String.PadRight String.PadRight String.PadRight String.PadRight Method

Definice

Vrátí nový řetězec o zadané délce, ve kterém je konec aktuálního řetězce doplněn mezerami nebo se zadaným znakem Unicode.Returns a new string of a specified length in which the end of the current string is padded with spaces or with a specified Unicode character.

Přetížení

PadRight(Int32, Char) PadRight(Int32, Char) PadRight(Int32, Char) PadRight(Int32, Char)

Vrátí nový řetězec, který zarovná znaky v tomto řetězci jejich vyplněním na pravé straně se zadaným znakem Unicode pro zadanou celkovou délku.Returns a new string that left-aligns the characters in this string by padding them on the right with a specified Unicode character, for a specified total length.

PadRight(Int32) PadRight(Int32) PadRight(Int32) PadRight(Int32)

Vrátí nový řetězec, který vlevo zarovná znaky v tomto řetězci jejich vyplněním mezerami na pravé straně pro zadanou celkovou délku.Returns a new string that left-aligns the characters in this string by padding them with spaces on the right, for a specified total length.

PadRight(Int32, Char) PadRight(Int32, Char) PadRight(Int32, Char) PadRight(Int32, Char)

Vrátí nový řetězec, který zarovná znaky v tomto řetězci jejich vyplněním na pravé straně se zadaným znakem Unicode pro zadanou celkovou délku.Returns a new string that left-aligns the characters in this string by padding them on the right with a specified Unicode character, for a specified total length.

public:
 System::String ^ PadRight(int totalWidth, char paddingChar);
public string PadRight (int totalWidth, char paddingChar);
member this.PadRight : int * char -> string
Public Function PadRight (totalWidth As Integer, paddingChar As Char) As String

Parametry

totalWidth
Int32 Int32 Int32 Int32

Počet znaků ve výsledném řetězci, který se rovná počtu původních znaků plus všech dalších znaků odsazení.The number of characters in the resulting string, equal to the number of original characters plus any additional padding characters.

paddingChar
Char Char Char Char

Znak odsazení sady Unicode.A Unicode padding character.

Návraty

Nový řetězec, který je ekvivalentní této instanci, ale vlevo zarovnané a doplněn na pravé straně s libovolným počtem paddingChar znaků, aby bylo možné vytvořit totalWidthdélku.A new string that is equivalent to this instance, but left-aligned and padded on the right with as many paddingChar characters as needed to create a length of totalWidth. Pokud totalWidth je však menší než délka této instance, metoda vrátí odkaz na existující instanci.However, if totalWidth is less than the length of this instance, the method returns a reference to the existing instance. Pokud totalWidth se rovná délce této instance, vrátí metoda nový řetězec, který je totožný s touto instancí.If totalWidth is equal to the length of this instance, the method returns a new string that is identical to this instance.

Výjimky

Příklady

Následující příklad ukazuje PadRight metodu.The following example demonstrates the PadRight method.

String^ str = "forty-two";
Console::Write( "|" );
Console::Write( str->PadRight( 15, '.' ) );
Console::WriteLine( "|" ); // Displays "|forty-two......|".
Console::Write( "|" );
Console::Write( str->PadRight( 5, '.' ) );
Console::WriteLine( "|" ); // Displays "|forty-two|".
string str = "forty-two";
char pad = '.';

Console.WriteLine(str.PadRight(15, pad));  // Displays "forty-two......".
Console.WriteLine(str.PadRight(2, pad));  // Displays "forty-two".
Dim str As String
Dim pad As Char
str = "forty-two"
pad = Convert.ToChar(".") 
Console.WriteLine(str.PadRight(15, pad)) ' Displays "|forty-two......|".
Console.WriteLine(str.PadRight(2, pad)) ' Displays "|forty-two|".

Poznámky

PadRight(Int32, Char) Metoda dokončí konec vráceného řetězce.The PadRight(Int32, Char) method pads the end of the returned string. To znamená, že při použití s jazyky se zápisem zprava doleva využije levou část řetězce.This means that, when used with right-to-left languages, it pads the left portion of the string.

