String.Split String.Split String.Split String.Split Method

Definice

Vrátí pole řetězců obsahující podřetězce, které jsou odděleny prvky zadaného řetězce nebo pole znaků sady Unicode v tomto případě.Returns a string array that contains the substrings in this instance that are delimited by elements of a specified string or Unicode character array.

Přetížení

Split(Char[], Int32, StringSplitOptions) Split(Char[], Int32, StringSplitOptions) Split(Char[], Int32, StringSplitOptions) Split(Char[], Int32, StringSplitOptions)

Rozdělí řetězec do maximální počet dílčích řetězců na základě znaků v poli.Splits a string into a maximum number of substrings based on the characters in an array.

Split(Char, Int32, StringSplitOptions) Split(Char, Int32, StringSplitOptions) Split(Char, Int32, StringSplitOptions)
Split(String, Int32, StringSplitOptions) Split(String, Int32, StringSplitOptions) Split(String, Int32, StringSplitOptions)
Split(String[], StringSplitOptions) Split(String[], StringSplitOptions) Split(String[], StringSplitOptions) Split(String[], StringSplitOptions)

Rozdělí řetězec do podřetězců na základě řetězců v poli.Splits a string into substrings based on the strings in an array. Můžete určit, zda podřetězce obsahují prvky prázdné pole.You can specify whether the substrings include empty array elements.

Split(String[], Int32, StringSplitOptions) Split(String[], Int32, StringSplitOptions) Split(String[], Int32, StringSplitOptions) Split(String[], Int32, StringSplitOptions)

Rozdělí řetězec do maximální počet dílčích řetězců na základě řetězců v poli.Splits a string into a maximum number of substrings based on the strings in an array. Můžete určit, zda podřetězce obsahují prvky prázdné pole.You can specify whether the substrings include empty array elements.

Split(Char[], StringSplitOptions) Split(Char[], StringSplitOptions) Split(Char[], StringSplitOptions) Split(Char[], StringSplitOptions)

Rozdělí řetězec do podřetězců založené na znaky v poli.Splits a string into substrings based on the characters in an array. Můžete určit, zda podřetězce obsahují prvky prázdné pole.You can specify whether the substrings include empty array elements.

Split(Char[], Int32) Split(Char[], Int32) Split(Char[], Int32) Split(Char[], Int32)

Rozdělí řetězec do maximální počet dílčích řetězců na základě znaků v poli.Splits a string into a maximum number of substrings based on the characters in an array. Zadáte také maximální počet podřetězců vrátit.You also specify the maximum number of substrings to return.

Split(Char, StringSplitOptions) Split(Char, StringSplitOptions) Split(Char, StringSplitOptions)
Split(Char[]) Split(Char[]) Split(Char[]) Split(Char[])

Rozdělí řetězec do podřetězců, které jsou založeny na znaky v poli.Splits a string into substrings that are based on the characters in an array.

Split(String, StringSplitOptions) Split(String, StringSplitOptions) Split(String, StringSplitOptions)

Poznámky

Split slouží k rozdělení oddělený řetězec do podřetězců.Split is used to break a delimited string into substrings. Pole znaků můžete použít k určení žádný, jeden nebo více rozdělujících znaků ( Split(Char[]) metoda), nebo můžete použít k určení žádného, jednoho nebo více řetězců oddělovací pole znaků.You can use either a character array to specify zero, one, or multiple delimiting characters (the Split(Char[]) method), or you can use a character array to specify zero, one, or multiple delimiting strings. Přetížení Split metody umožňují omezit počet podřetězců vrácený metodou ( Split(Char[], Int32) metoda), chcete-li zjistit, zda jsou součástí prázdné řetězce vrácené podřetězců ( Split(Char[], StringSplitOptions) a Split(String[], StringSplitOptions) metod, nebo obojí ( Split(Char[], Int32, StringSplitOptions) a Split(String[], Int32, StringSplitOptions) metody).Overloads of the Split method allow you to limit the number of substrings returned by the method (the Split(Char[], Int32) method), to determine whether empty strings are included in the returned substrings (the Split(Char[], StringSplitOptions) and Split(String[], StringSplitOptions) methods, or to do both (the Split(Char[], Int32, StringSplitOptions) and Split(String[], Int32, StringSplitOptions) methods).

Poznámka

Ukázky C#, v tomto článku spusťte Try.NET runner a playground vloženého kódu.The C# examples in this article run in the Try.NET inline code runner and playground. Vyberte spustit tlačítko spustit příklad v interaktivním okně.Select the Run button to run an example in an interactive window. Jakmile se při spuštění kódu, můžete upravit a spustit upravený kód tak, že vyberete spustit znovu.Once you execute the code, you can modify it and run the modified code by selecting Run again. Upravené kód je buď spuštěn v interaktivním okně, nebo pokud kompilace se nezdaří, interaktivní okno zobrazuje všechny jazyka C# kompilátoru chybové zprávy.The modified code either runs in the interactive window or, if compilation fails, the interactive window displays all C# compiler error messages.

Alternativy k String.SplitAlternatives to String.Split

Split Metoda není vždy nejlepší způsob, jak rozdělit oddělený řetězec do podřetězců.The Split method is not always the best way to break a delimited string into substrings. Pokud nechcete extrahovat všechny podřetězců oddělený řetězec, nebo pokud chcete k analýze řetězce na základě vzoru místo sada oddělovacích znaků, zvažte následující možnosti.If you don't want to extract all of the substrings of a delimited string, or if you want to parse a string based on a pattern instead of a set of delimiter characters, consider the following alternatives.

Regulární výrazyRegular expressions

Pokud řetězci v souladu s pevnou vzor, můžete použít regulární výraz extrahovat a zpracování jejich prvky.If your strings conform to a fixed pattern, you can use a regular expression to extract and handle their elements. Například, pokud řetězce podobu "číslo operand číslo" můžete použít regulárního výrazu extrahovat a zpracování prvky řetězce.For example, if strings take the form "number operand number" you can use a regular expression to extract and handle the string's elements. Tady je příklad:Here's an example:

  String[] expressions = { "16 + 21", "31 * 3", "28 / 3",
              "42 - 18", "12 * 7",
              "2, 4, 6, 8" };
  String pattern = @"(\d+)\s+([-+*/])\s+(\d+)";
  foreach (var expression in expressions)
   foreach (System.Text.RegularExpressions.Match m in 
   System.Text.RegularExpressions.Regex.Matches(expression, pattern)) {
     int value1 = Int32.Parse(m.Groups[1].Value);
     int value2 = Int32.Parse(m.Groups[3].Value);
     switch (m.Groups[2].Value)
     {
      case "+":
        Console.WriteLine("{0} = {1}", m.Value, value1 + value2);
        break;
      case "-":
        Console.WriteLine("{0} = {1}", m.Value, value1 - value2);
        break;
      case "*":
        Console.WriteLine("{0} = {1}", m.Value, value1 * value2);
        break;
      case "/":
        Console.WriteLine("{0} = {1:N2}", m.Value, value1 / value2);
        break;
     }
   }
// The example displays the following output:
//    16 + 21 = 37
//    31 * 3 = 93
//    28 / 3 = 9.33
//    42 - 18 = 24
//    12 * 7 = 84
Imports System.Text.RegularExpressions

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim expressions() As String = { "16 + 21", "31 * 3", "28 / 3",
                   "42 - 18", "12 * 7",
                   "2, 4, 6, 8" }

