String.LastIndexOf Metoda

Definice

Oznamuje pozici indexu na základě nuly posledního výskytu zadaného znaku nebo řetězce Unicode v rámci této instance.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified Unicode character or string within this instance. Metoda vrátí hodnotu -1, pokud v této instanci nebyl nalezen znak nebo řetězec.The method returns -1 if the character or string is not found in this instance.

Přetížení

LastIndexOf(String, Int32, StringComparison)

Oznamuje index založený na nule posledního výskytu zadaného řetězce v rámci aktuálního objektu String.Reports the zero-based index of the last occurrence of a specified string within the current String object. Hledání začne na určené pozici znaku a postupuje zpět na začátek řetězce.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string. Parametr určuje typ porovnání, které má být provedeno při hledání zadaného řetězce.A parameter specifies the type of comparison to perform when searching for the specified string.

LastIndexOf(String, Int32, Int32)

Oznámí index (počítaný od nuly) posledního výskytu určeného řetězce v této instanci.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified string within this instance. Hledání začíná na zadané pozici znaku a pokračuje zpět směrem k začátku řetězce pro zadaný počet pozic znaků.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string for a specified number of character positions.

LastIndexOf(Char, Int32, Int32)

Oznamuje pozici indexu na základě nuly posledního výskytu zadaného znaku Unicode v podřetězci v rámci této instance.Reports the zero-based index position of the last occurrence of the specified Unicode character in a substring within this instance. Hledání začíná na zadané pozici znaku a pokračuje zpět směrem k začátku řetězce pro zadaný počet pozic znaků.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string for a specified number of character positions.

LastIndexOf(String, StringComparison)

Oznamuje index založený na nule posledního výskytu zadaného řetězce v rámci aktuálního objektu String.Reports the zero-based index of the last occurrence of a specified string within the current String object. Parametr určuje typ hledání, které se má použít pro zadaný řetězec.A parameter specifies the type of search to use for the specified string.

LastIndexOf(Char)

Oznamuje pozici indexu na základě nuly posledního výskytu zadaného znaku Unicode v rámci této instance.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified Unicode character within this instance.

LastIndexOf(Char, Int32)

Oznamuje pozici indexu na základě nuly posledního výskytu zadaného znaku Unicode v rámci této instance.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified Unicode character within this instance. Hledání začne na určené pozici znaku a postupuje zpět na začátek řetězce.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string.

LastIndexOf(String)

Oznámí index (počítaný od nuly) posledního výskytu určeného řetězce v této instanci.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified string within this instance.

LastIndexOf(String, Int32, Int32, StringComparison)

Oznámí index (počítaný od nuly) posledního výskytu určeného řetězce v této instanci.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified string within this instance. Hledání začíná na zadané pozici znaku a pokračuje zpět směrem k začátku řetězce pro zadaný počet pozic znaků.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string for the specified number of character positions. Parametr určuje typ porovnání, které má být provedeno při hledání zadaného řetězce.A parameter specifies the type of comparison to perform when searching for the specified string.

LastIndexOf(String, Int32)

Oznámí index (počítaný od nuly) posledního výskytu určeného řetězce v této instanci.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified string within this instance. Hledání začne na určené pozici znaku a postupuje zpět na začátek řetězce.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string.

LastIndexOf(String, Int32, StringComparison)

Oznamuje index založený na nule posledního výskytu zadaného řetězce v rámci aktuálního objektu String.Reports the zero-based index of the last occurrence of a specified string within the current String object. Hledání začne na určené pozici znaku a postupuje zpět na začátek řetězce.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string. Parametr určuje typ porovnání, které má být provedeno při hledání zadaného řetězce.A parameter specifies the type of comparison to perform when searching for the specified string.

public:
 int LastIndexOf(System::String ^ value, int startIndex, StringComparison comparisonType);
public int LastIndexOf (string value, int startIndex, StringComparison comparisonType);
member this.LastIndexOf : string * int * StringComparison -> int
Public Function LastIndexOf (value As String, startIndex As Integer, comparisonType As StringComparison) As Integer

Parametry

value
String

Prohledávaný řetězec.The string to seek.

startIndex
Int32

Hledání počáteční pozice.The search starting position. Hledání pokračuje od startIndex k začátku této instance.The search proceeds from startIndex toward the beginning of this instance.

comparisonType
StringComparison

Jedna z hodnot výčtu, která určuje pravidla pro vyhledávání.One of the enumeration values that specifies the rules for the search.

Návraty

Pozice počátečního indexu na základě nulové hodnoty parametru value, pokud se tento řetězec najde, nebo-1, pokud se nenajde nebo pokud se aktuální instance rovná Empty.The zero-based starting index position of the value parameter if that string is found, or -1 if it is not found or if the current instance equals Empty. Pokud je value Empty, vrácená hodnota je menší z startIndex a poslední pozice indexu v této instanci.If value is Empty, the return value is the smaller of startIndex and the last index position in this instance.

Výjimky

value je null.value is null.

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex je menší než nula nebo větší než délka aktuální instance.The current instance does not equal Empty, and startIndex is less than zero or greater than the length of the current instance.

-nebo--or-

Aktuální instance se rovná Emptya startIndex je menší než-1 nebo větší než nula.The current instance equals Empty, and startIndex is less than -1 or greater than zero.

comparisonType není platná StringComparison hodnota.comparisonType is not a valid StringComparison value.

Příklady

Následující příklad ukazuje tři přetížení metody LastIndexOf, které hledají poslední výskyt řetězce v rámci jiného řetězce pomocí různých hodnot výčtu StringComparison.The following example demonstrates three overloads of the LastIndexOf method that find the last occurrence of a string within another string using different values of the StringComparison enumeration.

// This code example demonstrates the 
// System.String.LastIndexOf(String, ..., StringComparison) methods.

using System;
using System.Threading;
using System.Globalization;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  string intro = "Find the last occurrence of a character using different " + 
          "values of StringComparison.";
  string resultFmt = "Comparison: {0,-28} Location: {1,3}";

// Define a string to search for.
// U+00c5 = LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
  string CapitalAWithRing = "\u00c5"; 

// Define a string to search. 
// The result of combining the characters LATIN SMALL LETTER A and COMBINING 
// RING ABOVE (U+0061, U+030a) is linguistically equivalent to the character 
// LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00e5).
  string cat = "A Cheshire c" + "\u0061\u030a" + "t";
  int loc = 0;
  StringComparison[] scValues = {
    StringComparison.CurrentCulture,
    StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase,
    StringComparison.InvariantCulture,
    StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase,
    StringComparison.Ordinal,
    StringComparison.OrdinalIgnoreCase };

// Clear the screen and display an introduction.
  Console.Clear();
  Console.WriteLine(intro);

// Display the current culture because culture affects the result. For example, 
// try this code example with the "sv-SE" (Swedish-Sweden) culture.

  Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("en-US");
  Console.WriteLine("The current culture is \"{0}\" - {1}.", 
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name,
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DisplayName);

// Display the string to search for and the string to search.
  Console.WriteLine("Search for the string \"{0}\" in the string \"{1}\"", 
            CapitalAWithRing, cat);
  Console.WriteLine();

// Note that in each of the following searches, we look for 
// LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE in a string that contains 
// LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE. A result value of -1 indicates 
// the string was not found.
// Search using different values of StringComparsion. Specify the start 
// index and count. 

  Console.WriteLine("Part 1: Start index and count are specified.");
  foreach (StringComparison sc in scValues)
    {
    loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length-1, cat.Length, sc);
    Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc);
    }

// Search using different values of StringComparsion. Specify the 
// start index. 
  Console.WriteLine("\nPart 2: Start index is specified.");
  foreach (StringComparison sc in scValues)
    {
    loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length-1, sc);
    Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc);
    }

// Search using different values of StringComparsion. 
  Console.WriteLine("\nPart 3: Neither start index nor count is specified.");
  foreach (StringComparison sc in scValues)
    {
    loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, sc);
    Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc);
    }
  }
}

/*
Note: This code example was executed on a console whose user interface 
culture is "en-US" (English-United States).

This code example produces the following results:

Find the last occurrence of a character using different values of StringComparison.
The current culture is "en-US" - English (United States).
Search for the string "Å" in the string "A Cheshire ca°t"

Part 1: Start index and count are specified.
Comparison: CurrentCulture        Location: -1
Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
Comparison: InvariantCulture       Location: -1
Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
Comparison: Ordinal           Location: -1
Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1

Part 2: Start index is specified.
Comparison: CurrentCulture        Location: -1
Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
Comparison: InvariantCulture       Location: -1
Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
Comparison: Ordinal           Location: -1
Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1

Part 3: Neither start index nor count is specified.
Comparison: CurrentCulture        Location: -1
Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
Comparison: InvariantCulture       Location: -1
Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
Comparison: Ordinal           Location: -1
Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1

*/
' This code example demonstrates the 
' System.String.LastIndexOf(String, ..., StringComparison) methods.

Imports System.Threading
Imports System.Globalization

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim intro As String = "Find the last occurrence of a character using different " & _
               "values of StringComparison."
    Dim resultFmt As String = "Comparison: {0,-28} Location: {1,3}"
    
    ' Define a string to search for.
    ' U+00c5 = LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
    Dim CapitalAWithRing As String = "Å"
    
    ' Define a string to search. 
    ' The result of combining the characters LATIN SMALL LETTER A and COMBINING 
    ' RING ABOVE (U+0061, U+030a) is linguistically equivalent to the character 
    ' LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00e5).
    Dim cat As String = "A Cheshire c" & "å" & "t"
    Dim loc As Integer = 0
    Dim scValues As StringComparison() = { _
            StringComparison.CurrentCulture, _
            StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase, _
            StringComparison.InvariantCulture, _
            StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase, _
            StringComparison.Ordinal, _
            StringComparison.OrdinalIgnoreCase }
    Dim sc As StringComparison
    
    ' Clear the screen and display an introduction.
    Console.Clear()
    Console.WriteLine(intro)
    
    ' Display the current culture because culture affects the result. For example, 
    ' try this code example with the "sv-SE" (Swedish-Sweden) culture.
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("en-US")
    Console.WriteLine("The current culture is ""{0}"" - {1}.", _
              Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name, _
              Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DisplayName)
    
    ' Display the string to search for and the string to search.
    Console.WriteLine("Search for the string ""{0}"" in the string ""{1}""", _
              CapitalAWithRing, cat)
    Console.WriteLine()
    
    ' Note that in each of the following searches, we look for 
    ' LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE in a string that contains 
    ' LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE. A result value of -1 indicates 
    ' the string was not found.
    ' Search using different values of StringComparsion. Specify the start 
    ' index and count. 
    Console.WriteLine("Part 1: Start index and count are specified.")
    For Each sc In scValues
      loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length - 1, cat.Length, sc)
      Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc)
    Next sc
    
    ' Search using different values of StringComparsion. Specify the 
    ' start index. 
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Part 2: Start index is specified.")
    For Each sc In scValues
      loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length - 1, sc)
      Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc)
    Next sc
    
    ' Search using different values of StringComparsion. 
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Part 3: Neither start index nor count is specified.")
    For Each sc In scValues
      loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, sc)
      Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc)
    Next sc
  
  End Sub
End Class

'
'Note: This code example was executed on a console whose user interface 
'culture is "en-US" (English-United States).
'
'This code example produces the following results:
'
'Find the last occurrence of a character using different values of StringComparison.
'The current culture is "en-US" - English (United States).
'Search for the string "Å" in the string "A Cheshire ca°t"
'
'Part 1: Start index and count are specified.
'Comparison: CurrentCulture        Location: -1
'Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
'Comparison: InvariantCulture       Location: -1
'Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
'Comparison: Ordinal           Location: -1
'Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1
'
'Part 2: Start index is specified.
'Comparison: CurrentCulture        Location: -1
'Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
'Comparison: InvariantCulture       Location: -1
'Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
'Comparison: Ordinal           Location: -1
'Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1
'
'Part 3: Neither start index nor count is specified.
'Comparison: CurrentCulture        Location: -1
'Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
'Comparison: InvariantCulture       Location: -1
'Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
'Comparison: Ordinal           Location: -1
'Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1
'

Poznámky

Číslování indexu začíná od nuly.Index numbering starts from zero. To znamená, že první znak v řetězci je v indexu nula a poslední je na Length-1.That is, the first character in the string is at index zero and the last is at Length - 1.