Poznámka

PadRight Pokud metoda zavolá aktuální instanci s prázdnými znaky, tato metoda neupraví hodnotu aktuální instance.If the PadRight method pads the current instance with white-space characters, this method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, který je doplněn koncovými paddingChar znaky, takže jeho celková délka je totalWidth znaků.Instead, it returns a new string that is padded with trailing paddingChar characters so that its total length is totalWidth characters.

Viz také

PadRight(Int32) PadRight(Int32) PadRight(Int32) PadRight(Int32)

Vrátí nový řetězec, který vlevo zarovná znaky v tomto řetězci jejich vyplněním mezerami na pravé straně pro zadanou celkovou délku.Returns a new string that left-aligns the characters in this string by padding them with spaces on the right, for a specified total length.

public:
 System::String ^ PadRight(int totalWidth);
public string PadRight (int totalWidth);
member this.PadRight : int -> string
Public Function PadRight (totalWidth As Integer) As String

Parametry

totalWidth
Int32 Int32 Int32 Int32

Počet znaků ve výsledném řetězci, který se rovná počtu původních znaků plus všech dalších znaků odsazení.The number of characters in the resulting string, equal to the number of original characters plus any additional padding characters.

Návraty

Nový řetězec, který je ekvivalentní této instanci, ale vlevo zarovnané a doplněn na pravé straně s tolika mezerami, kolik jich je potřeba k vytvoření délky totalWidth.A new string that is equivalent to this instance, but left-aligned and padded on the right with as many spaces as needed to create a length of totalWidth. Pokud totalWidth je však menší než délka této instance, metoda vrátí odkaz na existující instanci.However, if totalWidth is less than the length of this instance, the method returns a reference to the existing instance. Pokud totalWidth se rovná délce této instance, vrátí metoda nový řetězec, který je totožný s touto instancí.If totalWidth is equal to the length of this instance, the method returns a new string that is identical to this instance.

Výjimky

Příklady

Následující příklad ukazuje PadRight metodu.The following example demonstrates the PadRight method.

String^ str = "BBQ and Slaw";
Console::Write( "|" );
Console::Write( str->PadRight( 15 ) );
Console::WriteLine( "|" ); // Displays "|BBQ and Slaw  |".
Console::Write( "|" );
Console::Write( str->PadRight( 5 ) );
Console::WriteLine( "|" ); // Displays "|BBQ and Slaw|".
string str;
str = "BBQ and Slaw";

Console.Write("|");
Console.Write(str.PadRight(15));
Console.WriteLine("|");    // Displays "|BBQ and Slaw  |".

Console.Write("|");
Console.Write(str.PadRight(5));
Console.WriteLine("|");    // Displays "|BBQ and Slaw|".
Dim str As String
str = "BBQ and Slaw"

Console.Write("|")
Console.Write(str.PadRight(15))
Console.WriteLine("|") ' Displays "|BBQ and Slaw  |".

Console.Write("|")
Console.Write(str.PadRight(5))
Console.WriteLine("|") ' Displays "|BBQ and Slaw|".

Poznámky

Místo Unicode je definováno jako šestnáctkové 0x0020.A Unicode space is defined as hexadecimal 0x0020.

PadRight(Int32) Metoda dokončí konec vráceného řetězce.The PadRight(Int32) method pads the end of the returned string. To znamená, že při použití s jazyky se zápisem zprava doleva využije levou část řetězce.This means that, when used with right-to-left languages, it pads the left portion of the string.

Poznámka

PadRight Pokud metoda zavolá aktuální instanci s prázdnými znaky, tato metoda neupraví hodnotu aktuální instance.If the PadRight method pads the current instance with white-space characters, this method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, který je doplněn koncovým prázdným znakem, aby jeho celková délka byla totalWidth znaků.Instead, it returns a new string that is padded with trailing white space so that its total length is totalWidth characters.

Viz také

Platí pro