String.GetEnumerator Metoda

Definice

Načte objekt, který může iterovat přes jednotlivé znaky v tomto řetězci.Retrieves an object that can iterate through the individual characters in this string.

public:
 CharEnumerator ^ GetEnumerator();
public CharEnumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> CharEnumerator
Public Function GetEnumerator () As CharEnumerator

Návraty

Objekt enumerátoru.An enumerator object.

Příklady

Následující příklad provede iteraci znaků v několika řetězcích a zobrazí informace o jednotlivých znacích.The following example iterates the characters in several strings and displays information about their individual characters. Používá konstrukci iterace jazyka místo volání metody GetEnumerator.It uses the language iteration construct rather than a call to the GetEnumerator method.

using namespace System;

void EnumerateAndDisplay(String^ phrase)
{
  Console::WriteLine("The characters in the string \"{0}\" are:", 
           phrase);

  int CharCount = 0;
  int controlChars = 0;
  int alphanumeric = 0;
  int punctuation = 0;

  for each (Char ch in phrase) {
   Console::Write("'{0}' ", (! Char::IsControl(ch)) ? ch.ToString() : 
                "0x" + Convert::ToUInt16(ch).ToString("X4"));
   if (Char::IsLetterOrDigit(ch)) 
     alphanumeric++;
   else if (Char::IsControl(ch)) 
     controlChars++;
   else if (Char::IsPunctuation(ch)) 
     punctuation++;       
   CharCount++;
  }

  Console::WriteLine("\n  Total characters:    {0,3}", CharCount);
  Console::WriteLine("  Alphanumeric characters: {0,3}", alphanumeric);
  Console::WriteLine("  Punctuation characters: {0,3}", punctuation);
  Console::WriteLine("  Control Characters:   {0,3}\n", controlChars);
}

int main()
{
  EnumerateAndDisplay("Test Case");
  EnumerateAndDisplay("This is a sentence.");
  EnumerateAndDisplay("Has\ttwo\ttabs");
  EnumerateAndDisplay("Two\nnew\nlines");
}
// The example displays the following output:
//  The characters in the string "Test Case" are:
//  'T' 'e' 's' 't' ' ' 'C' 'a' 's' 'e'
//    Total characters:     9
//    Alphanumeric characters:  8
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    0
//  
//  The characters in the string "This is a sentence." are:
//  'T' 'h' 'i' 's' ' ' 'i' 's' ' ' 'a' ' ' 's' 'e' 'n' 't' 'e' 'n' 'c' 'e' '.'
//    Total characters:     19
//    Alphanumeric characters: 15
//    Punctuation characters:  1
//    Control Characters:    0
//  
//  The characters in the string "Has    two   tabs" are:
//  'H' 'a' 's' '0x0009' 't' 'w' 'o' '0x0009' 't' 'a' 'b' 's'
//    Total characters:     12
//    Alphanumeric characters: 10
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    2
//  
//  The characters in the string "Two
//  new
//  lines" are:
//  'T' 'w' 'o' '0x000A' 'n' 'e' 'w' '0x000A' 'l' 'i' 'n' 'e' 's'
//    Total characters:     13
//    Alphanumeric characters: 11
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    2
using System;

class Example
{
  public static void Main() 
  {
   EnumerateAndDisplay("Test Case");
   EnumerateAndDisplay("This is a sentence.");
   EnumerateAndDisplay("Has\ttwo\ttabs" );
   EnumerateAndDisplay("Two\nnew\nlines");
  }

  static void EnumerateAndDisplay(String phrase)
  {
   Console.WriteLine("The characters in the string \"{0}\" are:",
            phrase);

   int CharCount = 0;
   int controlChars = 0;
   int alphanumeric = 0;
   int punctuation = 0;

   foreach (var ch in phrase) {
     Console.Write("'{0}' ", ! Char.IsControl(ch) ? ch.ToString() : 
                   "0x" + Convert.ToUInt16(ch).ToString("X4"));
     if (Char.IsLetterOrDigit(ch)) 
      alphanumeric++;
     else if (Char.IsControl(ch)) 
      controlChars++;
     else if (Char.IsPunctuation(ch)) 
      punctuation++;       
     CharCount++;
   }