   Dim pattern As String = "(\d+)\s+([-+*/])\s+(\d+)"
   For Each expression In expressions
     For Each m As Match in Regex.Matches(expression, pattern)
      Dim value1 As Integer = Int32.Parse(m.Groups(1).Value)
      Dim value2 As Integer = Int32.Parse(m.Groups(3).Value)
      Select Case m.Groups(2).Value
        Case "+"
         Console.WriteLine("{0} = {1}", m.Value, value1 + value2)
        Case "-"
         Console.WriteLine("{0} = {1}", m.Value, value1 - value2)
        Case "*"
         Console.WriteLine("{0} = {1}", m.Value, value1 * value2)
        Case "/"
         Console.WriteLine("{0} = {1:N2}", m.Value, value1 / value2)
      End Select
     Next
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    16 + 21 = 37
'    31 * 3 = 93
'    28 / 3 = 9.33
'    42 - 18 = 24
'    12 * 7 = 84

Vzor regulárního výrazu (\d+)\s+([-+*/])\s+(\d+) je definována takto:The regular expression pattern (\d+)\s+([-+*/])\s+(\d+) is defined like this:

VzorPattern PopisDescription
(\d+) Porovná jednu nebo více desítkových číslic.Match one or more decimal digits. Toto je první zachytávající skupina.This is the first capturing group.
\s+ Porovná jeden nebo více prázdných znaků.Match one or more white-space characters.
([-+*/]) Odpovídá znak aritmetického operátoru (+, -, *, nebo /).Match an arithmetic operator sign (+, -, *, or /). Toto je druhá zachytávající skupina.This is the second capturing group.
\s+ Porovná jeden nebo více prázdných znaků.Match one or more white-space characters.
(\d+) Porovná jednu nebo více desítkových číslic.Match one or more decimal digits. Toto je třetí zachytávající skupina.This is the third capturing group.

Regulární výraz můžete také použít k extrahování podřetězců z řetězce podle vzoru spíše než fixní sadu znaků.You can also use a regular expression to extract substrings from a string based on a pattern rather than a fixed set of characters. To je běžný scénář, dojde-li některá z těchto podmínek:This is a common scenario when either of these conditions occurs:

 • Jeden nebo více znaky oddělovače vždy neslouží jako oddělovač v String instance.One or more of the delimiter characters does not always serve as a delimiter in the String instance.

 • Pořadí kroků a počet znaků oddělovače se proměnné nebo neznámý.The sequence and number of delimiter characters is variable or unknown.

Například Split metody nelze použít k rozdělení následující řetězec, protože počet \n (v jazyce C#) nebo vbCrLf (v jazyce Visual Basic) znaků je proměnná a není vždy sloužit jako oddělovače.For example, the Split method cannot be used to split the following string, because the number of \n (in C#) or vbCrLf (in Visual Basic) characters is variable, and they don't always serve as delimiters.

[This is captured\ntext.]\n\n[\n[This is more captured text.]\n] 
\n[Some more captured text:\n  Option1\n  Option2][Terse text.] 

Tento řetězec můžete rozdělit regulární výraz snadno, jako v následujícím příkladu.A regular expression can split this string easily, as the following example shows.

String input = "[This is captured\ntext.]\n\n[\n" +
        "[This is more captured text.]\n]\n" +
        "[Some more captured text:\n  Option1" +
        "\n  Option2][Terse text.]";
String pattern = @"\[([^\[\]]+)\]";
int ctr = 0;
foreach (System.Text.RegularExpressions.Match m in 
  System.Text.RegularExpressions.Regex.Matches(input, pattern))
  Console.WriteLine("{0}: {1}", ++ctr, m.Groups[1].Value);
// The example displays the following output:
//    1: This is captured
//    text.
//    2: This is more captured text.
//    3: Some more captured text:
//     Option1
//     Option2
//    4: Terse text.
Imports System.Text.RegularExpressions

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim input As String = String.Format("[This is captured{0}text.]" +
                     "{0}{0}[{0}[This is more " +
                     "captured text.]{0}{0}" +
                     "[Some more captured text:" +
                     "{0}  Option1" +
                     "{0}  Option2][Terse text.]",
                     vbCrLf)
   Dim pattern As String = "\[([^\[\]]+)\]"
   Dim ctr As Integer = 0
   For Each m As Match In Regex.Matches(input, pattern)
     ctr += 1
     Console.WriteLine("{0}: {1}", ctr, m.Groups(1).Value)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    1: This is captured
'    text.
'    2: This is more captured text.
'    3: Some more captured text:
'     Option1
'     Option2
'    4: Terse text.

Vzor regulárního výrazu \[([^\[\]]+)\] je definována takto:The regular expression pattern \[([^\[\]]+)\] is defined like this:

VzorPattern PopisDescription
\[ Porovná levou hranatou závorku.Match an opening bracket.
([^\[\]]+) Odpovídá jakémukoli znaku, který není otevírací nebo uzavírací závorku jednou nebo vícekrát.Match any character that is not an opening or a closing bracket one or more times. Toto je první zachytávající skupina.This is the first capturing group.
\] Porovná se pravá závorka.Match a closing bracket.

Regex.Split Metoda je téměř shodné s String.Split, s tím rozdílem, že rozdělí řetězec na základě vzoru regulárního výrazu místo pevné znakovou sadu.The Regex.Split method is almost identical to String.Split, except that it splits a string based on a regular expression pattern instead of a fixed character set. Například v následujícím příkladu Regex.Split metoda můžete rozdělit řetězec, který obsahuje oddělená různé kombinace spojovníky a dalších znaků podřetězce.For example, the following example uses the Regex.Split method to split a string that contains substrings delimited by various combinations of hyphens and other characters.

String input = "abacus -- alabaster - * - atrium -+- " +
        "any -*- actual - + - armoir - - alarm";
String pattern = @"\s-\s?[+*]?\s?-\s";
String[] elements = System.Text.RegularExpressions.Regex.Split(input, pattern);
foreach (var element in elements)
  Console.WriteLine(element);
// The example displays the following output:
//    abacus
//    alabaster
//    atrium
//    any
//    actual
//    armoir
//    alarm
Imports System.Text.RegularExpressions

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim input As String = "abacus -- alabaster - * - atrium -+- " +
              "any -*- actual - + - armoir - - alarm"
   Dim pattern As String = "\s-\s?[+*]?\s?-\s"
   Dim elements() As String = Regex.Split(input, pattern)
   For Each element In elements
     Console.WriteLine(element)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    abacus
'    alabaster
'    atrium
'    any
'    actual
'    armoir
'    alarm

Vzor regulárního výrazu \s-\s?[+*]?\s?-\s je definována takto:The regular expression pattern \s-\s?[+*]?\s?-\s is defined like this:

VzorPattern PopisDescription
\s- Porovná prázdný znak následované spojovníkem.Match a white-space character followed by a hyphen.
\s? Porovná žádný nebo jeden prázdný znak.Match zero or one white-space character.
[+*]? Porovná žádný nebo jeden výskyt buď + nebo * znak.Match zero or one occurrence of either the + or * character.
\s? Porovná žádný nebo jeden prázdný znak.Match zero or one white-space character.
-\s Porovná pomlčkou, následovanou prázdným znakem.Match a hyphen followed by a white-space character.

