String.IsInterned(String) Metoda

Definice

Načte odkaz na zadaný String .Retrieves a reference to a specified String.

public:
 static System::String ^ IsInterned(System::String ^ str);
public static string? IsInterned (string str);
public static string IsInterned (string str);
static member IsInterned : string -> string
Public Shared Function IsInterned (str As String) As String

Parametry

str
String

Řetězec, ve kterém se má hledat ve fondu intern.The string to search for in the intern pool.

Návraty

String

Odkaz na, str Pokud se nachází ve fondu rozhraní Common Language Runtime intern; v opačném případě null .A reference to str if it is in the common language runtime intern pool; otherwise, null.

Výjimky

str je null.str is null.

Příklady

Následující příklad ukazuje, že řetězcové literály jsou interně interně kompilátorem.The following example demonstrates that literal strings are interned automatically by the compiler.

// Sample for String::IsInterned(String)
using namespace System;
using namespace System::Text;
using namespace System::Runtime::CompilerServices;

// In the .NET Framework 2.0 the following attribute declaration allows you to 
// avoid the use of the interning when you use NGEN.exe to compile an assembly 
// to the native image cache.
[assembly:CompilationRelaxations(CompilationRelaxations::NoStringInterning)];
void Test( int sequence, String^ str )
{
  Console::Write( "{0} The string '", sequence );
  String^ strInterned = String::IsInterned( str );
  if ( strInterned == nullptr )
   Console::WriteLine( "{0}' is not interned.", str );
  else
   Console::WriteLine( "{0}' is interned.", strInterned );
}

int main()
{
  
  // String str1 is known at compile time, and is automatically interned.
  String^ str1 = "abcd";
  
  // Constructed string, str2, is not explicitly or automatically interned.
  String^ str2 = (gcnew StringBuilder)->Append( "wx" )->Append( "yz" )->ToString();
  Console::WriteLine();
  Test( 1, str1 );
  Test( 2, str2 );
}

//This example produces the following results:

//1) The string, 'abcd', is interned.
//2) The string, 'wxyz', is not interned.

//If you use NGEN.exe to compile the assembly to the native image cache, this
//example produces the following results:

//1) The string, 'abcd', is not interned.
//2) The string, 'wxyz', is not interned.
// Sample for String.IsInterned(String)
using System;
using System.Text;
using System.Runtime.CompilerServices;

// In the .NET Framework 2.0 the following attribute declaration allows you to
// avoid the use of the interning when you use NGEN.exe to compile an assembly
// to the native image cache.
[assembly: CompilationRelaxations(CompilationRelaxations.NoStringInterning)]
class Sample
{
  public static void Main()
  {
    // String str1 is known at compile time, and is automatically interned.
    String str1 = "abcd";

    // Constructed string, str2, is not explicitly or automatically interned.
    String str2 = new StringBuilder().Append("wx").Append("yz").ToString();
    Console.WriteLine();
    Test(1, str1);
    Test(2, str2);
  }

  public static void Test(int sequence, String str)
  {
    Console.Write("{0}) The string, '", sequence);
    String strInterned = String.IsInterned(str);
    if (strInterned == null)
      Console.WriteLine("{0}', is not interned.", str);
    else
      Console.WriteLine("{0}', is interned.", strInterned);
  }
}

//This example produces the following results:

//1) The string, 'abcd', is interned.
//2) The string, 'wxyz', is not interned.

//If you use NGEN.exe to compile the assembly to the native image cache, this
//example produces the following results:

//1) The string, 'abcd', is not interned.
//2) The string, 'wxyz', is not interned.
' Sample for String.IsInterned(String)
Imports System.Text
Imports System.Runtime.CompilerServices

' In the .NET Framework 2.0 the following attribute declaration allows you to 
' avoid the use of the interning when you use NGEN.exe to compile an assembly 
' to the native image cache.
<Assembly: CompilationRelaxations(CompilationRelaxations.NoStringInterning)> 
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
    ' String str1 is known at compile time, and is automatically interned.
    Dim str1 As [String] = "abcd"

    ' Constructed string, str2, is not explicitly or automatically interned.
    Dim str2 As [String] = New StringBuilder().Append("wx").Append("yz").ToString()
    Console.WriteLine()
    Test(1, str1)
    Test(2, str2)
  End Sub

  Public Shared Sub Test(ByVal sequence As Integer, ByVal str As [String])
    Console.Write("{0}) The string, '", sequence)
    Dim strInterned As [String] = [String].IsInterned(str)
    If strInterned Is Nothing Then
      Console.WriteLine("{0}', is not interned.", str)
    Else
      Console.WriteLine("{0}', is interned.", strInterned)
    End If
  End Sub
End Class

'This example produces the following results:

'1) The string, 'abcd', is interned.
'2) The string, 'wxyz', is not interned.