   Console.WriteLine("\n  Total characters:    {0,3}", CharCount);
   Console.WriteLine("  Alphanumeric characters: {0,3}", alphanumeric);
   Console.WriteLine("  Punctuation characters: {0,3}", punctuation);
   Console.WriteLine("  Control Characters:   {0,3}\n", controlChars);
  }
}
// The example displays the following output:
//  The characters in the string "Test Case" are:
//  'T' 'e' 's' 't' ' ' 'C' 'a' 's' 'e'
//    Total characters:     9
//    Alphanumeric characters:  8
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    0
//  
//  The characters in the string "This is a sentence." are:
//  'T' 'h' 'i' 's' ' ' 'i' 's' ' ' 'a' ' ' 's' 'e' 'n' 't' 'e' 'n' 'c' 'e' '.'
//    Total characters:     19
//    Alphanumeric characters: 15
//    Punctuation characters:  1
//    Control Characters:    0
//  
//  The characters in the string "Has    two   tabs" are:
//  'H' 'a' 's' '0x0009' 't' 'w' 'o' '0x0009' 't' 'a' 'b' 's'
//    Total characters:     12
//    Alphanumeric characters: 10
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    2
//  
//  The characters in the string "Two
//  new
//  lines" are:
//  'T' 'w' 'o' '0x000A' 'n' 'e' 'w' '0x000A' 'l' 'i' 'n' 'e' 's'
//    Total characters:     13
//    Alphanumeric characters: 11
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    2
Module Example
  Sub Main()
   EnumerateAndDisplay("Test Case")
   EnumerateAndDisplay("This is a sentence.")
   EnumerateAndDisplay("Has" & vbTab & "two" & vbTab & "tabs")
   EnumerateAndDisplay("Two" & vbLf & "new" & vbLf & "lines")
  End Sub 
    
  Sub EnumerateAndDisplay(phrase As String)
   Console.WriteLine("The characters in the string ""{0}"" are:", phrase)
    
   Dim charCount As Integer = 0
   Dim controlChars As Integer = 0
   Dim alphanumeric As Integer = 0
   Dim punctuation As Integer = 0
    
   For Each ch In phrase     
     Console.Write("'{0}' ", If(Not Char.IsControl(ch), ch, 
                   "0x" + Convert.ToUInt16(ch).ToString("X4")))
     If Char.IsLetterOrDigit(ch) Then 
      alphanumeric += 1
     Else If Char.IsControl(ch) Then 
      controlChars += 1
     Else If Char.IsPunctuation(ch) Then 
      punctuation += 1       
     End If
     CharCount += 1
   Next

   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("  Total characters:    {0,3}", CharCount)
   Console.WriteLine("  Alphanumeric characters: {0,3}", alphanumeric)
   Console.WriteLine("  Punctuation characters: {0,3}", punctuation)
   Console.WriteLine("  Control Characters:   {0,3}", controlChars)
   Console.WriteLine()
  End Sub 
End Module 
' This example displays the following output:
'  The characters in the string "Test Case" are:
'  'T' 'e' 's' 't' ' ' 'C' 'a' 's' 'e'
'    Total characters:     9
'    Alphanumeric characters:  8
'    Punctuation characters:  0
'    Control Characters:    0
'  
'  The characters in the string "This is a sentence." are:
'    'T' 'h' 'i' 's' ' ' 'i' 's' ' ' 'a' ' ' 's' 'e' 'n' 't' 'e' 'n' 'c' 'e' '.'
'     Total characters:     19
'     Alphanumeric characters: 15
'     Punctuation characters:  1
'     Control Characters:    0
'    
'    The characters in the string "Has    two   tabs" are:
'    'H' 'a' 's' '0x0009' 't' 'w' 'o' '0x0009' 't' 'a' 'b' 's'
'     Total characters:     12
'     Alphanumeric characters: 10
'     Punctuation characters:  0
'     Control Characters:    2
'    
'    The characters in the string "Two
'    new
'    lines" are:
'    'T' 'w' 'o' '0x000A' 'n' 'e' 'w' '0x000A' 'l' 'i' 'n' 'e' 's'
'     Total characters:     13
'     Alphanumeric characters: 11
'     Punctuation characters:  0
'     Control Characters:    2

Poznámky

Tip

Místo volání metody GetEnumerator pro načtení objektu CharEnumerator, který pak použijete k vytvoření výčtu řetězce, byste měli místo toho použít konstruktor iterace vašeho jazyka (v C#, v C++/CLR a v Visual Basic).Rather than calling the GetEnumerator method to retrieve a CharEnumerator object that you then use to enumerate a string, you should instead use your language's iteration construct (in C#, in C++/CLR, and in Visual Basic). foreach v C#, pro každou v C++/CLR a pro každý v Visual Basic).foreach in C#, for each in C++/CLR, and For Each in Visual Basic).

Tato metoda umožňuje iterovat jednotlivé znaky v řetězci.This method enables you to iterate the individual characters in a string. Například Visual Basic For Each a C# foreach příkazy vyvolávají tuto metodu, chcete-li vrátit objekt CharEnumerator, který může poskytnout přístup k znakům v této instanci řetězce jen pro čtení.For example, the Visual Basic For Each and C# foreach statements invoke this method to return a CharEnumerator object that can provide read-only access to the characters in this string instance.

Platí pro

Viz také