Hledat metody a Substring – metodaSearch methods and the Substring method

Pokud nechcete ve všech podřetězce v řetězci, budete pravděpodobně chtít pracovat s některou z metod pro porovnávání řetězců, které vrátí index, ve kterém začíná shoda.If you aren't interested in all of the substrings in a string, you might prefer to work with one of the string comparison methods that returns the index at which the match begins. Potom můžete zavolat Substring metoda podřetězce, který chcete extrahovat.You can then call the Substring method to extract the substring that you want. Metody pro porovnávání řetězců zahrnují:The string comparison methods include:

 • IndexOf, který vrátí index prvního výskytu znak nebo řetězec založený na nule v instanci řetězce.IndexOf, which returns the zero-based index of the first occurrence of a character or string in a string instance.

 • IndexOfAny, který vrátí index o základu 0 v aktuální instanci řetězce první výskyt libovolného znaku v pole znaků.IndexOfAny, which returns the zero-based index in the current string instance of the first occurrence of any character in a character array.

 • LastIndexOf, který vrátí index posledního výskytu znak nebo řetězec založený na nule v instanci řetězce.LastIndexOf, which returns the zero-based index of the last occurrence of a character or string in a string instance.

 • LastIndexOfAny, který vrátí index založený na nule v aktuální instanci řetězec poslední výskyt jakéhokoliv znaku pole znaků.LastIndexOfAny, which returns a zero-based index in the current string instance of the last occurrence of any character in a character array.

V následujícím příkladu IndexOf metody k vyhledání období v řetězci.The following example uses the IndexOf method to find the periods in a string. Poté použije Substring metody, která vrátí celé věty.It then uses the Substring method to return full sentences.

String value = "This is the first sentence in a string. " +
        "More sentences will follow. For example, " +
        "this is the third sentence. This is the " +
        "fourth. And this is the fifth and final " +
        "sentence.";
var sentences = new List<String>();
int position = 0;
int start = 0;
// Extract sentences from the string.
do {
  position = value.IndexOf('.', start);
  if (position >= 0) {
   sentences.Add(value.Substring(start, position - start + 1).Trim());
   start = position + 1;
  }
} while (position > 0);

// Display the sentences.
foreach (var sentence in sentences)
  Console.WriteLine(sentence);
// The example displays the following output:
//    This is the first sentence in a string.
//    More sentences will follow.
//    For example, this is the third sentence.
//    This is the fourth.
//    And this is the fifth and final sentence.
Imports System.Collections.Generic

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim value As String = "This is the first sentence in a string. " +
              "More sentences will follow. For example, " +
              "this is the third sentence. This is the " +
              "fourth. And this is the fifth and final " +
              "sentence."
   Dim sentences As New List(Of String)
   Dim position As Integer = 0
   Dim start As Integer = 0
   ' Extract sentences from the string.
   Do
     position = value.IndexOf("."c, start)
     If position >= 0 Then
      sentences.Add(value.Substring(start, position - start + 1).Trim())
      start = position + 1
     End If
   Loop While position > 0
   
   ' Display the sentences.
   For Each sentence In sentences
     Console.WriteLine(sentence)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    This is the first sentence in a string.
'    More sentences will follow.
'    For example, this is the third sentence.
'    This is the fourth.
'    And this is the fifth and final sentence.

Split(Char[], Int32, StringSplitOptions) Split(Char[], Int32, StringSplitOptions) Split(Char[], Int32, StringSplitOptions) Split(Char[], Int32, StringSplitOptions)

Rozdělí řetězec do maximální počet dílčích řetězců na základě znaků v poli.Splits a string into a maximum number of substrings based on the characters in an array.

public:
 cli::array <System::String ^> ^ Split(cli::array <char> ^ separator, int count, StringSplitOptions options);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public string[] Split (char[] separator, int count, StringSplitOptions options);
member this.Split : char[] * int * StringSplitOptions -> string[]
Public Function Split (separator As Char(), count As Integer, options As StringSplitOptions) As String()

Parametry

separator
Char[]

Pole znaků, který odděluje citaci podřetězců v tomto řetězci prázdné pole, která obsahuje žádné oddělovače, nebo null.A character array that delimits the substrings in this string, an empty array that contains no delimiters, or null.

count
Int32 Int32 Int32 Int32

Maximální počet podřetězců vrátit.The maximum number of substrings to return.

options
StringSplitOptions StringSplitOptions StringSplitOptions StringSplitOptions

RemoveEmptyEntries Chcete vynechat, nechte pole prázdné prvky z pole vrácené; nebo None zahrnout prázdné pole prvků v poli vráceném.RemoveEmptyEntries to omit empty array elements from the array returned; or None to include empty array elements in the array returned.

Návraty

String[]

Pole, jehož prvky obsahovat podřetězců v tomto řetězci, které jsou odděleny jeden nebo více znaků v separator.An array whose elements contain the substrings in this string that are delimited by one or more characters in separator. Další informace najdete v části poznámky.For more information, see the Remarks section.

Výjimky

Příklady

V následujícím příkladu se používá StringSplitOptions výčtu pro zahrnutí nebo vyloučení podřetězců generovaných Split metoda.The following example uses the StringSplitOptions enumeration to include or exclude substrings generated by the Split method.

// This example demonstrates the String.Split(Char[], Boolean) and 
//                String.Split(Char[], Int32, Boolean) methods
using namespace System;
void Show( array<String^>^entries )
{
  Console::WriteLine( "The return value contains these {0} elements:", entries->Length );
  System::Collections::IEnumerator^ myEnum = entries->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   String^ entry = safe_cast<String^>(myEnum->Current);
   Console::Write( "<{0}>", entry );
  }

  Console::Write( "{0}{0}", Environment::NewLine );
}

int main()
{
  String^ s = ",one,,,two,,,,,three,,";
  array<Char>^sep = gcnew array<Char>{
   ','
  };
  array<String^>^result;
  
  //
  Console::WriteLine( "The original string is \"{0}\".", s );
  Console::WriteLine( "The separation character is '{0}'.", sep[ 0 ] );
  Console::WriteLine();
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return all elements:" );
  result = s->Split( sep, StringSplitOptions::None );
  Show( result );
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return all non-empty elements:" );
  result = s->Split( sep, StringSplitOptions::RemoveEmptyEntries );
  Show( result );
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return 2 elements:" );
  result = s->Split( sep, 2, StringSplitOptions::None );
  Show( result );
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return 2 non-empty elements:" );
  result = s->Split( sep, 2, StringSplitOptions::RemoveEmptyEntries );
  Show( result );
}

/*
This example produces the following results:

The original string is ",one,,,two,,,,,three,,".
The separation character is ','.