Hledání začíná na startIndex pozici znaku a pokračuje zpět, dokud se nenajde buď value, nebo je vyšetřena první pozice znaku.The search begins at the startIndex character position and proceeds backward until either value is found or the first character position has been examined. Například pokud je startIndex Length-1, metoda vyhledá každý znak od posledního znaku v řetězci až po začátek.For example, if startIndex is Length - 1, the method searches every character from the last character in the string to the beginning.

Parametr comparisonType určuje, že se má vyhledat value parametr pomocí aktuální nebo invariantní jazykové verze, použití vyhledávání s rozlišováním velkých a malých písmen a používání pravidel pro porovnávání slov nebo pořadových čísel.The comparisonType parameter specifies to search for the value parameter using the current or invariant culture, using a case-sensitive or case-insensitive search, and using word or ordinal comparison rules.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují ignorovatelné znaky, což jsou znaky, které nejsou zahrnuty do jazykového porovnání nebo porovnání závislém na jazykové verzi.Character sets include ignorable characters, which are characters that are not considered when performing a linguistic or culture-sensitive comparison. V hledání zohledňující jazykovou verzi (to znamená, pokud comparisonType není Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase), pokud value obsahuje ignorovatelné znaky, výsledek je ekvivalentem hledání s odebraným znakem.In a culture-sensitive search (that is, if comparisonType is not Ordinal or OrdinalIgnoreCase), if value contains an ignorable character, the result is equivalent to searching with that character removed. Pokud value obsahuje pouze jeden nebo více ignorovaných znaků, metoda LastIndexOf(String, Int32, StringComparison) vždy vrátí startIndex, což je pozice znaku, na které začíná hledání.If value consists only of one or more ignorable characters, the LastIndexOf(String, Int32, StringComparison) method always returns startIndex, which is the character position at which the search begins.

V následujícím příkladu je použita metoda LastIndexOf(String, Int32, StringComparison) k nalezení pozice měkkého spojovníku (U + 00AD) následovaného znakem "m", počínaje konečným znakem "m" ve dvou řetězcích.In the following example, the LastIndexOf(String, Int32, StringComparison) method is used to find the position of a soft hyphen (U+00AD) followed by an "m", starting with the final "m" in two strings. Pouze jeden z řetězců obsahuje požadovaný dílčí řetězec.Only one of the strings contains the required substring. Pokud je příklad spuštěn v .NET Framework 4.NET Framework 4 nebo později v obou případech, protože měkké spojovník je ignorovatelné znaky, metoda vrátí index "m" v řetězci, pokud provede porovnání zohledňující jazykovou verzi.If the example is run on the .NET Framework 4.NET Framework 4 or later, in both cases, because the soft hyphen is an ignorable character, the method returns the index of "m" in the string when it performs a culture-sensitive comparison. Všimněte si, že v případě prvního řetězce, který obsahuje pohyblivý spojovník následovaný písmenem m, metoda nevrátí index pohyblivého spojovníku ale index písmene m.Note that in the case of the first string, which includes the soft hyphen followed by an "m", the method fails to return the index of the soft hyphen but instead returns the index of the "m". Metoda vrátí index pohyblivého spojovníku v prvním řetězci pouze v případě ordinálního porovnávání.The method returns the index of the soft hyphen in the first string only when it performs an ordinal comparison.

[! Code-CSharpSystem. String. LastIndexOf # 25] [! Code-VBSystem. String. LastIndexOf # 25][!code-csharpSystem.String.LastIndexOf#25] [!code-vbSystem.String.LastIndexOf#25]

LastIndexOf(String, Int32, Int32)

Oznámí index (počítaný od nuly) posledního výskytu určeného řetězce v této instanci.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified string within this instance. Hledání začíná na zadané pozici znaku a pokračuje zpět směrem k začátku řetězce pro zadaný počet pozic znaků.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string for a specified number of character positions.

public:
 int LastIndexOf(System::String ^ value, int startIndex, int count);
public int LastIndexOf (string value, int startIndex, int count);
member this.LastIndexOf : string * int * int -> int
Public Function LastIndexOf (value As String, startIndex As Integer, count As Integer) As Integer

Parametry

value
String

Prohledávaný řetězec.The string to seek.

startIndex
Int32

Hledání počáteční pozice.The search starting position. Hledání pokračuje od startIndex k začátku této instance.The search proceeds from startIndex toward the beginning of this instance.

count
Int32

Počet pozic znaků, které je třeba prozkoumat.The number of character positions to examine.

Návraty

Pozice počátečního indexu na základě nuly value, pokud se tento řetězec najde, nebo-1, pokud se nenajde nebo pokud se aktuální instance rovná Empty.The zero-based starting index position of value if that string is found, or -1 if it is not found or if the current instance equals Empty. Pokud je value Empty, vrácená hodnota je menší z startIndex a poslední pozice indexu v této instanci.If value is Empty, the return value is the smaller of startIndex and the last index position in this instance.

Výjimky

value je null.value is null.

count je negativní.count is negative.

-nebo--or-

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex je záporná.The current instance does not equal Empty, and startIndex is negative.

-nebo--or-

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex je větší než délka této instance.The current instance does not equal Empty, and startIndex is greater than the length of this instance.

-nebo--or-

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex - count+ 1 určuje pozici, která není v rámci této instance.The current instance does not equal Empty, and startIndex - count+ 1 specifies a position that is not within this instance.

-nebo--or-

Aktuální instance se rovná Empty a start je menší než-1 nebo větší než nula.The current instance equals Empty and start is less than -1 or greater than zero.

-nebo--or-

Aktuální instance se rovná Empty a count je větší než 1.The current instance equals Empty and count is greater than 1.

Příklady

Následující příklad najde index všech výskytů řetězce v podřetězci, který pracuje na konci podřetězce na začátek podřetězce.The following example finds the index of all occurrences of a string in substring, working from the end of the substring to the start of the substring.

// Sample for String::LastIndexOf(String, Int32, Int32)
using namespace System;
int main()
{
  String^ br1 = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-";
  String^ br2 = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456";
  String^ str = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party.";
  int start;
  int at;
  int count;
  int end;
  start = str->Length - 1;
  end = start / 2 - 1;
  Console::WriteLine( "All occurrences of 'he' from position {0} to {1}.", start, end );
  Console::WriteLine( "{1}{0}{2}{0}{3}{0}", Environment::NewLine, br1, br2, str );
  Console::Write( "The string 'he' occurs at position(s): " );
  count = 0;
  at = 0;
  while ( (start > -1) && (at > -1) )
  {
   count = start - end; //Count must be within the substring.
   at = str->LastIndexOf( "he", start, count );
   if ( at > -1 )
   {
     Console::Write( "{0} ", at );
     start = at - 1;
   }
  }

  Console::Write( "{0} {0} {0}", Environment::NewLine );
}

/*
This example produces the following results:
All occurrences of 'he' from position 66 to 32.
0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
Now is the time for all good men to come to the aid of their party.

The string 'he' occurs at position(s): 56 45
*/
// Sample for String.LastIndexOf(String, Int32, Int32)
using System;

class Sample {
  public static void Main() {

  string br1 = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-";
  string br2 = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456";
  string str = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party.";
  int start;
  int at;
  int count;
  int end;

  start = str.Length-1;
  end = start/2 - 1;
  Console.WriteLine("All occurrences of 'he' from position {0} to {1}.", start, end);
  Console.WriteLine("{1}{0}{2}{0}{3}{0}", Environment.NewLine, br1, br2, str);
  Console.Write("The string 'he' occurs at position(s): ");

  count = 0;
  at = 0;
  while((start > -1) && (at > -1))
    {
    count = start - end; //Count must be within the substring.
    at = str.LastIndexOf("he", start, count);
    if (at > -1) 
      {
      Console.Write("{0} ", at);
      start = at - 1;
      }
    }
  Console.Write("{0}{0}{0}", Environment.NewLine);
  }
}
/*
This example produces the following results:
All occurrences of 'he' from position 66 to 32.
0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
Now is the time for all good men to come to the aid of their party.

The string 'he' occurs at position(s): 56 45
*/
' Sample for String.LastIndexOf(String, Int32, Int32)
 _

Class Sample
  
  Public Shared Sub Main()
   
   Dim br1 As String = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-"
   Dim br2 As String = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456"
   Dim str As String = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party."
   Dim start As Integer
   Dim at As Integer
   Dim count As Integer
   Dim [end] As Integer

   start = str.Length - 1
   [end] = start / 2 - 1
   Console.WriteLine("All occurrences of 'he' from position {0} to {1}.", start, [end])
   Console.WriteLine("{1}{0}{2}{0}{3}{0}", Environment.NewLine, br1, br2, str)
   Console.Write("The string 'he' occurs at position(s): ")
   
   count = 0
   at = 0
   While start > - 1 And at > - 1
     count = start - [end] 'Count must be within the substring.
     at = str.LastIndexOf("he", start, count)
     If at > - 1 Then
      Console.Write("{0} ", at)
      start = at - 1
     End If
   End While
   Console.Write("{0}{0}{0}", Environment.NewLine)
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'All occurrences of 'he' from position 66 to 32.
'0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
'0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
'Now is the time for all good men to come to the aid of their party.
'
'The string 'he' occurs at position(s): 56 45
'
'

Poznámky

Číslování indexu začíná od nuly.Index numbering starts from zero. To znamená, že první znak v řetězci je v indexu nula a poslední je na Length-1.That is, the first character in the string is at index zero and the last is at Length - 1.

Hledání začíná na pozici startIndex znaku této instance a pokračuje zpátky směrem k začátku až do chvíle, kdy se value nenajde nebo se přezkoumají count pozice znaků.The search begins at the startIndex character position of this instance and proceeds backward toward the beginning until either value is found or count character positions have been examined. Například pokud je startIndex Length-1, metoda vyhledá zpětně count znaky z posledního znaku v řetězci.For example, if startIndex is Length - 1, the method searches backward count characters from the last character in the string.

Tato metoda vyhledává slova (velká a malá písmena a specifika jazykové verze) použitím aktuální jazykové verze.This method performs a word (case-sensitive and culture-sensitive) search using the current culture.