'If you use NGEN.exe to compile the assembly to the native image cache, this
'example produces the following results:

'1) The string, 'abcd', is not interned.
'2) The string, 'wxyz', is not interned.

Poznámky

Modul CLR (Common Language Runtime) automaticky udržuje tabulku označovanou jako fond interně, která obsahuje jednu instanci každé jedinečné řetězcové konstanty deklarované v programu, a také jakoukoli jedinečnou instanci String , kterou přidáte programově voláním Intern metody.The common language runtime automatically maintains a table, called the intern pool, which contains a single instance of each unique literal string constant declared in a program, as well as any unique instance of String you add programmatically by calling the Intern method.

Fond interně zachovává úložiště řetězců.The intern pool conserves string storage. Pokud přiřadíte řetězcovou konstantu literálu k několika proměnným, každá proměnná je nastavená tak, aby odkazovala na stejnou konstantu ve fondu intern namísto odkazování na několik různých instancí String , které mají stejné hodnoty.If you assign a literal string constant to several variables, each variable is set to reference the same constant in the intern pool instead of referencing several different instances of String that have identical values.

Tato metoda vyhledá str ve fondu interně.This method looks up str in the intern pool. Pokud str již byl interně vytvořen, je vrácen odkaz na tuto instanci. v opačném případě null je vrácen.If str has already been interned, a reference to that instance is returned; otherwise, null is returned.

Porovnejte tuto metodu s Intern metodou.Compare this method to the Intern method.

Tato metoda nevrací logickou hodnotu.This method does not return a Boolean value. Pokud voláte metodu, protože požadujete logickou hodnotu, která označuje, zda je konkrétní řetězec interně, můžete použít například následující kód.If you call the method because you want a Boolean value that indicates whether a particular string is interned, you can use code such as the following.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string str1 = "a";
   string str2 = str1 + "b";
   string str3 = str2 + "c";
   string[] strings = { "value", "part1" + "_" + "part2", str3, 
              String.Empty, null };
   foreach (var value in strings) {
     if (value == null) continue;
     
     bool interned = String.IsInterned(value) != null;
     if (interned)
      Console.WriteLine("'{0}' is in the string intern pool.", 
               value);
     else
      Console.WriteLine("'{0}' is not in the string intern pool.",
               value);           
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    'value' is in the string intern pool.
//    'part1_part2' is in the string intern pool.
//    'abc' is not in the string intern pool.
//    '' is in the string intern pool.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim str1 As String = "a"
   Dim str2 As String = str1 + "b"
   Dim str3 As String = str2 + "c"
   Dim strings() As String = { "value", "part1" + "_" + "part2", str3, 
                 String.Empty, Nothing }
   For Each value In strings
     If value Is Nothing Then Continue For
     
     Dim interned As Boolean = (String.IsInterned(value) IsNot Nothing)
     If interned Then
      Console.WriteLine("'{0}' is in the string intern pool.", 
               value)
     Else
      Console.WriteLine("'{0}' is not in the string intern pool.",
               value)           
     End If
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    'value' is in the string intern pool.
'    'part1_part2' is in the string intern pool.
'    'abc' is not in the string intern pool.
'    '' is in the string intern pool.

Poznámka

Při použití Ngen.exe (generátor nativních bitových kopií) k instalaci sestavení do mezipaměti nativních imagí v místním počítači můžete přepsat použití fondu interně.You can override the use of the intern pool when you use Ngen.exe (Native Image Generator) to install an assembly to the native image cache on a local computer. Další informace najdete v části požadavky na výkon v oddílu poznámky pro danou Intern vlastnost.For more information, see Performance Considerations in the Remarks section for the Intern property.

Platí pro

Viz také