String.EnumerateRunes String.EnumerateRunes String.EnumerateRunes String.EnumerateRunes Method

Definice

Vrátí výčet Rune z tohoto řetězce.Returns an enumeration of Rune from this string.

public:
 System::Text::StringRuneEnumerator EnumerateRunes();
public System.Text.StringRuneEnumerator EnumerateRunes ();
member this.EnumerateRunes : unit -> System.Text.StringRuneEnumerator
Public Function EnumerateRunes () As StringRuneEnumerator

Návraty

Runeový enumerátor řetězce.A string rune enumerator.

Poznámky

Ve výčtu Rune.ReplacementCharjsou reprezentovány neplatné sekvence.Invalid sequences are represented in the enumeration by Rune.ReplacementChar.

Platí pro