Split the string and return all elements:
The return value contains these 12 elements:
<><one><><><two><><><><><three><><>

Split the string and return all non-empty elements:
The return value contains these 3 elements:
<one><two><three>

Split the string and return 2 elements:
The return value contains these 2 elements:
<><one,,,two,,,,,three,,>

Split the string and return 2 non-empty elements:
The return value contains these 2 elements:
<one><,,two,,,,,three,,>

*/
// This example demonstrates the String() methods that use
// the StringSplitOptions enumeration.
string s1 = ",ONE,,TWO,,,THREE,,";
string s2 = "[stop]" +
      "ONE[stop][stop]" +
      "TWO[stop][stop][stop]" +
      "THREE[stop][stop]";
char[] charSeparators = new char[] {','};
string[] stringSeparators = new string[] {"[stop]"};
string[] result;
// ------------------------------------------------------------------------------
// Split a string delimited by characters.
// ------------------------------------------------------------------------------
Console.WriteLine("1) Split a string delimited by characters:\n");

// Display the original string and delimiter characters.
Console.WriteLine("1a )The original string is \"{0}\".", s1);
Console.WriteLine("The delimiter character is '{0}'.\n", 
          charSeparators[0]);

// Split a string delimited by characters and return all elements.
Console.WriteLine("1b) Split a string delimited by characters and " +
         "return all elements:");
result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split a string delimited by characters and return all non-empty elements.
Console.WriteLine("1c) Split a string delimited by characters and " +
         "return all non-empty elements:");
result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// Split the original string into the string and empty string before the 
// delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("1d) Split a string delimited by characters and " +
         "return 2 elements:");
result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split the original string into the string after the delimiter and the 
// remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("1e) Split a string delimited by characters and " +
         "return 2 non-empty elements:");
result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// ------------------------------------------------------------------------------
// Split a string delimited by another string.
// ------------------------------------------------------------------------------
Console.WriteLine("2) Split a string delimited by another string:\n");

// Display the original string and delimiter string.
Console.WriteLine("2a) The original string is \"{0}\".", s2);
Console.WriteLine("The delimiter string is \"{0}\".\n", stringSeparators[0]);

// Split a string delimited by another string and return all elements.
Console.WriteLine("2b) Split a string delimited by another string and " +
         "return all elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split the original string at the delimiter and return all non-empty elements.
Console.WriteLine("2c) Split a string delimited by another string and " +
         "return all non-empty elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// Split the original string into the empty string before the 
// delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("2d) Split a string delimited by another string and " +
         "return 2 elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split the original string into the string after the delimiter and the 
// remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("2e) Split a string delimited by another string and " + 
         "return 2 non-empty elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// Display the array of separated strings using a local function
void Show(string[] entries)
{
  Console.WriteLine("The return value contains these {0} elements:", entries.Length);
  foreach (string entry in entries)
  {
    Console.Write("<{0}>", entry);
  }
  Console.Write("\n\n");
}

/*
This example produces the following results:

1) Split a string delimited by characters:

1a )The original string is ",ONE,,TWO,,,THREE,,".
The delimiter character is ','.

1b) Split a string delimited by characters and return all elements:
The return value contains these 9 elements:
<><ONE><><TWO><><><THREE><><>

1c) Split a string delimited by characters and return all non-empty elements:
The return value contains these 3 elements:
<ONE><TWO><THREE>

1d) Split a string delimited by characters and return 2 elements:
The return value contains these 2 elements:
<><ONE,,TWO,,,THREE,,>

1e) Split a string delimited by characters and return 2 non-empty elements:
The return value contains these 2 elements:
<ONE><TWO,,,THREE,,>

2) Split a string delimited by another string:

2a) The original string is "[stop]ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]".
The delimiter string is "[stop]".

2b) Split a string delimited by another string and return all elements:
The return value contains these 9 elements:
<><ONE><><TWO><><><THREE><><>

2c) Split a string delimited by another string and return all non-empty elements:
The return value contains these 3 elements:
<ONE><TWO><THREE>

2d) Split a string delimited by another string and return 2 elements:
The return value contains these 2 elements:
<><ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>

2e) Split a string delimited by another string and return 2 non-empty elements:
The return value contains these 2 elements:
<ONE><TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>

*/

' This example demonstrates the String() methods that use
' the StringSplitOptions enumeration.
Imports System

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim s1 As String = ",ONE,,TWO,,,THREE,,"
    Dim s2 As String = "[stop]" & _
              "ONE[stop][stop]" & _
              "TWO[stop][stop][stop]" & _
              "THREE[stop][stop]"
    Dim charSeparators() As Char = {","c}
    Dim stringSeparators() As String = {"[stop]"}
    Dim result() As String
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    ' Split a string delimited by characters.
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    Console.WriteLine("1) Split a string delimited by characters:" & vbCrLf)
    
    ' Display the original string and delimiter characters.
    Console.WriteLine("1a )The original string is ""{0}"".", s1)
    Console.WriteLine("The delimiter character is '{0}'." & vbCrLf, charSeparators(0))
    
    ' Split a string delimited by characters and return all elements.
    Console.WriteLine("1b) Split a string delimited by characters and " & _
             "return all elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split a string delimited by characters and return all non-empty elements.
    Console.WriteLine("1c) Split a string delimited by characters and " & _
             "return all non-empty elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the string and empty string before the 
    ' delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("1d) Split a string delimited by characters and " & _
             "return 2 elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the string after the delimiter and the 
    ' remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("1e) Split a string delimited by characters and " & _
             "return 2 non-empty elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
    
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    ' Split a string delimited by another string.
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    Console.WriteLine("2) Split a string delimited by another string:" & vbCrLf)
    
    ' Display the original string and delimiter string.
    Console.WriteLine("2a) The original string is ""{0}"".", s2)
    Console.WriteLine("The delimiter string is ""{0}""." & vbCrLf, stringSeparators(0))
    
    ' Split a string delimited by another string and return all elements.
    Console.WriteLine("2b) Split a string delimited by another string and " & _
             "return all elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split the original string at the delimiter and return all non-empty elements.
    Console.WriteLine("2c) Split a string delimited by another string and " & _
             "return all non-empty elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the empty string before the 
    ' delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("2d) Split a string delimited by another string and " & _
             "return 2 elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the string after the delimiter and the 
    ' remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("2e) Split a string delimited by another string and " & _
             "return 2 non-empty elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
  
  End Sub 'Main
  
  
  ' Display the array of separated strings.
  Public Shared Sub Show(ByVal entries() As String) 
    Console.WriteLine("The return value contains these {0} elements:", entries.Length)
    Dim entry As String
    For Each entry In entries
      Console.Write("<{0}>", entry)
    Next entry
    Console.Write(vbCrLf & vbCrLf)
  
  End Sub 'Show
End Class 'Sample
'
'This example produces the following results:
'
'1) Split a string delimited by characters:
'
'1a )The original string is ",ONE,,TWO,,,THREE,,".
'The delimiter character is ','.
'
'1b) Split a string delimited by characters and return all elements:
'The return value contains these 9 elements:
'<><ONE><><TWO><><><THREE><><>
'
'1c) Split a string delimited by characters and return all non-empty elements:
'The return value contains these 3 elements:
'<ONE><TWO><THREE>
'
'1d) Split a string delimited by characters and return 2 elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<><ONE,,TWO,,,THREE,,>
'
'1e) Split a string delimited by characters and return 2 non-empty elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<ONE><TWO,,,THREE,,>
'
'2) Split a string delimited by another string:
'
'2a) The original string is "[stop]ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]".
'The delimiter string is "[stop]".
'
'2b) Split a string delimited by another string and return all elements:
'The return value contains these 9 elements:
'<><ONE><><TWO><><><THREE><><>
'
'2c) Split a string delimited by another string and return all non-empty elements:
'The return value contains these 3 elements:
'<ONE><TWO><THREE>
'
'2d) Split a string delimited by another string and return 2 elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<><ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>
'
'2e) Split a string delimited by another string and return 2 non-empty elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<ONE><TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>
'

Poznámky

Znaky oddělovače nejsou zahrnuty v prvcích vráceného pole.Delimiter characters are not included in the elements of the returned array.