Znakové sady obsahují ignorovatelné znaky, což jsou znaky, které nejsou zahrnuty do jazykového porovnání nebo porovnání závislém na jazykové verzi.Character sets include ignorable characters, which are characters that are not considered when performing a linguistic or culture-sensitive comparison. V hledání závislé na jazykové verzi, pokud value obsahuje ignorovatelné znaky, výsledek je ekvivalentní hledání s odebraným znakem.In a culture-sensitive search, if value contains an ignorable character, the result is equivalent to searching with that character removed. Pokud value obsahuje pouze jeden nebo více ignorovaných znaků, metoda LastIndexOf vždy vrátí startIndex, což je pozice znaku, na které začíná hledání.If value consists only of one or more ignorable characters, the LastIndexOf method always returns startIndex, which is the character position at which the search begins. V následujícím příkladu je použita metoda LastIndexOf k nalezení pozice měkkého spojovníku (U + 00AD) na dvou znacích, které předcházejí poslední "m" dvou řetězců.In the following example, the LastIndexOf method is used to find the position of a soft hyphen (U+00AD) in the two characters that precede the final "m" of two strings. Pouze jeden z řetězců obsahuje požadovaný dílčí řetězec.Only one of the strings contains the required substring. Pokud je příklad spuštěn v .NET Framework 4.NET Framework 4 nebo později v obou případech, protože měkké spojovník je ignorovatelné znaky, metoda vrátí index "m" v řetězci, pokud provede porovnání zohledňující jazykovou verzi.If the example is run on the .NET Framework 4.NET Framework 4 or later, in both cases, because the soft hyphen is an ignorable character, the method returns the index of "m" in the string when it performs a culture-sensitive comparison. Všimněte si, že v případě prvního řetězce, který obsahuje pohyblivý spojovník následovaný písmenem m, metoda nevrátí index pohyblivého spojovníku ale index písmene m.Note that in the case of the first string, which includes the soft hyphen followed by an "m", the method fails to return the index of the soft hyphen but instead returns the index of the "m".

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   int position = 0;
   string s1 = "ani\u00ADmal";
   string s2 = "animal";
   
   // Find the index of the soft hyphen.
   position = s1.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf("\u00AD", position, position + 1));

   position = s2.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)  
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf("\u00AD", position, position + 1));
   
   // Find the index of the soft hyphen followed by "n".
   position = s1.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf("\u00ADn", position, position + 1));

   position = s2.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)  
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf("\u00ADn", position, position + 1));
   
   // Find the index of the soft hyphen followed by "m".
   position = s1.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf("\u00ADm", position, position + 1));

   position = s2.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)  
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf("\u00ADm", position, position + 1));
  }
}
// The example displays the following output:
//    'm' at position 4
//    4
//    'm' at position 3
//    3
//    'm' at position 4
//    1
//    'm' at position 3
//    1
//    'm' at position 4
//    4
//    'm' at position 3
//    3
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim position As Integer
   Dim softHyphen As String = ChrW(&h00AD)
   
   Dim s1 As String = "ani" + softHyphen + "mal"
   Dim s2 As String = "animal"
   
   ' Find the index of the soft hyphen.
   position = s1.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf(softHyphen, position, position + 1))
   End If
     
   position = s2.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf(softHyphen, position, position + 1))
   End If
   
   ' Find the index of the soft hyphen followed by "n".
   position = s1.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf(softHyphen + "n", position, position + 1))
   End If
     
   position = s2.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf(softHyphen + "n", position, position + 1))
   End If
   
   ' Find the index of the soft hyphen followed by "m".
   position = s1.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf(softHyphen + "m", position, position + 1))
   End If
   
   position = s2.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf(softHyphen + "m", position, position + 1))
   End If
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    'm' at position 4
'    4
'    'm' at position 3
'    3
'    'm' at position 4
'    1
'    'm' at position 3
'    1
'    'm' at position 4
'    4
'    'm' at position 3
'    3

Poznámky pro volající

Jak je vysvětleno v tématu osvědčené postupy pro používání řetězců, doporučujeme vyhnout se volání metod porovnávání řetězců, které nahradí výchozí hodnoty, a místo toho volat metody, které vyžadují explicitní určení parametrů.As explained in Best Practices for Using Strings, we recommend that you avoid calling string comparison methods that substitute default values and instead call methods that require parameters to be explicitly specified. Chcete-li provést tuto operaci pomocí pravidel porovnání aktuální jazykové verze, zavolejte přetížení metody LastIndexOf(String, Int32, Int32, StringComparison) s hodnotou CurrentCulture parametru comparisonType.To perform this operation by using the comparison rules of the current culture, call the LastIndexOf(String, Int32, Int32, StringComparison) method overload with a value of CurrentCulture for its comparisonType parameter.

Viz také

LastIndexOf(Char, Int32, Int32)

Oznamuje pozici indexu na základě nuly posledního výskytu zadaného znaku Unicode v podřetězci v rámci této instance.Reports the zero-based index position of the last occurrence of the specified Unicode character in a substring within this instance. Hledání začíná na zadané pozici znaku a pokračuje zpět směrem k začátku řetězce pro zadaný počet pozic znaků.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string for a specified number of character positions.

public:
 int LastIndexOf(char value, int startIndex, int count);
public int LastIndexOf (char value, int startIndex, int count);
member this.LastIndexOf : char * int * int -> int
Public Function LastIndexOf (value As Char, startIndex As Integer, count As Integer) As Integer

Parametry

value
Char

Znak Unicode, který chcete vyhledat.The Unicode character to seek.

startIndex
Int32

Počáteční pozice hledáníThe starting position of the search. Hledání pokračuje od startIndex k začátku této instance.The search proceeds from startIndex toward the beginning of this instance.

count
Int32

Počet pozic znaků, které je třeba prozkoumat.The number of character positions to examine.

Návraty

Pozice indexu vycházející z nuly value, pokud je tento znak nalezen, nebo-1, pokud nebyl nalezen nebo pokud se aktuální instance rovná Empty.The zero-based index position of value if that character is found, or -1 if it is not found or if the current instance equals Empty.

Výjimky

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex je menší než nula nebo větší nebo rovna délce této instance.The current instance does not equal Empty, and startIndex is less than zero or greater than or equal to the length of this instance.

-nebo--or-

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex - count + 1 je menší než nula.The current instance does not equal Empty, and startIndex - count + 1 is less than zero.

Příklady

Následující příklad najde index všech výskytů znaku v podřetězci, který pracuje na konci podřetězce na začátek podřetězce.The following example finds the index of all occurrences of a character in a substring, working from the end of the substring to the start of the substring.

// Sample for String::LastIndexOf(Char, Int32, Int32)
using namespace System;
int main()
{
  String^ br1 = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-";
  String^ br2 = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456";
  String^ str = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party.";
  int start;
  int at;
  int count;
  int end;
  start = str->Length - 1;
  end = start / 2 - 1;
  Console::WriteLine( "All occurrences of 't' from position {0} to {1}.", start, end );
  Console::WriteLine( "\n{0}\n{1}\n{2}", br1, br2, str );
  Console::Write( "The letter 't' occurs at position(s): " );
  count = 0;
  at = 0;
  while ( (start > -1) && (at > -1) )
  {
   count = start - end; //Count must be within the substring.
   at = str->LastIndexOf( 't', start, count );
   if ( at > -1 )
   {
     Console::Write( " {0} ", at );
     start = at - 1;
   }
  }
}

/*
This example produces the following results:
All occurrences of 't' from position 66 to 32.
0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
Now is the time for all good men to come to the aid of their party.

The letter 't' occurs at position(s): 64 55 44 41 33


*/
// Sample for String.LastIndexOf(Char, Int32, Int32)
using System;

class Sample {
  public static void Main() {

  string br1 = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-";
  string br2 = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456";
  string str = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party.";
  int start;
  int at;
  int count;
  int end;

  start = str.Length-1;
  end = start/2 - 1;
  Console.WriteLine("All occurrences of 't' from position {0} to {1}.", start, end);
  Console.WriteLine("{1}{0}{2}{0}{3}{0}", Environment.NewLine, br1, br2, str);
  Console.Write("The letter 't' occurs at position(s): ");

  count = 0;
  at = 0;
  while((start > -1) && (at > -1))
    {
    count = start - end; //Count must be within the substring.
    at = str.LastIndexOf('t', start, count);
    if (at > -1) 
      {
      Console.Write("{0} ", at);
      start = at - 1;
      }
    }
  Console.Write("{0}{0}{0}", Environment.NewLine);
  }
}
/*
This example produces the following results:
All occurrences of 't' from position 66 to 32.
0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
Now is the time for all good men to come to the aid of their party.

The letter 't' occurs at position(s): 64 55 44 41 33


*/
' Sample for String.LastIndexOf(Char, Int32, Int32)
 _

Class Sample
  
  Public Shared Sub Main()
   
   Dim br1 As String = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-"
   Dim br2 As String = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456"
   Dim str As String = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party."
   Dim start As Integer
   Dim at As Integer
   Dim count As Integer
   Dim [end] As Integer

   start = str.Length - 1
   [end] = start / 2 - 1
   Console.WriteLine("All occurrences of 't' from position {0} to {1}.", start, [end])
   Console.WriteLine("{1}{0}{2}{0}{3}{0}", Environment.NewLine, br1, br2, str)
   Console.Write("The letter 't' occurs at position(s): ")
   
   count = 0
   at = 0
   While start > - 1 And at > - 1
     count = start - [end] 'Count must be within the substring.
     at = str.LastIndexOf("t"c, start, count)
     If at > - 1 Then
      Console.Write("{0} ", at)
      start = at - 1
     End If
   End While
   Console.Write("{0}{0}{0}", Environment.NewLine)
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'All occurrences of 't' from position 66 to 32.
'0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
'0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
'Now is the time for all good men to come to the aid of their party.
'
'The letter 't' occurs at position(s): 64 55 44 41 33
'
'

Poznámky

Číslování indexu začíná od nuly.Index numbering starts from zero. To znamená, že první znak v řetězci je v indexu nula a poslední je na Length-1.That is, the first character in the string is at index zero and the last is at Length - 1.

Tato metoda začíná Hledat na startIndex pozici znaku a pokračuje zpátky směrem k začátku této instance, dokud není nalezen žádný value nebo nebyly zkontrolovány count pozice znaků.This method begins searching at the startIndex character position and proceeds backward toward the beginning of this instance until either value is found or count character positions have been examined. Například pokud je startIndex Length-1, metoda vyhledá zpětně count znaky z posledního znaku v řetězci.For example, if startIndex is Length - 1, the method searches backward count characters from the last character in the string. Při hledání se rozlišují velká a malá písmena.The search is case-sensitive.

Tato metoda provádí ordinální vyhledávání (bez ohledu na jazykovou verzi), kde znak je považován za rovnocenný jinému znaku pouze v případě, že skalární hodnoty Unicode obou znaků jsou totožné.This method performs an ordinal (culture-insensitive) search, where a character is considered equivalent to another character only if their Unicode scalar value are the same. Chcete-li provést vyhledávání zohledňující jazykovou verzi, použijte metodu CompareInfo.LastIndexOf, kde skalární hodnota Unicode představující složený znak, jako je například ligatura "Æ" (U + 00C6), může být považována za ekvivalentní jakémukoliv výskytu součástí znaku ve správném pořadí, například "AE" (U + 0041, U + 0045), v závislosti na jazykové verzi.To perform a culture-sensitive search, use the CompareInfo.LastIndexOf method, where a Unicode scalar value representing a precomposed character, such as the ligature "Æ" (U+00C6), might be considered equivalent to any occurrence of the character's components in the correct sequence, such as "AE" (U+0041, U+0045), depending on the culture.

Viz také

LastIndexOf(String, StringComparison)

Oznamuje index založený na nule posledního výskytu zadaného řetězce v rámci aktuálního objektu String.Reports the zero-based index of the last occurrence of a specified string within the current String object. Parametr určuje typ hledání, které se má použít pro zadaný řetězec.A parameter specifies the type of search to use for the specified string.

public:
 int LastIndexOf(System::String ^ value, StringComparison comparisonType);
public int LastIndexOf (string value, StringComparison comparisonType);
member this.LastIndexOf : string * StringComparison -> int
Public Function LastIndexOf (value As String, comparisonType As StringComparison) As Integer

Parametry

value
String

Prohledávaný řetězec.The string to seek.

comparisonType
StringComparison

Jedna z hodnot výčtu, která určuje pravidla pro vyhledávání.One of the enumeration values that specifies the rules for the search.

