the target string \"{0}\" in the string \"{1}\".\n";
  string msg2 = "Using the {0} - \"{1}\" culture:";
  string msg3 = " The string to search ends with the target string: {0}";
  bool result = false;
  CultureInfo ci;

// Define a target string to search for.
// U+00c5 = LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
  string capitalARing = "\u00c5";

// Define a string to search. 
// The result of combining the characters LATIN SMALL LETTER A and COMBINING 
// RING ABOVE (U+0061, U+030a) is linguistically equivalent to the character 
// LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00e5).
  string xyzARing = "xyz" + "\u0061\u030a";

// Clear the screen and display an introduction.
  Console.Clear();

// Display the string to search for and the string to search.
  Console.WriteLine(msg1, capitalARing, xyzARing);

// Search using English-United States culture.
  ci = new CultureInfo("en-US");
  Console.WriteLine(msg2, ci.DisplayName, ci.Name);

  Console.WriteLine("Case sensitive:");
  result = xyzARing.EndsWith(capitalARing, false, ci);
  Console.WriteLine(msg3, result);

  Console.WriteLine("Case insensitive:");
  result = xyzARing.EndsWith(capitalARing, true, ci);
  Console.WriteLine(msg3, result);
  Console.WriteLine();

// Search using Swedish-Sweden culture.
  ci = new CultureInfo("sv-SE");
  Console.WriteLine(msg2, ci.DisplayName, ci.Name);

  Console.WriteLine("Case sensitive:");
  result = xyzARing.EndsWith(capitalARing, false, ci);
  Console.WriteLine(msg3, result);

  Console.WriteLine("Case insensitive:");
  result = xyzARing.EndsWith(capitalARing, true, ci);
  Console.WriteLine(msg3, result);
  }
}

/*
Note: This code example was executed on a console whose user interface 
culture is "en-US" (English-United States).

This code example produces the following results:

Search for the target string "Å" in the string "xyza°".

Using the English (United States) - "en-US" culture:
Case sensitive:
 The string to search ends with the target string: False
Case insensitive:
 The string to search ends with the target string: True

Using the Swedish (Sweden) - "sv-SE" culture:
Case sensitive:
 The string to search ends with the target string: False
Case insensitive:
 The string to search ends with the target string: False

*/
' This code example demonstrates the 
' System.String.EndsWith(String, ..., CultureInfo) method.

Imports System.Threading
Imports System.Globalization

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim msg1 As String = "Search for the target string ""{0}"" in the string ""{1}""." & vbCrLf
    Dim msg2 As String = "Using the {0} - ""{1}"" culture:"
    Dim msg3 As String = " The string to search ends with the target string: {0}"
    Dim result As Boolean = False
    Dim ci As CultureInfo
    
    ' Define a target string to search for.
    ' U+00c5 = LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
    Dim capitalARing As String = "Å"
    
    ' Define a string to search. 
    ' The result of combining the characters LATIN SMALL LETTER A and COMBINING 
    ' RING ABOVE (U+0061, U+030a) is linguistically equivalent to the character 
    ' LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00e5).
    Dim xyzARing As String = "xyz" & "å"
    
    ' Clear the screen and display an introduction.
    Console.Clear()
    
    ' Display the string to search for and the string to search.
    Console.WriteLine(msg1, capitalARing, xyzARing)
    
    ' Search using English-United States culture.
    ci = New CultureInfo("en-US")
    Console.WriteLine(msg2, ci.DisplayName, ci.Name)
    
    Console.WriteLine("Case sensitive:")
    result = xyzARing.EndsWith(capitalARing, False, ci)
    Console.WriteLine(msg3, result)
    
    Console.WriteLine("Case insensitive:")
    result = xyzARing.EndsWith(capitalARing, True, ci)
    Console.WriteLine(msg3, result)
    Console.WriteLine()
    
    ' Search using Swedish-Sweden culture.
    ci = New CultureInfo("sv-SE")
    Console.WriteLine(msg2, ci.DisplayName, ci.Name)
    
    Console.WriteLine("Case sensitive:")
    result = xyzARing.EndsWith(capitalARing, False, ci)
    Console.WriteLine(msg3, result)
    
    Console.WriteLine("Case insensitive:")
    result = xyzARing.EndsWith(capitalARing, True, ci)
    Console.WriteLine(msg3, result)
  
  End Sub
End Class

'
'Note: This code example was executed on a console whose user interface 
'culture is "en-US" (English-United States).
'
'This code example produces the following results:
'
'Search for the target string "Å" in the string "xyza°".
'
'Using the English (United States) - "en-US" culture:
'Case sensitive:
' The string to search ends with the target string: False
'Case insensitive:
' The string to search ends with the target string: True
'
'Using the Swedish (Sweden) - "sv-SE" culture:
'Case sensitive:
' The string to search ends with the target string: False
'Case insensitive:
' The string to search ends with the target string: False
'

Poznámky

Tato metoda porovnává value parametr s podřetězcem na konci tohoto řetězce, který má stejnou délku jako valuea vrátí hodnotu, která označuje, zda se shodují.This method compares the value parameter to the substring at the end of this string that is the same length as value, and returns a value that indicates whether they are equal. Aby bylo stejné, value musí být odkaz na stejnou instanci nebo odpovídat konci tohoto řetězce.To be equal, value must be a reference to this same instance or match the end of this string.

Tato metoda provádí porovnání slova (zohledňující jazykovou verzi) pomocí zadaného písmena a jazykové verze.This method performs a word (culture-sensitive) comparison using the specified casing and culture.

Viz také

Platí pro