Pokud tato instance neobsahuje žádné znaky v separator, nebo count parametru je 1, vráceného pole se skládá z jednoho elementu, který obsahuje tuto instanci.If this instance does not contain any of the characters in separator, or the count parameter is 1, the returned array consists of a single element that contains this instance. Pokud separator parametr null nebo neobsahuje žádné znaky, prázdné znaky jsou považovány za oddělovače.If the separator parameter is null or contains no characters, white-space characters are assumed to be the delimiters. Prázdné znaky, které jsou definovány pomocí Unicode standard a vrátí true Pokud jsou předány Char.IsWhiteSpace metody.White-space characters are defined by the Unicode standard and return true if they are passed to the Char.IsWhiteSpace method. Ale pokud separator parametr ve volání této metody přetížení má null, nepodaří určit přetížení kompilátoru.However, if the separator parameter in the call to this method overload is null, compiler overload resolution fails. Pro jednoznačnou identifikaci volané metody, váš kód musíte uvést typ hodnotu null.To unambiguously identify the called method, your code must indicate the type of the null. Následující příklad ukazuje několik způsobů k jednoznačné identifikaci tohoto přetížení.The following example shows several ways to unambiguously identify this overload.

string phrase = "The quick brown fox";
string[] words;

words = phrase.Split(default(Char[]), 3, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

words = phrase.Split((char[]) null, 3, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

words = phrase.Split(null as char[], 3, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Dim phrase As String = "The quick brown fox"
Dim words() As String

words = phrase.Split(TryCast(Nothing, Char()), 3, 
            StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

words = phrase.Split(New Char() {}, 3,
           StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

Pokud count parametru je nula, nebo options parametr RemoveEmptyEntries a délce této instance je nula, je vrácena prázdné pole.If the count parameter is zero, or the options parameter is RemoveEmptyEntries and the length of this instance is zero, an empty array is returned.

Každý prvek separator definuje samostatný oddělovací znak.Each element of separator defines a separate delimiter character. Pokud options parametr Nonea jsou uvedeny dva oddělovače vedle nebo byl nalezen oddělovač na začátku nebo konci této instance, odpovídající prvek pole obsahuje Empty.If the options parameter is None, and two delimiters are adjacent or a delimiter is found at the beginning or end of this instance, the corresponding array element contains Empty.

Pokud existuje více než count podřetězců v tomto případě první count minus 1 podřetězce, které jsou vráceny v prvním count minus 1 prvků návratovou hodnotu a zbývající znaky v tomto případě jsou vráceny za posledních prvek návratovou hodnotu.If there are more than count substrings in this instance, the first count minus 1 substrings are returned in the first count minus 1 elements of the return value, and the remaining characters in this instance are returned in the last element of the return value.

Pokud count je větší než počet podřetězců, se vrátí k dispozici podřetězců a není vyvolána žádná výjimka.If count is greater than the number of substrings, the available substrings are returned and no exception is thrown.

Faktory ovlivňující výkonPerformance Considerations

Split Metody přidělit paměť pro vrácený objekt pole a String objekt pro každý prvek pole.The Split methods allocate memory for the returned array object and a String object for each array element. Pokud vaše aplikace vyžaduje optimální výkon nebo Správa přidělování paměti je velmi důležité ve vaší aplikaci, zvažte použití IndexOf nebo IndexOfAny metoda a volitelně také Compare metodu vyhledání podřetězce v řetězci.If your application requires optimal performance or if managing memory allocation is critical in your application, consider using the IndexOf or IndexOfAny method, and optionally the Compare method, to locate a substring within a string.

Pokud rozdělujete řetězec podle znaku oddělovače, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metodu vyhledání oddělovací znak v řetězci.If you are splitting a string at a separator character, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate a separator character in the string. Pokud rozdělujete řetězec podle oddělovacího řetězce, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metody k vyhledání prvního znaku v řetězci oddělovače.If you are splitting a string at a separator string, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate the first character of the separator string. Potom použijte Compare metodou ke zjištění, zda znaky po prvním znaku rovnají zbývajícím znakům v řetězci oddělovače.Then use the Compare method to determine whether the characters after that first character are equal to the remaining characters of the separator string.

Kromě toho, pokud se stejná sada znaků se používá k rozdělení řetězců ve více Split volání metody, zvažte vytvoření jednoho pole a odkazování na ně v jednotlivých voláních metody.In addition, if the same set of characters is used to split strings in multiple Split method calls, consider creating a single array and referencing it in each method call. To významně snižuje režii dalšího volání metody.This significantly reduces the additional overhead of each method call.

Poznámky pro volající

V .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 a předchozími verzemi, pokud Split(Char[]) metodě je předána separator , který je null nebo neobsahuje žádné znaky, metoda používá mírně odlišnou sadu znaků k rozdělení řetězce než Trim(Char[]) metoda provádí za účelem oříznutí řetězce.In the .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 and earlier versions, if the Split(Char[]) method is passed a separator that is null or contains no characters, the method uses a slightly different set of characters to split the string than the Trim(Char[]) method does to trim the string. Od verze rozhraní .NET Framework 4, obě metody používají stejnou sadu znaků mezer v kódování Unicode.Starting with the .NET Framework 4, both methods use an identical set of Unicode white-space characters.

Split(Char, Int32, StringSplitOptions) Split(Char, Int32, StringSplitOptions) Split(Char, Int32, StringSplitOptions)

public string[] Split (char separator, int count, StringSplitOptions options = System.StringSplitOptions.None);
member this.Split : char * int * StringSplitOptions -> string[]
Public Function Split (separator As Char, count As Integer, Optional options As StringSplitOptions = System.StringSplitOptions.None) As String()

Parametry

separator
Char Char Char Char

Návraty

String[]

Split(String, Int32, StringSplitOptions) Split(String, Int32, StringSplitOptions) Split(String, Int32, StringSplitOptions)

public string[] Split (string separator, int count, StringSplitOptions options = System.StringSplitOptions.None);
member this.Split : string * int * StringSplitOptions -> string[]
Public Function Split (separator As String, count As Integer, Optional options As StringSplitOptions = System.StringSplitOptions.None) As String()

Parametry

Návraty

String[]

Split(String[], StringSplitOptions) Split(String[], StringSplitOptions) Split(String[], StringSplitOptions) Split(String[], StringSplitOptions)

Rozdělí řetězec do podřetězců na základě řetězců v poli.Splits a string into substrings based on the strings in an array. Můžete určit, zda podřetězce obsahují prvky prázdné pole.You can specify whether the substrings include empty array elements.

public:
 cli::array <System::String ^> ^ Split(cli::array <System::String ^> ^ separator, StringSplitOptions options);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public string[] Split (string[] separator, StringSplitOptions options);
member this.Split : string[] * StringSplitOptions -> string[]
Public Function Split (separator As String(), options As StringSplitOptions) As String()

Parametry

separator
String[]

Pole řetězců, který odděluje citaci podřetězců v tomto řetězci prázdné pole, která obsahuje žádné oddělovače, nebo null.A string array that delimits the substrings in this string, an empty array that contains no delimiters, or null.

options
StringSplitOptions StringSplitOptions StringSplitOptions StringSplitOptions

RemoveEmptyEntries Chcete vynechat, nechte pole prázdné prvky z pole vrácené; nebo None zahrnout prázdné pole prvků v poli vráceném.RemoveEmptyEntries to omit empty array elements from the array returned; or None to include empty array elements in the array returned.

Návraty

String[]

Pole, jehož prvky obsahovat podřetězců v tomto řetězci, které jsou odděleny jeden nebo více řetězců v separator.An array whose elements contain the substrings in this string that are delimited by one or more strings in separator. Další informace najdete v části poznámky.For more information, see the Remarks section.