Návraty

Pozice počátečního indexu na základě nulové hodnoty parametru value, pokud je tento řetězec nalezen, nebo-1, pokud není.The zero-based starting index position of the value parameter if that string is found, or -1 if it is not. Pokud je value Empty, návratová hodnota je poslední pozice indexu v této instanci.If value is Empty, the return value is the last index position in this instance.

Výjimky

value je null.value is null.

comparisonType není platná StringComparison hodnota.comparisonType is not a valid StringComparison value.

Příklady

Následující příklad ukazuje tři přetížení metody LastIndexOf, které hledají poslední výskyt řetězce v rámci jiného řetězce pomocí různých hodnot výčtu StringComparison.The following example demonstrates three overloads of the LastIndexOf method that find the last occurrence of a string within another string using different values of the StringComparison enumeration.

// This code example demonstrates the 
// System.String.LastIndexOf(String, ..., StringComparison) methods.

using System;
using System.Threading;
using System.Globalization;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  string intro = "Find the last occurrence of a character using different " + 
          "values of StringComparison.";
  string resultFmt = "Comparison: {0,-28} Location: {1,3}";

// Define a string to search for.
// U+00c5 = LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
  string CapitalAWithRing = "\u00c5"; 

// Define a string to search. 
// The result of combining the characters LATIN SMALL LETTER A and COMBINING 
// RING ABOVE (U+0061, U+030a) is linguistically equivalent to the character 
// LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00e5).
  string cat = "A Cheshire c" + "\u0061\u030a" + "t";
  int loc = 0;
  StringComparison[] scValues = {
    StringComparison.CurrentCulture,
    StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase,
    StringComparison.InvariantCulture,
    StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase,
    StringComparison.Ordinal,
    StringComparison.OrdinalIgnoreCase };

// Clear the screen and display an introduction.
  Console.Clear();
  Console.WriteLine(intro);

// Display the current culture because culture affects the result. For example, 
// try this code example with the "sv-SE" (Swedish-Sweden) culture.

  Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("en-US");
  Console.WriteLine("The current culture is \"{0}\" - {1}.", 
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name,
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DisplayName);

// Display the string to search for and the string to search.
  Console.WriteLine("Search for the string \"{0}\" in the string \"{1}\"", 
            CapitalAWithRing, cat);
  Console.WriteLine();

// Note that in each of the following searches, we look for 
// LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE in a string that contains 
// LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE. A result value of -1 indicates 
// the string was not found.
// Search using different values of StringComparsion. Specify the start 
// index and count. 

  Console.WriteLine("Part 1: Start index and count are specified.");
  foreach (StringComparison sc in scValues)
    {
    loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length-1, cat.Length, sc);
    Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc);
    }

// Search using different values of StringComparsion. Specify the 
// start index. 
  Console.WriteLine("\nPart 2: Start index is specified.");
  foreach (StringComparison sc in scValues)
    {
    loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length-1, sc);
    Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc);
    }

// Search using different values of StringComparsion. 
  Console.WriteLine("\nPart 3: Neither start index nor count is specified.");
  foreach (StringComparison sc in scValues)
    {
    loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, sc);
    Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc);
    }
  }
}

/*
Note: This code example was executed on a console whose user interface 
culture is "en-US" (English-United States).

This code example produces the following results:

Find the last occurrence of a character using different values of StringComparison.
The current culture is "en-US" - English (United States).
Search for the string "Å" in the string "A Cheshire ca°t"

Part 1: Start index and count are specified.
Comparison: CurrentCulture        Location: -1
Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
Comparison: InvariantCulture       Location: -1
Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
Comparison: Ordinal           Location: -1
Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1

Part 2: Start index is specified.
Comparison: CurrentCulture        Location: -1
Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
Comparison: InvariantCulture       Location: -1
Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
Comparison: Ordinal           Location: -1
Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1

Part 3: Neither start index nor count is specified.
Comparison: CurrentCulture        Location: -1
Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
Comparison: InvariantCulture       Location: -1
Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
Comparison: Ordinal           Location: -1
Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1

*/
' This code example demonstrates the 
' System.String.LastIndexOf(String, ..., StringComparison) methods.

Imports System.Threading
Imports System.Globalization

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim intro As String = "Find the last occurrence of a character using different " & _
               "values of StringComparison."
    Dim resultFmt As String = "Comparison: {0,-28} Location: {1,3}"
    
    ' Define a string to search for.
    ' U+00c5 = LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
    Dim CapitalAWithRing As String = "Å"
    
    ' Define a string to search. 
    ' The result of combining the characters LATIN SMALL LETTER A and COMBINING 
    ' RING ABOVE (U+0061, U+030a) is linguistically equivalent to the character 
    ' LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00e5).
    Dim cat As String = "A Cheshire c" & "å" & "t"
    Dim loc As Integer = 0
    Dim scValues As StringComparison() = { _
            StringComparison.CurrentCulture, _
            StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase, _
            StringComparison.InvariantCulture, _
            StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase, _
            StringComparison.Ordinal, _
            StringComparison.OrdinalIgnoreCase }
    Dim sc As StringComparison
    
    ' Clear the screen and display an introduction.
    Console.Clear()
    Console.WriteLine(intro)
    
    ' Display the current culture because culture affects the result. For example, 
    ' try this code example with the "sv-SE" (Swedish-Sweden) culture.
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("en-US")
    Console.WriteLine("The current culture is ""{0}"" - {1}.", _
              Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name, _
              Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DisplayName)
    
    ' Display the string to search for and the string to search.
    Console.WriteLine("Search for the string ""{0}"" in the string ""{1}""", _
              CapitalAWithRing, cat)
    Console.WriteLine()
    
    ' Note that in each of the following searches, we look for 
    ' LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE in a string that contains 
    ' LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE. A result value of -1 indicates 
    ' the string was not found.
    ' Search using different values of StringComparsion. Specify the start 
    ' index and count. 
    Console.WriteLine("Part 1: Start index and count are specified.")
    For Each sc In scValues
      loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length - 1, cat.Length, sc)
      Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc)
    Next sc
    
    ' Search using different values of StringComparsion. Specify the 
    ' start index. 
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Part 2: Start index is specified.")
    For Each sc In scValues
      loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length - 1, sc)
      Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc)
    Next sc
    
    ' Search using different values of StringComparsion. 
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Part 3: Neither start index nor count is specified.")
    For Each sc In scValues
      loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, sc)
      Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc)
    Next sc
  
  End Sub
End Class

'
'Note: This code example was executed on a console whose user interface 
'culture is "en-US" (English-United States).
'
'This code example produces the following results:
'
'Find the last occurrence of a character using different values of StringComparison.
'The current culture is "en-US" - English (United States).
'Search for the string "Å" in the string "A Cheshire ca°t"
'
'Part 1: Start index and count are specified.
'Comparison: CurrentCulture        Location: -1
'Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
'Comparison: InvariantCulture       Location: -1
'Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
'Comparison: Ordinal           Location: -1
'Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1
'
'Part 2: Start index is specified.
'Comparison: CurrentCulture        Location: -1
'Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
'Comparison: InvariantCulture       Location: -1
'Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
'Comparison: Ordinal           Location: -1
'Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1
'
'Part 3: Neither start index nor count is specified.
'Comparison: CurrentCulture        Location: -1
'Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
'Comparison: InvariantCulture       Location: -1
'Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
'Comparison: Ordinal           Location: -1
'Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1
'

Poznámky

Číslování indexu začíná od nuly.Index numbering starts from zero. To znamená, že první znak v řetězci je v indexu nula a poslední je na Length-1.That is, the first character in the string is at index zero and the last is at Length - 1.

Parametr comparisonType určuje, že se má vyhledat value parametr pomocí aktuální nebo invariantní jazykové verze, použití vyhledávání s rozlišováním velkých a malých písmen a používání pravidel pro porovnávání slov nebo pořadových čísel.The comparisonType parameter specifies to search for the value parameter using the current or invariant culture, using a case-sensitive or case-insensitive search, and using word or ordinal comparison rules.

Hledání začíná na poslední pozici znaku této instance a pokračuje zpátky směrem k začátku, dokud není nalezen value nebo byla prověřena první pozice znaku.The search begins at the last character position of this instance and proceeds backward toward the beginning until either value is found or the first character position has been examined.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují ignorovatelné znaky, což jsou znaky, které nejsou zahrnuty do jazykového porovnání nebo porovnání závislém na jazykové verzi.Character sets include ignorable characters, which are characters that are not considered when performing a linguistic or culture-sensitive comparison. V hledání zohledňující jazykovou verzi (to znamená, pokud options není Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase), pokud value obsahuje ignorovatelné znaky, výsledek je ekvivalentem hledání s odebraným znakem.In a culture-sensitive search (that is, if options is not Ordinal or OrdinalIgnoreCase), if value contains an ignorable character, the result is equivalent to searching with that character removed. Pokud value obsahuje pouze jeden nebo více ignorovaných znaků, metoda LastIndexOf(String, StringComparison) vždy vrátí Length-1, která představuje poslední pozici indexu v aktuální instanci.If value consists only of one or more ignorable characters, the LastIndexOf(String, StringComparison) method always returns Length - 1, which represents the last index position in the current instance.

V následujícím příkladu se metoda LastIndexOf(String, StringComparison) používá k nalezení tří podřetězců (měkké spojovník (U + 00AD), měkké pomlčky následované "n" a měkké pomlčky následované "m") ve dvou řetězcích.In the following example, the LastIndexOf(String, StringComparison) method is used to find three substrings (a soft hyphen (U+00AD), a soft hyphen followed by "n", and a soft hyphen followed by "m") in two strings. Pouze jeden z řetězců obsahuje pohyblivý spojovník.Only one of the strings contains a soft hyphen. Pokud je příklad spuštěn v .NET Framework 4.NET Framework 4 nebo později, protože měkké spojovník je ignorovatelné znaky, hledání závislé na jazykové verzi vrátí stejnou hodnotu, kterou by vrátilo v případě, že v hledaném řetězci nebyly obsaženy měkké spojovníky.If the example is run on the .NET Framework 4.NET Framework 4 or later, because the soft hyphen is an ignorable character, a culture-sensitive search returns the same value that it would return if the soft hyphen were not included in the search string. Ordinální hledání však úspěšně vyhledá měkký spojovník v jednom řetězci a hlásí, že se v druhém řetězci nevyskytuje.An ordinal search, however, successfully finds the soft hyphen in one string and reports that it is absent from the second string.

[! Code-CSharpSystem. String. LastIndexOf # 26] [! Code-VBSystem. String. LastIndexOf # 26][!code-csharpSystem.String.LastIndexOf#26] [!code-vbSystem.String.LastIndexOf#26]

LastIndexOf(Char)

Oznamuje pozici indexu na základě nuly posledního výskytu zadaného znaku Unicode v rámci této instance.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified Unicode character within this instance.

public:
 int LastIndexOf(char value);
public int LastIndexOf (char value);
member this.LastIndexOf : char -> int
Public Function LastIndexOf (value As Char) As Integer

Parametry

value
Char

Znak Unicode, který chcete vyhledat.The Unicode character to seek.

Návraty

Pozice indexu vycházející z nuly value, pokud je tento znak nalezen, nebo-1, pokud není.The zero-based index position of value if that character is found, or -1 if it is not.

Příklady

Následující příklad definuje metodu ExtractFilename, která používá metodu LastIndexOf(Char) k vyhledání posledního znaku oddělovače adresáře v řetězci a k extrakci názvu souboru řetězce.The following example defines an ExtractFilename method that uses the LastIndexOf(Char) method to find the last directory separator character in a string and to extract the string's file name. Pokud soubor existuje, metoda vrátí název souboru bez cesty.If the file exists, the method returns the file name without its path.

using System;
using System.IO;

public class TestLastIndexOf
{
  public static void Main()
  {
   string filename;
   
   filename = ExtractFilename(@"C:\temp\");
   Console.WriteLine("{0}", String.IsNullOrEmpty(filename) ? "<none>" : filename);
   
   filename = ExtractFilename(@"C:\temp\delegate.txt"); 
   Console.WriteLine("{0}", String.IsNullOrEmpty(filename) ? "<none>" : filename);

   filename = ExtractFilename("delegate.txt");   
   Console.WriteLine("{0}", String.IsNullOrEmpty(filename) ? "<none>" : filename);
   
   filename = ExtractFilename(@"C:\temp\notafile.txt");
   Console.WriteLine("{0}", String.IsNullOrEmpty(filename) ? "<none>" : filename);
  }

  public static string ExtractFilename(string filepath)
  {
   // If path ends with a "\", it's a path only so return String.Empty.
   if (filepath.Trim().EndsWith(@"\"))
     return String.Empty;
   
   // Determine where last backslash is.
   int position = filepath.LastIndexOf('\\');
   // If there is no backslash, assume that this is a filename.
   if (position == -1)
   {
     // Determine whether file exists in the current directory.
     if (File.Exists(Environment.CurrentDirectory + Path.DirectorySeparatorChar + filepath)) 
      return filepath;
     else
      return String.Empty;
   }
   else
   {
     // Determine whether file exists using filepath.
     if (File.Exists(filepath))
      // Return filename without file path.
      return filepath.Substring(position + 1);
     else
      return String.Empty;
   }
  }
}
Imports System.IO

Public Module Test
  Public Sub Main()
   Dim filename As String 
   
   filename = ExtractFilename("C:\temp\")
   Console.WriteLine("{0}", IIf(String.IsNullOrEmpty(fileName), "<none>", filename))
   
   filename = ExtractFilename("C:\temp\delegate.txt") 
   Console.WriteLine("{0}", IIf(String.IsNullOrEmpty(fileName), "<none>", filename))

   filename = ExtractFilename("delegate.txt")   
   Console.WriteLine("{0}", IIf(String.IsNullOrEmpty(fileName), "<none>", filename))
   
   filename = ExtractFilename("C:\temp\notafile.txt")
   Console.WriteLine("{0}", IIf(String.IsNullOrEmpty(fileName), "<none>", filename))
  End Sub
  
  Public Function ExtractFilename(filepath As String) As String
   ' If path ends with a "\", it's a path only so return String.Empty.
   If filepath.Trim().EndsWith("\") Then Return String.Empty
   
   ' Determine where last backslash is.
   Dim position As Integer = filepath.LastIndexOf("\"c)
   ' If there is no backslash, assume that this is a filename.
   If position = -1 Then
     ' Determine whether file exists in the current directory.
     If File.Exists(Environment.CurrentDirectory + Path.DirectorySeparatorChar + filepath) Then
      Return filepath
     Else
      Return String.Empty
     End If
   Else
     ' Determine whether file exists using filepath.
     If File.Exists(filepath) Then
      ' Return filename without file path.
      Return filepath.Substring(position + 1)
     Else
      Return String.Empty
     End If           
   End If
  End Function
End Module 
' The example displays the following output:
'    delegate.txt

Poznámky

Číslování indexu začíná od nuly.Index numbering starts from zero. To znamená, že první znak v řetězci je v indexu nula a poslední je na Length-1.That is, the first character in the string is at index zero and the last is at Length - 1.

Tato metoda začíná Hledat v poslední pozici znaku této instance a pokračuje zpátky směrem k začátku, dokud se nenajde value nebo není vyšetřena první pozice znaku.This method begins searching at the last character position of this instance and proceeds backward toward the beginning until either value is found or the first character position has been examined. Při hledání se rozlišují velká a malá písmena.The search is case-sensitive.

Tato metoda provádí ordinální vyhledávání (bez ohledu na jazykovou verzi), kde znak je považován za rovnocenný jinému znaku pouze v případě, že skalární hodnoty Unicode obou znaků jsou totožné.This method performs an ordinal (culture-insensitive) search, where a character is considered equivalent to another character only if their Unicode scalar values are the same. Chcete-li provést vyhledávání zohledňující jazykovou verzi, použijte metodu CompareInfo.LastIndexOf, kde skalární hodnota Unicode představující složený znak, jako je například ligatura "Æ" (U + 00C6), může být považována za ekvivalentní jakémukoliv výskytu součástí znaku ve správném pořadí, například "AE" (U + 0041, U + 0045), v závislosti na jazykové verzi.To perform a culture-sensitive search, use the CompareInfo.LastIndexOf method, where a Unicode scalar value representing a precomposed character, such as the ligature "Æ" (U+00C6), might be considered equivalent to any occurrence of the character's components in the correct sequence, such as "AE" (U+0041, U+0045), depending on the culture.

Viz také

LastIndexOf(Char, Int32)

Oznamuje pozici indexu na základě nuly posledního výskytu zadaného znaku Unicode v rámci této instance.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified Unicode character within this instance. Hledání začne na určené pozici znaku a postupuje zpět na začátek řetězce.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string.

public:
 int LastIndexOf(char value, int startIndex);
public int LastIndexOf (char value, int startIndex);
member this.LastIndexOf : char * int -> int
Public Function LastIndexOf (value As Char, startIndex As Integer) As Integer

Parametry

value
Char

Znak Unicode, který chcete vyhledat.The Unicode character to seek.

startIndex
Int32

Počáteční pozice hledáníThe starting position of the search. Hledání pokračuje od startIndex k začátku této instance.The search proceeds from startIndex toward the beginning of this instance.

Návraty

Pozice indexu vycházející z nuly value, pokud je tento znak nalezen, nebo-1, pokud nebyl nalezen nebo pokud se aktuální instance rovná Empty.The zero-based index position of value if that character is found, or -1 if it is not found or if the current instance equals Empty.

Výjimky

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex je menší než nula nebo větší nebo rovna délce této instance.The current instance does not equal Empty, and startIndex is less than zero or greater than or equal to the length of this instance.

Příklady

Následující příklad najde index všech výskytů znaku v řetězci, který pracuje na konci řetězce až po začátek řetězce.The following example finds the index of all occurrences of a character in a string, working from the end of the string to the start of the string.

// Sample for String::LastIndexOf(Char, Int32)
using namespace System;
int main()
{
  String^ br1 = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-";
  String^ br2 = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456";
  String^ str = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party.";
  int start;
  int at;
  start = str->Length - 1;
  Console::WriteLine( "All occurrences of 't' from position {0} to 0.", start );
  Console::WriteLine( "{0}\n{1}\n{2}\n", br1, br2, str );
  Console::Write( "The letter 't' occurs at position(s): " );
  at = 0;
  while ( (start > -1) && (at > -1) )
  {
   at = str->LastIndexOf( 't', start );
   if ( at > -1 )
   {
     Console::Write( " {0} ", at );
     start = at - 1;
   }
  }
}

/*
This example produces the following results:
All occurrences of 't' from position 66 to 0.
0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
Now is the time for all good men to come to the aid of their party.

The letter 't' occurs at position(s): 64 55 44 41 33 11 7
*/
// Sample for String.LastIndexOf(Char, Int32)
using System;

class Sample {
  public static void Main() {

  string br1 = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-";
  string br2 = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456";
  string str = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party.";
  int start;
  int at;

  start = str.Length-1;
  Console.WriteLine("All occurrences of 't' from position {0} to 0.", start);
  Console.WriteLine("{1}{0}{2}{0}{3}{0}", Environment.NewLine, br1, br2, str);
  Console.Write("The letter 't' occurs at position(s): ");

  at = 0;
  while((start > -1) && (at > -1))
    {
    at = str.LastIndexOf('t', start);
    if (at > -1) 
      {
      Console.Write("{0} ", at);
      start = at - 1;
      }
    }
  Console.Write("{0}{0}{0}", Environment.NewLine);
  }
}
/*
This example produces the following results:
All occurrences of 't' from position 66 to 0.
0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
Now is the time for all good men to come to the aid of their party.

The letter 't' occurs at position(s): 64 55 44 41 33 11 7
*/
' Sample for String.LastIndexOf(Char, Int32)
Imports System 
 _

Class Sample
  
  Public Shared Sub Main()
   
   Dim br1 As String = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-"
   Dim br2 As String = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456"
   Dim str As String = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party."
   Dim start As Integer
   Dim at As Integer
   
   start = str.Length - 1
   Console.WriteLine("All occurrences of 't' from position {0} to 0.", start)
   Console.WriteLine("{1}{0}{2}{0}{3}{0}", Environment.NewLine, br1, br2, str)
   Console.Write("The letter 't' occurs at position(s): ")
   
   at = 0
   While start > - 1 And at > - 1
     at = str.LastIndexOf("t"c, start)
     If at > - 1 Then
      Console.Write("{0} ", at)
      start = at - 1
     End If
   End While
   Console.Write("{0}{0}{0}", Environment.NewLine)
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'All occurrences of 't' from position 66 to 0.
'0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
'0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
'Now is the time for all good men to come to the aid of their party.
'
'The letter 't' occurs at position(s): 64 55 44 41 33 11 7
'

Poznámky

Číslování indexu začíná od nuly.Index numbering starts from zero. To znamená, že první znak v řetězci je v indexu nula a poslední je na Length-1. Tato metoda začíná Hledat v startIndex znaku této instance a pokračuje zpět směrem ke začátku aktuální instance, dokud není nalezen buď value, nebo byl zkontrolován první pozice znaku.That is, the first character in the string is at index zero and the last is at Length - 1.This method begins searching at the startIndex character position of this instance and proceeds backward toward the beginning of the current instance until either value is found or the first character position has been examined. Například pokud je startIndex Length-1, metoda vyhledá každý znak od posledního znaku v řetězci až po začátek.For example, if startIndex is Length - 1, the method searches every character from the last character in the string to the beginning. Při hledání se rozlišují velká a malá písmena.The search is case-sensitive.

Tato metoda provádí ordinální vyhledávání (bez ohledu na jazykovou verzi), kde znak je považován za rovnocenný jinému znaku pouze v případě, že skalární hodnoty Unicode obou znaků jsou totožné.This method performs an ordinal (culture-insensitive) search, where a character is considered equivalent to another character only if their Unicode scalar values are the same. Chcete-li provést vyhledávání zohledňující jazykovou verzi, použijte metodu CompareInfo.LastIndexOf, kde skalární hodnota Unicode představující složený znak, jako je například ligatura "Æ" (U + 00C6), může být považována za ekvivalentní jakémukoliv výskytu součástí znaku ve správném pořadí, například "AE" (U + 0041, U + 0045), v závislosti na jazykové verzi.To perform a culture-sensitive search, use the CompareInfo.LastIndexOf method, where a Unicode scalar value representing a precomposed character, such as the ligature "Æ" (U+00C6), might be considered equivalent to any occurrence of the character's components in the correct sequence, such as "AE" (U+0041, U+0045), depending on the culture.