Výjimky

Příklady

Následující příklad ukazuje rozdíl v polích vrácený voláním řetězec String.Split(String[], StringSplitOptions) metodu s jeho options parametr roven StringSplitOptions.None a StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries.The following example illustrates the difference in the arrays returned by calling a string's String.Split(String[], StringSplitOptions) method with its options parameter equal to StringSplitOptions.None and StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries.

  string source = "[stop]ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]";
  string[] stringSeparators = new string[] {"[stop]"};
  string[] result;
  
  // Display the original string and delimiter string.
  Console.WriteLine("Splitting the string:\n  \"{0}\".", source);
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("Using the delimiter string:\n  \"{0}\"", 
           stringSeparators[0]);
  Console.WriteLine();              
   
  // Split a string delimited by another string and return all elements.
  result = source.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None);
  Console.WriteLine("Result including all elements ({0} elements):", 
           result.Length);
  Console.Write("  ");
  foreach (string s in result)
  {
   Console.Write("'{0}' ", String.IsNullOrEmpty(s) ? "<>" : s);          
  }
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine();

  // Split delimited by another string and return all non-empty elements.
  result = source.Split(stringSeparators, 
             StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
  Console.WriteLine("Result including non-empty elements ({0} elements):", 
           result.Length);
  Console.Write("  ");
  foreach (string s in result)
  {
   Console.Write("'{0}' ", String.IsNullOrEmpty(s) ? "<>" : s);          
  }
  Console.WriteLine();
// The example displays the following output:
//  Splitting the string:
//    "[stop]ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]".
//  
//  Using the delimiter string:
//    "[stop]"
//  
//  Result including all elements (9 elements):
//    '<>' 'ONE' '<>' 'TWO' '<>' '<>' 'THREE' '<>' '<>'
//  
//  Result including non-empty elements (3 elements):
//    'ONE' 'TWO' 'THREE'
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim source As String = "[stop]ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]"
   Dim stringSeparators() As String = {"[stop]"}
   Dim result() As String
   
   ' Display the original string and delimiter string.
   Console.WriteLine("Splitting the string:{0}  '{1}'.", vbCrLf, source)
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("Using the delimiter string:{0}  '{1}'.", _
            vbCrLf, stringSeparators(0))
   Console.WriteLine()             
     
   ' Split a string delimited by another string and return all elements.
   result = source.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None)
   Console.WriteLine("Result including all elements ({0} elements):", _ 
            result.Length)
   Console.Write("  ")
   For Each s As String In result
     Console.Write("'{0}' ", IIf(String.IsNullOrEmpty(s), "<>", s))          
   Next
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine()

   ' Split delimited by another string and return all non-empty elements.
   result = source.Split(stringSeparators, _ 
              StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
   Console.WriteLine("Result including non-empty elements ({0} elements):", _ 
            result.Length)
   Console.Write("  ")
   For Each s As String In result
     Console.Write("'{0}' ", IIf(String.IsNullOrEmpty(s), "<>", s))          
   Next
   Console.WriteLine()
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Splitting the string:
'    "[stop]ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]".
'  
'  Using the delimiter string:
'    "[stop]"
'  
'  Result including all elements (9 elements):
'    '<>' 'ONE' '<>' 'TWO' '<>' '<>' 'THREE' '<>' '<>'
'  
'  Result including non-empty elements (3 elements):
'    'ONE' 'TWO' 'THREE'

Následující příklad definuje pole objektů oddělovače, které zahrnují interpunkce a prázdné znaky.The following example defines an array of separators that include punctuation and white-space characters. Předejte toto pole spolu s hodnotou StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries k Split(String[], StringSplitOptions) metoda vrátí pole, která se skládá z jednotlivých slov z řetězce.Passing this array along with a value of StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries to the Split(String[], StringSplitOptions) method returns an array that consists of the individual words from the string.

string[] separators = {",", ".", "!", "?", ";", ":", " "};
string value = "The handsome, energetic, young dog was playing with his smaller, more lethargic litter mate.";
string[] words = value.Split(separators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
foreach (var word in words)
  Console.WriteLine(word);
// The example displays the following output:
//    The
//    handsome
//    energetic
//    young
//    dog
//    was
//    playing
//    with
//    his
//    smaller
//    more
//    lethargic
//    litter
//    mate
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim separators() As String = {",", ".", "!", "?", ";", ":", " "}
   Dim value As String = "The handsome, energetic, young dog was playing with his smaller, more lethargic litter mate."
   Dim words() As String = value.Split(separators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
   For Each word In words
     Console.WriteLine(word)
   Next  
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    The
'    handsome
'    energetic
'    young
'    dog
'    was
'    playing
'    with
'    his
'    smaller
'    more
'    lethargic
'    litter
'    mate

Všimněte si, že metoda je volána s options argument nastaven na StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries.Note that the method is called with the options argument set to StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries. To zabrání vráceného pole včetně String.Empty hodnot, které představují prázdný podřetězce až interpunkčních znamének, prázdných znaků.This prevents the returned array from including String.Empty values that represent empty substring matches between punctuation marks and white-space characters.

Poznámky

Pokud řetězec je oddělen složenými známou sadu řetězců, můžete použít Split metoda rozdělit do podřetězců.When a string is delimited by a known set of strings, you can use the Split method to separate it into substrings.

Podrobnosti návratové hodnotyReturn value details

Oddělovač řetězců nejsou zahrnuty v prvcích vráceného pole.Delimiter strings are not included in the elements of the returned array. Například pokud separator pole obsahuje řetězec "--" a "aa - bb-cc" je hodnota aktuální instance řetězce, metoda vrátí pole obsahující tři prvky: "aa", "bb" a "kopie".For example, if the separator array includes the string "--" and the value of the current string instance is "aa--bb-cc", the method returns an array that contains three elements: "aa", "bb", and "cc".

Pokud tato instance neobsahuje žádné řetězce v separator, vráceného pole se skládá z jednoho elementu, který obsahuje tuto instanci.If this instance does not contain any of the strings in separator, the returned array consists of a single element that contains this instance.

Pokud options parametr RemoveEmptyEntries a délce této instance je nula, metoda vrátí prázdné pole.If the options parameter is RemoveEmptyEntries and the length of this instance is zero, the method returns an empty array.

Každý prvek separator definuje samostatný oddělovací, který se skládá z jednoho nebo více znaků.Each element of separator defines a separate delimiter that consists of one or more characters. Pokud options argument je Nonea jsou uvedeny dva oddělovače vedle nebo byl nalezen oddělovač na začátku nebo konci této instance, odpovídající prvek pole obsahuje String.Empty.If the options argument is None, and two delimiters are adjacent or a delimiter is found at the beginning or end of this instance, the corresponding array element contains String.Empty. Například pokud separator obsahuje dva prvky, "-" a "_", hodnota řetězce instance je "-_aa -_" a hodnota options argument je None, metoda vrátí pole stingu následujících pět prvků:For example, if separator includes two elements, "-" and "_", the value of the string instance is "-_aa-_", and the value of the options argument is None, the method returns a sting array with the following five elements:

 1. String.Empty, která představuje prázdný řetězec, který předchází "-" podřetězec na pozici 0.String.Empty, which represents the empty string that precedes the "-" substring at index 0.