Viz také

LastIndexOf(String)

Oznámí index (počítaný od nuly) posledního výskytu určeného řetězce v této instanci.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified string within this instance.

public:
 int LastIndexOf(System::String ^ value);
public int LastIndexOf (string value);
member this.LastIndexOf : string -> int
Public Function LastIndexOf (value As String) As Integer

Parametry

value
String

Prohledávaný řetězec.The string to seek.

Návraty

Pozice počátečního indexu vycházející value z nuly, pokud se tento řetězec najde, nebo-1, pokud není.The zero-based starting index position of value if that string is found, or -1 if it is not. Pokud je value Empty, návratová hodnota je poslední pozice indexu v této instanci.If value is Empty, the return value is the last index position in this instance.

Výjimky

value je null.value is null.

Příklady

Následující příklad odstraní otevírací a uzavírací značky HTML z řetězce, pokud značky začínají a končí řetězcem.The following example removes opening and closing HTML tags from a string if the tags begin and end the string. Pokud řetězec končí znakem pravé závorky (">"), v příkladu se používá metoda LastIndexOf k vyhledání začátku koncové značky.If a string ends with a closing bracket character (">"), the example uses the LastIndexOf method to locate the start of the end tag.

using System;

public class Example 
{
  public static void Main() 
  {
   string[] strSource = { "<b>This is bold text</b>", "<H1>This is large Text</H1>",
        "<b><i><font color=green>This has multiple tags</font></i></b>",
        "<b>This has <i>embedded</i> tags.</b>",
        "This line ends with a greater than symbol and should not be modified>" };

   // Strip HTML start and end tags from each string if they are present.
   foreach (string s in strSource)
   {
     Console.WriteLine("Before: " + s);
     string item = s;
     // Use EndsWith to find a tag at the end of the line.
     if (item.Trim().EndsWith(">")) 
     {
      // Locate the opening tag.
      int endTagStartPosition = item.LastIndexOf("</");
      // Remove the identified section, if it is valid.
      if (endTagStartPosition >= 0 )
        item = item.Substring(0, endTagStartPosition);

      // Use StartsWith to find the opening tag.
      if (item.Trim().StartsWith("<"))
      {
        // Locate the end of opening tab.
        int openTagEndPosition = item.IndexOf(">");
        // Remove the identified section, if it is valid.
        if (openTagEndPosition >= 0)
         item = item.Substring(openTagEndPosition + 1);
      }   
     }
     // Display the trimmed string.
     Console.WriteLine("After: " + item);
     Console.WriteLine();
   }          
  }
}
// The example displays the following output:
//  Before: <b>This is bold text</b>
//  After: This is bold text
//  
//  Before: <H1>This is large Text</H1>
//  After: This is large Text
//  
//  Before: <b><i><font color=green>This has multiple tags</font></i></b>
//  After: <i><font color=green>This has multiple tags</font></i>
//  
//  Before: <b>This has <i>embedded</i> tags.</b>
//  After: This has <i>embedded</i> tags.
//  
//  Before: This line ends with a greater than symbol and should not be modified>
//  After: This line ends with a greater than symbol and should not be modified>
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim strSource As String() = { "<b>This is bold text</b>", _
          "<H1>This is large Text</H1>", _
          "<b><i><font color=green>This has multiple tags</font></i></b>", _
          "<b>This has <i>embedded</i> tags.</b>", _
          "This line ends with a greater than symbol and should not be modified>" }

   ' Strip HTML start and end tags from each string if they are present.
   For Each s As String In strSource
     Console.WriteLine("Before: " + s)
     ' Use EndsWith to find a tag at the end of the line.
     If s.Trim().EndsWith(">") Then 
      ' Locate the opening tag.
      Dim endTagStartPosition As Integer = s.LastIndexOf("</")
      ' Remove the identified section if it is valid.
      If endTagStartPosition >= 0 Then
        s = s.Substring(0, endTagStartPosition)
      End If
      
      ' Use StartsWith to find the opening tag.
      If s.Trim().StartsWith("<") Then
        ' Locate the end of opening tab.
        Dim openTagEndPosition As Integer = s.IndexOf(">")
        ' Remove the identified section if it is valid.
        If openTagEndPosition >= 0 Then
         s = s.Substring(openTagEndPosition + 1)
        End If  
      End If   
     End If
     ' Display the trimmed string.
     Console.WriteLine("After: " + s)
     Console.WriteLine()
   Next          
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Before: <b>This is bold text</b>
'  After: This is bold text
'  
'  Before: <H1>This is large Text</H1>
'  After: This is large Text
'  
'  Before: <b><i><font color=green>This has multiple tags</font></i></b>
'  After: <i><font color=green>This has multiple tags</font></i>
'  
'  Before: <b>This has <i>embedded</i> tags.</b>
'  After: This has <i>embedded</i> tags.
'  
'  Before: This line ends with a greater than symbol and should not be modified>
'  After: This line ends with a greater than symbol and should not be modified>

Poznámky

Číslování indexu začíná od nuly.Index numbering starts from zero. To znamená, že první znak v řetězci je v indexu nula a poslední je na Length-1.That is, the first character in the string is at index zero and the last is at Length - 1.

Hledání začíná na poslední pozici znaku této instance a pokračuje zpátky směrem k začátku, dokud není nalezen value nebo byla prověřena první pozice znaku.The search begins at the last character position of this instance and proceeds backward toward the beginning until either value is found or the first character position has been examined.

Tato metoda vyhledává slova (velká a malá písmena a specifika jazykové verze) použitím aktuální jazykové verze.This method performs a word (case-sensitive and culture-sensitive) search using the current culture.

Znakové sady obsahují ignorovatelné znaky, což jsou znaky, které nejsou zahrnuty do jazykového porovnání nebo porovnání závislém na jazykové verzi.Character sets include ignorable characters, which are characters that are not considered when performing a linguistic or culture-sensitive comparison. V hledání závislé na jazykové verzi, pokud value obsahuje ignorovatelné znaky, výsledek je ekvivalentní hledání s odebraným znakem.In a culture-sensitive search, if value contains an ignorable character, the result is equivalent to searching with that character removed. Pokud value obsahuje pouze jeden nebo více ignorovaných znaků, metoda LastIndexOf(String) vždy vrátí String.Length-1, která představuje poslední pozici indexu v aktuální instanci.If value consists only of one or more ignorable characters, the LastIndexOf(String) method always returns String.Length - 1, which represents the last index position in the current instance. V následujícím příkladu se metoda LastIndexOf(String) používá k nalezení tří podřetězců (měkké spojovník (U + 00AD), měkké pomlčky následované "n" a měkké pomlčky následované "m") ve dvou řetězcích.In the following example, the LastIndexOf(String) method is used to find three substrings (a soft hyphen (U+00AD), a soft hyphen followed by "n", and a soft hyphen followed by "m") in two strings. Pouze jeden z řetězců obsahuje pohyblivý spojovník.Only one of the strings contains a soft hyphen. Pokud je příklad spuštěn v .NET Framework 4.NET Framework 4 nebo novějším, v každém případě, protože měkké spojovník je ignorovatelné znaky, výsledek je stejný, jako kdyby nebyl v valuezahrnut měkký spojovník.If the example is run on the .NET Framework 4.NET Framework 4 or later, in each case, because the soft hyphen is an ignorable character, the result is the same as if the soft hyphen had not been included in value. Při hledání pouze měkkého spojovníku vrátí metoda hodnotu 6 a 5.When searching for a soft hyphen only, the method returns 6 and 5. Tyto hodnoty odpovídají indexu posledního znaku v obou řetězcích.These values correspond to the index of the last character in the two strings.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string s1 = "ani\u00ADmal";
   string s2 = "animal";
   
   // Find the index of the last soft hyphen.
   Console.WriteLine(s1.LastIndexOf("\u00AD"));
   Console.WriteLine(s2.LastIndexOf("\u00AD"));
   
   // Find the index of the last soft hyphen followed by "n".
   Console.WriteLine(s1.LastIndexOf("\u00ADn"));
   Console.WriteLine(s2.LastIndexOf("\u00ADn"));
   
   // Find the index of the last soft hyphen followed by "m".
   Console.WriteLine(s1.LastIndexOf("\u00ADm"));
   Console.WriteLine(s2.LastIndexOf("\u00ADm"));
  }
}
// The example displays the following output:
//    6
//    5
//    1
//    1
//    4
//    3
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim softHyphen As String = ChrW(&h00AD)
   Dim s1 As String = "ani" + softHyphen + "mal"
   Dim s2 As String = "animal"
   
   ' Find the index of the last soft hyphen.
   Console.WriteLine(s1.LastIndexOf(softHyphen))
   Console.WriteLine(s2.LastIndexOf(softHyphen))
   
   ' Find the index of the last soft hyphen followed by "n".
   Console.WriteLine(s1.LastIndexOf(softHyphen + "n"))
   Console.WriteLine(s2.LastIndexOf(softHyphen + "n"))
   
   ' Find the index of the last soft hyphen followed by "m".
   Console.WriteLine(s1.LastIndexOf(softHyphen + "m"))
   Console.WriteLine(s2.LastIndexOf(softHyphen + "m"))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    6
'    5
'    1
'    1
'    4
'    3

Poznámky pro volající

Jak je vysvětleno v tématu osvědčené postupy pro používání řetězců, doporučujeme vyhnout se volání metod porovnávání řetězců, které nahradí výchozí hodnoty, a místo toho volat metody, které vyžadují explicitní určení parametrů.As explained in Best Practices for Using Strings, we recommend that you avoid calling string comparison methods that substitute default values and instead call methods that require parameters to be explicitly specified. Chcete-li najít poslední index podřetězce v rámci instance řetězce pomocí pravidel porovnání aktuální jazykové verze, zavolejte přetížení metody LastIndexOf(String, StringComparison) s hodnotou CurrentCulture parametru comparisonType.To find the last index of a substring within a string instance by using the comparison rules of the current culture, call the LastIndexOf(String, StringComparison) method overload with a value of CurrentCulture for its comparisonType parameter.

Viz také

LastIndexOf(String, Int32, Int32, StringComparison)

Oznámí index (počítaný od nuly) posledního výskytu určeného řetězce v této instanci.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified string within this instance. Hledání začíná na zadané pozici znaku a pokračuje zpět směrem k začátku řetězce pro zadaný počet pozic znaků.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string for the specified number of character positions. Parametr určuje typ porovnání, které má být provedeno při hledání zadaného řetězce.A parameter specifies the type of comparison to perform when searching for the specified string.

public:
 int LastIndexOf(System::String ^ value, int startIndex, int count, StringComparison comparisonType);
public int LastIndexOf (string value, int startIndex, int count, StringComparison comparisonType);
member this.LastIndexOf : string * int * int * StringComparison -> int
Public Function LastIndexOf (value As String, startIndex As Integer, count As Integer, comparisonType As StringComparison) As Integer

Parametry

value
String

Prohledávaný řetězec.The string to seek.

startIndex
Int32

Hledání počáteční pozice.The search starting position. Hledání pokračuje od startIndex k začátku této instance.The search proceeds from startIndex toward the beginning of this instance.

count
Int32

Počet pozic znaků, které je třeba prozkoumat.The number of character positions to examine.

comparisonType
StringComparison

Jedna z hodnot výčtu, která určuje pravidla pro vyhledávání.One of the enumeration values that specifies the rules for the search.

Návraty

Pozice počátečního indexu na základě nulové hodnoty parametru value, pokud se tento řetězec najde, nebo-1, pokud se nenajde nebo pokud se aktuální instance rovná Empty.The zero-based starting index position of the value parameter if that string is found, or -1 if it is not found or if the current instance equals Empty. Pokud je value Empty, vrácená hodnota je menší z startIndex a poslední pozice indexu v této instanci.If value is Empty, the return value is the smaller of startIndex and the last index position in this instance.

Výjimky

value je null.value is null.

count je negativní.count is negative.

-nebo--or-

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex je záporná.The current instance does not equal Empty, and startIndex is negative.

-nebo--or-

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex je větší než délka této instance.The current instance does not equal Empty, and startIndex is greater than the length of this instance.

-nebo--or-

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex + 1-count určuje pozici, která není v rámci této instance.The current instance does not equal Empty, and startIndex + 1 - count specifies a position that is not within this instance.

-nebo--or-

Aktuální instance se rovná Empty a start je menší než-1 nebo větší než nula.The current instance equals Empty and start is less than -1 or greater than zero.

-nebo--or-

Aktuální instance se rovná Empty a count je větší než 1.The current instance equals Empty and count is greater than 1.

comparisonType není platná StringComparison hodnota.comparisonType is not a valid StringComparison value.

Příklady

Následující příklad ukazuje tři přetížení metody LastIndexOf, které hledají poslední výskyt řetězce v rámci jiného řetězce pomocí různých hodnot výčtu StringComparison.The following example demonstrates three overloads of the LastIndexOf method that find the last occurrence of a string within another string using different values of the StringComparison enumeration.

// This code example demonstrates the 
// System.String.LastIndexOf(String, ..., StringComparison) methods.

using System;
using System.Threading;
using System.Globalization;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  string intro = "Find the last occurrence of a character using different " + 
          "values of StringComparison.";
  string resultFmt = "Comparison: {0,-28} Location: {1,3}";

// Define a string to search for.
// U+00c5 = LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
  string CapitalAWithRing = "\u00c5"; 

// Define a string to search. 
// The result of combining the characters LATIN SMALL LETTER A and COMBINING 
// RING ABOVE (U+0061, U+030a) is linguistically equivalent to the character 
// LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00e5).
  string cat = "A Cheshire c" + "\u0061\u030a" + "t";
  int loc = 0;
  StringComparison[] scValues = {
    StringComparison.CurrentCulture,
    StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase,
    StringComparison.InvariantCulture,
    StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase,
    StringComparison.Ordinal,
    StringComparison.OrdinalIgnoreCase };

// Clear the screen and display an introduction.
  Console.Clear();
  Console.WriteLine(intro);

// Display the current culture because culture affects the result. For example, 
// try this code example with the "sv-SE" (Swedish-Sweden) culture.

  Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("en-US");
  Console.WriteLine("The current culture is \"{0}\" - {1}.", 
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name,
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DisplayName);

// Display the string to search for and the string to search.
  Console.WriteLine("Search for the string \"{0}\" in the string \"{1}\"", 
            CapitalAWithRing, cat);
  Console.WriteLine();

// Note that in each of the following searches, we look for 
// LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE in a string that contains 
// LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE. A result value of -1 indicates 
// the string was not found.
// Search using different values of StringComparsion. Specify the start 
// index and count. 

  Console.WriteLine("Part 1: Start index and count are specified.");
  foreach (StringComparison sc in scValues)
    {
    loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length-1, cat.Length, sc);
    Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc);
    }

// Search using different values of StringComparsion. Specify the 
// start index. 
  Console.WriteLine("\nPart 2: Start index is specified.");
  foreach (StringComparison sc in scValues)
    {
    loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length-1, sc);
    Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc);
    }

// Search using different values of StringComparsion. 
  Console.WriteLine("\nPart 3: Neither start index nor count is specified.");
  foreach (StringComparison sc in scValues)
    {
    loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, sc);
    Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc);
    }
  }
}

/*
Note: This code example was executed on a console whose user interface 
culture is "en-US" (English-United States).

This code example produces the following results:

Find the last occurrence of a character using different values of StringComparison.
The current culture is "en-US" - English (United States).
Search for the string "Å" in the string "A Cheshire ca°t"

Part 1: Start index and count are specified.
Comparison: CurrentCulture        Location: -1
Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
Comparison: InvariantCulture       Location: -1
Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
Comparison: Ordinal           Location: -1
Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1

Part 2: Start index is specified.
Comparison: CurrentCulture        Location: -1
Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
Comparison: InvariantCulture       Location: -1
Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
Comparison: Ordinal           Location: -1
Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1

Part 3: Neither start index nor count is specified.
Comparison: CurrentCulture        Location: -1
Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
Comparison: InvariantCulture       Location: -1
Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
Comparison: Ordinal           Location: -1
Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1

*/
' This code example demonstrates the 
' System.String.LastIndexOf(String, ..., StringComparison) methods.

Imports System.Threading
Imports System.Globalization

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim intro As String = "Find the last occurrence of a character using different " & _
               "values of StringComparison."
    Dim resultFmt As String = "Comparison: {0,-28} Location: {1,3}"
    
    ' Define a string to search for.
    ' U+00c5 = LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
    Dim CapitalAWithRing As String = "Å"
    
    ' Define a string to search. 
    ' The result of combining the characters LATIN SMALL LETTER A and COMBINING 
    ' RING ABOVE (U+0061, U+030a) is linguistically equivalent to the character 
    ' LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00e5).
    Dim cat As String = "A Cheshire c" & "å" & "t"
    Dim loc As Integer = 0
    Dim scValues As StringComparison() = { _
            StringComparison.CurrentCulture, _
            StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase, _
            StringComparison.InvariantCulture, _
            StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase, _
            StringComparison.Ordinal, _
            StringComparison.OrdinalIgnoreCase }
    Dim sc As StringComparison
    
    ' Clear the screen and display an introduction.
    Console.Clear()
    Console.WriteLine(intro)
    
    ' Display the current culture because culture affects the result. For example, 
    ' try this code example with the "sv-SE" (Swedish-Sweden) culture.
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("en-US")
    Console.WriteLine("The current culture is ""{0}"" - {1}.", _
              Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name, _
              Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DisplayName)
    
    ' Display the string to search for and the string to search.
    Console.WriteLine("Search for the string ""{0}"" in the string ""{1}""", _
              CapitalAWithRing, cat)
    Console.WriteLine()
    
    ' Note that in each of the following searches, we look for 
    ' LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE in a string that contains 
    ' LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE. A result value of -1 indicates 
    ' the string was not found.
    ' Search using different values of StringComparsion. Specify the start 
    ' index and count. 
    Console.WriteLine("Part 1: Start index and count are specified.")
    For Each sc In scValues
      loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length - 1, cat.Length, sc)
      Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc)
    Next sc
    
    ' Search using different values of StringComparsion. Specify the 
    ' start index. 
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Part 2: Start index is specified.")
    For Each sc In scValues
      loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, cat.Length - 1, sc)
      Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc)
    Next sc
    
    ' Search using different values of StringComparsion. 
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Part 3: Neither start index nor count is specified.")
    For Each sc In scValues
      loc = cat.LastIndexOf(CapitalAWithRing, sc)
      Console.WriteLine(resultFmt, sc, loc)
    Next sc
  
  End Sub
End Class

'
'Note: This code example was executed on a console whose user interface 
'culture is "en-US" (English-United States).
'
'This code example produces the following results:
'
'Find the last occurrence of a character using different values of StringComparison.
'The current culture is "en-US" - English (United States).
'Search for the string "Å" in the string "A Cheshire ca°t"
'
'Part 1: Start index and count are specified.
'Comparison: CurrentCulture        Location: -1
'Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
'Comparison: InvariantCulture       Location: -1
'Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
'Comparison: Ordinal           Location: -1
'Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1
'
'Part 2: Start index is specified.
'Comparison: CurrentCulture        Location: -1
'Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
'Comparison: InvariantCulture       Location: -1
'Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
'Comparison: Ordinal           Location: -1
'Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1
'
'Part 3: Neither start index nor count is specified.
'Comparison: CurrentCulture        Location: -1
'Comparison: CurrentCultureIgnoreCase   Location: 12
'Comparison: InvariantCulture       Location: -1
'Comparison: InvariantCultureIgnoreCase  Location: 12
'Comparison: Ordinal           Location: -1
'Comparison: OrdinalIgnoreCase      Location: -1
'

Poznámky

Číslování indexu začíná od nuly.Index numbering starts from zero. To znamená, že první znak v řetězci je v indexu nula a poslední je na Length-1.That is, the first character in the string is at index zero and the last is at Length - 1.

Hledání začíná na startIndex pozici znaku a pokračuje zpět, dokud není nalezen žádný value nebo nebyly zkontrolovány count pozice znaků.The search begins at the startIndex character position and proceeds backward until either value is found or count character positions have been examined. Například pokud je startIndex Length-1, metoda vyhledá zpětně count znaky z posledního znaku v řetězci.For example, if startIndex is Length - 1, the method searches backward count characters from the last character in the string.

Parametr comparisonType určuje, že se má vyhledat value parametr pomocí aktuální nebo invariantní jazykové verze, použití vyhledávání s rozlišováním velkých a malých písmen a používání pravidel pro porovnávání slov nebo pořadových čísel.The comparisonType parameter specifies to search for the value parameter using the current or invariant culture, using a case-sensitive or case-insensitive search, and using word or ordinal comparison rules.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují ignorovatelné znaky, což jsou znaky, které nejsou zahrnuty do jazykového porovnání nebo porovnání závislém na jazykové verzi.Character sets include ignorable characters, which are characters that are not considered when performing a linguistic or culture-sensitive comparison. V hledání zohledňující jazykovou verzi (to znamená, pokud comparisonType není Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase), pokud value obsahuje ignorovatelné znaky, výsledek je ekvivalentem hledání s odebraným znakem.In a culture-sensitive search (that is, if comparisonType is not Ordinal or OrdinalIgnoreCase), if value contains an ignorable character, the result is equivalent to searching with that character removed. Pokud value obsahuje pouze jeden nebo více ignorovaných znaků, metoda LastIndexOf(String, Int32, Int32, StringComparison) vždy vrátí startIndex, což je pozice znaku, na které začíná hledání.If value consists only of one or more ignorable characters, the LastIndexOf(String, Int32, Int32, StringComparison) method always returns startIndex, which is the character position at which the search begins.

V následujícím příkladu je metoda LastIndexOf(String, Int32, Int32, StringComparison) použita k nalezení pozice měkkého spojovníku (U + 00AD) následovaného znakem "m" ve všech, ale prvním znakovým umístěním před konečným "m" ve dvou řetězcích.In the following example, the LastIndexOf(String, Int32, Int32, StringComparison) method is used to find the position of a soft hyphen (U+00AD) followed by an "m" in all but the first character position before the final "m" in two strings. Pouze jeden z řetězců obsahuje požadovaný dílčí řetězec.Only one of the strings contains the required substring. Pokud je příklad spuštěn v .NET Framework 4.NET Framework 4 nebo později v obou případech, protože měkké spojovník je ignorovatelné znaky, metoda vrátí index "m" v řetězci, pokud provede porovnání zohledňující jazykovou verzi.If the example is run on the .NET Framework 4.NET Framework 4 or later, in both cases, because the soft hyphen is an ignorable character, the method returns the index of "m" in the string when it performs a culture-sensitive comparison. Když však provádí ordinální porovnání, vyhledá podřetězec pouze v prvním řetězci.When it performs an ordinal comparison, however, it finds the substring only in the first string. Všimněte si, že v případě prvního řetězce, který obsahuje měkké spojovník následovaný znakem "m", metoda nevrátí index měkkého spojovníku, ale místo toho vrátí index "m", pokud provádí porovnání zohledňující jazykovou verzi.Note that in the case of the first string, which includes the soft hyphen followed by an "m", the method fails to return the index of the soft hyphen but instead returns the index of the "m" when it performs a culture-sensitive comparison. Metoda vrátí index pohyblivého spojovníku v prvním řetězci pouze v případě ordinálního porovnávání.The method returns the index of the soft hyphen in the first string only when it performs an ordinal comparison.