 2. String.Empty, která představuje prázdný řetězec v rozmezí "-" podřetězec v indexu 0 a na indexu 1 podřetězec "".String.Empty, which represents the empty string between the "-" substring at index 0 and the "" substring at index 1.

 3. "aa","aa",

 4. String.Empty, která představuje prázdný řetězec, který následuje podřetězec "" indexem 4.String.Empty, which represents the empty string that follows the "" substring at index 4.

 5. String.Empty, která představuje prázdný řetězec, který následuje "-" podřetězec indexem 5.String.Empty, which represents the empty string that follows the "-" substring at index 5.

Pole OddělovačThe separator array

Pokud některý z prvků v separator se skládá z více znaků, celý podřetězec se považuje za oddělovač.If any of the elements in separator consists of multiple characters, the entire substring is considered a delimiter. Například, pokud jeden z prvků v separator je "10" při pokusu o rozdělení řetězce "This10is10a10string."For example, if one of the elements in separator is "10", attempting to split the string "This10is10a10string." Vrátí následující element čtyři pole: {"This", "je", "a", "řetězec."returns the following four-element array: { "This", "is", "a", "string." }.}.

Pokud separator parametr null nebo neobsahuje žádné znaky, prázdné znaky jsou považovány za oddělovače.If the separator parameter is null or contains no characters, white-space characters are assumed to be the delimiters. Prázdné znaky, které jsou definovány pomocí Unicode standard a vrátí true Pokud jsou předány Char.IsWhiteSpace metody.White-space characters are defined by the Unicode standard and return true if they are passed to the Char.IsWhiteSpace method.

Pokud separator parametr ve volání této metody přetížení má null, nepodaří určit přetížení kompilátoru.If the separator parameter in the call to this method overload is null, compiler overload resolution fails. Pro jednoznačnou identifikaci volané metody, musí váš kód označení typu null.To unambiguously identify the called method, your code must indicate the type of the null. Následující příklad ukazuje několik způsobů k jednoznačné identifikaci tohoto přetížení.The following example shows several ways to unambiguously identify this overload.

string phrase = "The quick brown fox";
string[] words;

words = phrase.Split(default(string[]), StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

words = phrase.Split((string[]) null, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

words = phrase.Split(null as string[], StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Dim phrase As String = "The quick brown fox"
Dim words() As String

words = phrase.Split(TryCast(Nothing, String()), 
            StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

words = phrase.Split(New String() {},
           StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

Podrobnosti porovnáníComparison details

Split Metoda extrahuje podřetězců v tomto řetězci, které jsou odděleny nejméně jeden z řetězců v separator parametr a vrátí tyto podřetězců jako prvky pole.The Split method extracts the substrings in this string that are delimited by one or more of the strings in the separator parameter, and returns those substrings as elements of an array.

Split Metoda hledá oddělovače pomocí provádí se porovnání pomocí pravidel pořadové řazení malá a velká písmena.The Split method looks for delimiters by performing comparisons using case-sensitive ordinal sort rules. Další informace o slova, řetězce a ordinálního řazení naleznete v tématu System.Globalization.CompareOptions výčtu.For more information about word, string, and ordinal sorts, see the System.Globalization.CompareOptions enumeration.

Split Metoda ignoruje některý z prvků separator jehož hodnota je null nebo prázdný řetězec ("").The Split method ignores any element of separator whose value is null or the empty string ("").

Aby se zabránilo dvojznačné výsledky při řetězce v separator mít znaků v běžných Split operace pokračuje od začátku do konce hodnoty instance a odpovídá prvním elementem v separator , který je roven oddělovač v instance.To avoid ambiguous results when strings in separator have characters in common, the Split operation proceeds from the beginning to the end of the value of the instance, and matches the first element in separator that is equal to a delimiter in the instance. Pořadí, ve kterém se vyskytují podřetězců v instanci má přednost před pořadí prvků v separator.The order in which substrings are encountered in the instance takes precedence over the order of elements in separator.

Představte si třeba instanci, jehož hodnota je "abcdef".For example, consider an instance whose value is "abcdef". Pokud první prvek v separator byl "ef" a druhý prvek byl "bcde", výsledek operace rozdělení by řetězců, který obsahuje dva prvky "a" a "f".If the first element in separator was "ef" and the second element was "bcde", the result of the split operation would be a string array that contains two elements, "a" and "f". Důvodem je, že podřetězec v případě "bcde" je zjištěna a odpovídá elementu v separator ještě před výskytem podřetězec "f".This is because the substring in the instance, "bcde", is encountered and matches an element in separator before the substring "f" is encountered.

Nicméně pokud první prvek separator byl "bcd" a druhý prvek je "bc", výsledek operace rozdělení by řetězců, který obsahuje dva prvky, "a" a "ef".However, if the first element of separator was "bcd" and the second element was "bc", the result of the split operation would be a string array that contains two elements, "a" and "ef". Důvodem je, že "bcd" je první oddělovač v separator , který odpovídá oddělovač v instanci.This is because "bcd" is the first delimiter in separator that matches a delimiter in the instance. Pokud pořadí oddělovače se vrátit zpět, proto první prvek byla "bc" a druhý prvek je "bcd", výsledkem bude, který obsahuje dva prvky pole řetězců "a" a "def".If the order of the separators was reversed so the first element was "bc" and the second element was "bcd", the result would be a string array that contains two elements, "a" and "def".

Důležité informace o výkonuPerformance considerations

Split Metody přidělit paměť pro vrácený objekt pole a String objekt pro každý prvek pole.The Split methods allocate memory for the returned array object and a String object for each array element. Pokud vaše aplikace vyžaduje optimální výkon nebo Správa přidělování paměti je velmi důležité ve vaší aplikaci, zvažte použití IndexOf nebo IndexOfAny metoda a volitelně také Compare metodu vyhledání podřetězce v řetězci.If your application requires optimal performance or if managing memory allocation is critical in your application, consider using the IndexOf or IndexOfAny method, and optionally the Compare method, to locate a substring within a string.

Pokud rozdělujete řetězec podle znaku oddělovače, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metodu vyhledání oddělovací znak v řetězci.If you are splitting a string at a separator character, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate a separator character in the string. Pokud rozdělujete řetězec podle oddělovacího řetězce, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metody k vyhledání prvního znaku v řetězci oddělovače.If you are splitting a string at a separator string, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate the first character of the separator string. Potom použijte Compare metodou ke zjištění, zda znaky po prvním znaku rovnají zbývajícím znakům v řetězci oddělovače.Then use the Compare method to determine whether the characters after that first character are equal to the remaining characters of the separator string.

Kromě toho, pokud se stejná sada znaků se používá k rozdělení řetězců ve více Split volání metody, zvažte vytvoření jednoho pole a odkazování na ně v jednotlivých voláních metody.In addition, if the same set of characters is used to split strings in multiple Split method calls, consider creating a single array and referencing it in each method call. To významně snižuje režii dalšího volání metody.This significantly reduces the additional overhead of each method call.

Poznámky pro volající

V .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 a předchozími verzemi, pokud Split(Char[]) metodě je předána separator , který je null nebo neobsahuje žádné znaky, metoda používá mírně odlišnou sadu znaků k rozdělení řetězce než Trim(Char[]) metoda provádí za účelem oříznutí řetězce.In the .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 and earlier versions, if the Split(Char[]) method is passed a separator that is null or contains no characters, the method uses a slightly different set of characters to split the string than the Trim(Char[]) method does to trim the string. Od verze rozhraní .NET Framework 4, obě metody používají stejnou sadu znaků mezer v kódování Unicode.Starting with the .NET Framework 4, both methods use an identical set of Unicode white-space characters.