[! Code-CSharpSystem. String. LastIndexOf # 24] [! Code-VBSystem. String. LastIndexOf # 24][!code-csharpSystem.String.LastIndexOf#24] [!code-vbSystem.String.LastIndexOf#24]

LastIndexOf(String, Int32)

Oznámí index (počítaný od nuly) posledního výskytu určeného řetězce v této instanci.Reports the zero-based index position of the last occurrence of a specified string within this instance. Hledání začne na určené pozici znaku a postupuje zpět na začátek řetězce.The search starts at a specified character position and proceeds backward toward the beginning of the string.

public:
 int LastIndexOf(System::String ^ value, int startIndex);
public int LastIndexOf (string value, int startIndex);
member this.LastIndexOf : string * int -> int
Public Function LastIndexOf (value As String, startIndex As Integer) As Integer

Parametry

value
String

Prohledávaný řetězec.The string to seek.

startIndex
Int32

Hledání počáteční pozice.The search starting position. Hledání pokračuje od startIndex k začátku této instance.The search proceeds from startIndex toward the beginning of this instance.

Návraty

Pozice počátečního indexu na základě nuly value, pokud se tento řetězec najde, nebo-1, pokud se nenajde nebo pokud se aktuální instance rovná Empty.The zero-based starting index position of value if that string is found, or -1 if it is not found or if the current instance equals Empty. Pokud je value Empty, vrácená hodnota je menší z startIndex a poslední pozice indexu v této instanci.If value is Empty, the return value is the smaller of startIndex and the last index position in this instance.

Výjimky

value je null.value is null.

Aktuální instance se nerovná Emptya startIndex je menší než nula nebo větší než délka aktuální instance.The current instance does not equal Empty, and startIndex is less than zero or greater than the length of the current instance.

-nebo--or-

Aktuální instance se rovná Emptya startIndex je menší než-1 nebo větší než nula.The current instance equals Empty, and startIndex is less than -1 or greater than zero.

Příklady

Následující příklad najde index všech výskytů řetězce v cílovém řetězci, který pracuje na konci cílového řetězce na začátek cílového řetězce.The following example finds the index of all occurrences of a string in target string, working from the end of the target string to the start of the target string.

// Sample for String::LastIndexOf(String, Int32)
using namespace System;
int main()
{
  String^ br1 = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-";
  String^ br2 = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456";
  String^ str = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party.";
  int start;
  int at;
  start = str->Length - 1;
  Console::WriteLine( "All occurrences of 'he' from position {0} to 0.", start );
  Console::WriteLine( "{0}\n{1}\n{2}\n", br1, br2, str );
  Console::Write( "The string 'he' occurs at position(s): " );
  at = 0;
  while ( (start > -1) && (at > -1) )
  {
   at = str->LastIndexOf( "he", start );
   if ( at > -1 )
   {
     Console::Write( " {0} ", at );
     start = at - 1;
   }
  }

  Console::WriteLine();
}

/*
This example produces the following results:
All occurrences of 'he' from position 66 to 0.
0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
Now is the time for all good men to come to the aid of their party.

The string 'he' occurs at position(s): 56 45 8
*/
// Sample for String.LastIndexOf(String, Int32)
using System;

class Sample {
  public static void Main() {

  string br1 = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-";
  string br2 = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456";
  string str = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party.";
  int start;
  int at;

  start = str.Length-1;
  Console.WriteLine("All occurrences of 'he' from position {0} to 0.", start);
  Console.WriteLine("{1}{0}{2}{0}{3}{0}", Environment.NewLine, br1, br2, str);
  Console.Write("The string 'he' occurs at position(s): ");

  at = 0;
  while((start > -1) && (at > -1))
    {
    at = str.LastIndexOf("he", start);
    if (at > -1) 
      {
      Console.Write("{0} ", at);
      start = at - 1;
      }
    }
  Console.Write("{0}{0}{0}", Environment.NewLine);
  }
}
/*
This example produces the following results:
All occurrences of 'he' from position 66 to 0.
0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
Now is the time for all good men to come to the aid of their party.

The string 'he' occurs at position(s): 56 45 8


*/
' Sample for String.LastIndexOf(String, Int32)
 _

Class Sample
  
  Public Shared Sub Main()
   
   Dim br1 As String = "0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-"
   Dim br2 As String = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456"
   Dim str As String = "Now is the time for all good men to come to the aid of their party."
   Dim start As Integer
   Dim at As Integer

   '#3
   start = str.Length - 1
   Console.WriteLine("All occurrences of 'he' from position {0} to 0.", start)
   Console.WriteLine("{1}{0}{2}{0}{3}{0}", Environment.NewLine, br1, br2, str)
   Console.Write("The string 'he' occurs at position(s): ")
   
   at = 0
   While start > - 1 And at > - 1
     at = str.LastIndexOf("he", start)
     If at > - 1 Then
      Console.Write("{0} ", at)
      start = at - 1
     End If
   End While
   Console.Write("{0}{0}{0}", Environment.NewLine)
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'All occurrences of 'he' from position 66 to 0.
'0----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+-
'0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
'Now is the time for all good men to come to the aid of their party.
'
'The string 'he' occurs at position(s): 56 45 8
'
'

Poznámky

Číslování indexu začíná od nuly.Index numbering starts from zero. To znamená, že první znak v řetězci je v indexu nula a poslední je na Length-1.That is, the first character in the string is at index zero and the last is at Length - 1.

Hledání začíná na pozici startIndex znaku této instance a pokračuje zpátky směrem k začátku až do chvíle, kdy se value nenajde nebo byla zkontrolována první pozice znaku.The search begins at the startIndex character position of this instance and proceeds backward toward the beginning until either value is found or the first character position has been examined. Například pokud je startIndex Length-1, metoda vyhledá každý znak od posledního znaku v řetězci až po začátek.For example, if startIndex is Length - 1, the method searches every character from the last character in the string to the beginning.

Tato metoda vyhledává slova (velká a malá písmena a specifika jazykové verze) použitím aktuální jazykové verze.This method performs a word (case-sensitive and culture-sensitive) search using the current culture.

Znakové sady obsahují ignorovatelné znaky, což jsou znaky, které nejsou zahrnuty do jazykového porovnání nebo porovnání závislém na jazykové verzi.Character sets include ignorable characters, which are characters that are not considered when performing a linguistic or culture-sensitive comparison. V hledání závislé na jazykové verzi, pokud value obsahuje ignorovatelné znaky, výsledek je ekvivalentní hledání s odebraným znakem.In a culture-sensitive search, if value contains an ignorable character, the result is equivalent to searching with that character removed. Pokud value obsahuje pouze jeden nebo více ignorovaných znaků, metoda LastIndexOf(String, Int32) vždy vrátí startIndex, což je pozice znaku, na které začíná hledání.If value consists only of one or more ignorable characters, the LastIndexOf(String, Int32) method always returns startIndex, which is the character position at which the search begins. V následujícím příkladu je použita metoda LastIndexOf(String, Int32) k vyhledání podřetězce, který obsahuje měkký spojovník (U + 00AD) a který předchází nebo obsahuje konečný znak "m" v řetězci.In the following example, the LastIndexOf(String, Int32) method is used to find a substring that includes a soft hyphen (U+00AD) and that precedes or includes the final "m" in a string. Pokud je příklad spuštěn v .NET Framework 4.NET Framework 4 nebo novějším, vzhledem k tomu, že měkké spojovníky ve hledaném řetězci je ignorováno, voláním metody vyhledejte podřetězec, který se skládá z měkké pomlčky a "m" vrátí pozici "m" v řetězci, zatímco voláním vyhledá podřetězec, který se skládá z měkkého spojovníku, a "n" vrátí pozici "n".If the example is run on the .NET Framework 4.NET Framework 4 or later, because the soft hyphen in the search string is ignored, calling the method to find a substring that consists of the soft hyphen and "m" returns the position of the "m" in the string, whereas calling it to find a substring that consists of the soft hyphen and "n" returns the position of the "n". Pokud hledaný řetězec obsahuje pouze měkký spojovník, metoda vrátí index "m", který představuje hodnotu startIndex.When the search string contains only the soft hyphen, the method returns the index of the "m", which represents the value of startIndex.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   int position = 0;
   string s1 = "ani\u00ADmal";
   string s2 = "animal";
   
   // Find the index of the soft hyphen.
   position = s1.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf("\u00AD", position));

   position = s2.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)  
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf("\u00AD", position));
   
   // Find the index of the soft hyphen followed by "n".
   position = s1.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf("\u00ADn", position));

   position = s2.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)  
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf("\u00ADn", position));
   
   // Find the index of the soft hyphen followed by "m".
   position = s1.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf("\u00ADm", position));

   position = s2.LastIndexOf("m");
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position);
   if (position >= 0)  
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf("\u00ADm", position));
  }
}
// The example displays the following output:
//    'm' at position 4
//    4
//    'm' at position 3
//    3
//    'm' at position 4
//    1
//    'm' at position 3
//    1
//    'm' at position 4
//    4
//    'm' at position 3
//    3
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim position As Integer
   Dim softHyphen As String = ChrW(&h00AD)
   Dim s1 As String = "ani" + softHyphen + "mal"
   Dim s2 As String = "animal"
   
   ' Find the index of the soft hyphen.
   position = s1.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf(softHyphen, position))
   End If
     
   position = s2.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf(softHyphen, position))
   End If
   
   ' Find the index of the soft hyphen followed by "n".
   position = s1.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf(softHyphen + "n", position))
   End If
     
   position = s2.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf(softHyphen + "n", position))
   End If
   
   ' Find the index of the soft hyphen followed by "m".
   position = s1.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s1.LastIndexOf(softHyphen + "m", position))
   End If
   
   position = s2.LastIndexOf("m")
   Console.WriteLine("'m' at position {0}", position)
   If position >= 0 Then
     Console.WriteLine(s2.LastIndexOf(softHyphen + "m", position))
   End If
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    'm' at position 4
'    4
'    'm' at position 3
'    3
'    'm' at position 4
'    1
'    'm' at position 3
'    1
'    'm' at position 4
'    4
'    'm' at position 3
'    3

Poznámky pro volající

Jak je vysvětleno v tématu osvědčené postupy pro používání řetězců, doporučujeme vyhnout se volání metod porovnávání řetězců, které nahradí výchozí hodnoty, a místo toho volat metody, které vyžadují explicitní určení parametrů.As explained in Best Practices for Using Strings, we recommend that you avoid calling string comparison methods that substitute default values and instead call methods that require parameters to be explicitly specified. Chcete-li najít index podřetězce, který předchází konkrétní pozici znaku pomocí pravidel porovnání aktuální jazykové verze, zavolejte přetížení metody LastIndexOf(String, Int32, StringComparison) s hodnotou CurrentCulture parametru comparisonType.To find the index of a substring that precedes a particular character position by using the comparison rules of the current culture, call the LastIndexOf(String, Int32, StringComparison) method overload with a value of CurrentCulture for its comparisonType parameter.

Viz také

Platí pro