Split(String[], Int32, StringSplitOptions) Split(String[], Int32, StringSplitOptions) Split(String[], Int32, StringSplitOptions) Split(String[], Int32, StringSplitOptions)

Rozdělí řetězec do maximální počet dílčích řetězců na základě řetězců v poli.Splits a string into a maximum number of substrings based on the strings in an array. Můžete určit, zda podřetězce obsahují prvky prázdné pole.You can specify whether the substrings include empty array elements.

public:
 cli::array <System::String ^> ^ Split(cli::array <System::String ^> ^ separator, int count, StringSplitOptions options);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public string[] Split (string[] separator, int count, StringSplitOptions options);
member this.Split : string[] * int * StringSplitOptions -> string[]
Public Function Split (separator As String(), count As Integer, options As StringSplitOptions) As String()

Parametry

separator
String[]

Pole řetězců, který odděluje citaci podřetězců v tomto řetězci prázdné pole, která obsahuje žádné oddělovače, nebo null.A string array that delimits the substrings in this string, an empty array that contains no delimiters, or null.

count
Int32 Int32 Int32 Int32

Maximální počet podřetězců vrátit.The maximum number of substrings to return.

options
StringSplitOptions StringSplitOptions StringSplitOptions StringSplitOptions

RemoveEmptyEntries Chcete vynechat, nechte pole prázdné prvky z pole vrácené; nebo None zahrnout prázdné pole prvků v poli vráceném.RemoveEmptyEntries to omit empty array elements from the array returned; or None to include empty array elements in the array returned.

Návraty

String[]

Pole, jehož prvky obsahovat podřetězců v tomto řetězci, které jsou odděleny jeden nebo více řetězců v separator.An array whose elements contain the substrings in this string that are delimited by one or more strings in separator. Další informace najdete v části poznámky.For more information, see the Remarks section.

Výjimky

Příklady

V následujícím příkladu se používá StringSplitOptions výčtu pro zahrnutí nebo vyloučení podřetězců generovaných Split metoda.The following example uses the StringSplitOptions enumeration to include or exclude substrings generated by the Split method.

// This example demonstrates the String.Split(Char[], Boolean) and 
//                String.Split(Char[], Int32, Boolean) methods
using namespace System;
void Show( array<String^>^entries )
{
  Console::WriteLine( "The return value contains these {0} elements:", entries->Length );
  System::Collections::IEnumerator^ myEnum = entries->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   String^ entry = safe_cast<String^>(myEnum->Current);
   Console::Write( "<{0}>", entry );
  }

  Console::Write( "{0}{0}", Environment::NewLine );
}

int main()
{
  String^ s = ",one,,,two,,,,,three,,";
  array<Char>^sep = gcnew array<Char>{
   ','
  };
  array<String^>^result;
  
  //
  Console::WriteLine( "The original string is \"{0}\".", s );
  Console::WriteLine( "The separation character is '{0}'.", sep[ 0 ] );
  Console::WriteLine();
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return all elements:" );
  result = s->Split( sep, StringSplitOptions::None );
  Show( result );
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return all non-empty elements:" );
  result = s->Split( sep, StringSplitOptions::RemoveEmptyEntries );
  Show( result );
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return 2 elements:" );
  result = s->Split( sep, 2, StringSplitOptions::None );
  Show( result );
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return 2 non-empty elements:" );
  result = s->Split( sep, 2, StringSplitOptions::RemoveEmptyEntries );
  Show( result );
}

/*
This example produces the following results:

The original string is ",one,,,two,,,,,three,,".
The separation character is ','.

Split the string and return all elements:
The return value contains these 12 elements:
<><one><><><two><><><><><three><><>

Split the string and return all non-empty elements:
The return value contains these 3 elements:
<one><two><three>

Split the string and return 2 elements:
The return value contains these 2 elements:
<><one,,,two,,,,,three,,>

Split the string and return 2 non-empty elements:
The return value contains these 2 elements:
<one><,,two,,,,,three,,>

*/
// This example demonstrates the String() methods that use
// the StringSplitOptions enumeration.
string s1 = ",ONE,,TWO,,,THREE,,";
string s2 = "[stop]" +
      "ONE[stop][stop]" +
      "TWO[stop][stop][stop]" +
      "THREE[stop][stop]";
char[] charSeparators = new char[] {','};
string[] stringSeparators = new string[] {"[stop]"};
string[] result;
// ------------------------------------------------------------------------------
// Split a string delimited by characters.
// ------------------------------------------------------------------------------
Console.WriteLine("1) Split a string delimited by characters:\n");

// Display the original string and delimiter characters.
Console.WriteLine("1a )The original string is \"{0}\".", s1);
Console.WriteLine("The delimiter character is '{0}'.\n", 
          charSeparators[0]);

// Split a string delimited by characters and return all elements.
Console.WriteLine("1b) Split a string delimited by characters and " +
         "return all elements:");
result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split a string delimited by characters and return all non-empty elements.
Console.WriteLine("1c) Split a string delimited by characters and " +
         "return all non-empty elements:");
result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// Split the original string into the string and empty string before the 
// delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("1d) Split a string delimited by characters and " +
         "return 2 elements:");
result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split the original string into the string after the delimiter and the 
// remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("1e) Split a string delimited by characters and " +
         "return 2 non-empty elements:");
result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// ------------------------------------------------------------------------------
// Split a string delimited by another string.
// ------------------------------------------------------------------------------
Console.WriteLine("2) Split a string delimited by another string:\n");

// Display the original string and delimiter string.
Console.WriteLine("2a) The original string is \"{0}\".", s2);
Console.WriteLine("The delimiter string is \"{0}\".\n", stringSeparators[0]);

// Split a string delimited by another string and return all elements.
Console.WriteLine("2b) Split a string delimited by another string and " +
         "return all elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split the original string at the delimiter and return all non-empty elements.
Console.WriteLine("2c) Split a string delimited by another string and " +
         "return all non-empty elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// Split the original string into the empty string before the 
// delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("2d) Split a string delimited by another string and " +
         "return 2 elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split the original string into the string after the delimiter and the 
// remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("2e) Split a string delimited by another string and " + 
         "return 2 non-empty elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// Display the array of separated strings using a local function
void Show(string[] entries)
{
  Console.WriteLine("The return value contains these {0} elements:", entries.Length);
  foreach (string entry in entries)
  {
    Console.Write("<{0}>", entry);
  }
  Console.Write("\n\n");
}

/*
This example produces the following results:

1) Split a string delimited by characters:

1a )The original string is ",ONE,,TWO,,,THREE,,".
The delimiter character is ','.

1b) Split a string delimited by characters and return all elements:
The return value contains these 9 elements:
<><ONE><><TWO><><><THREE><><>

1c) Split a string delimited by characters and return all non-empty elements:
The return value contains these 3 elements:
<ONE><TWO><THREE>

1d) Split a string delimited by characters and return 2 elements:
The return value contains these 2 elements:
<><ONE,,TWO,,,THREE,,>

1e) Split a string delimited by characters and return 2 non-empty elements:
The return value contains these 2 elements:
<ONE><TWO,,,THREE,,>

2) Split a string delimited by another string:

2a) The original string is "[stop]ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]".
The delimiter string is "[stop]".

2b) Split a string delimited by another string and return all elements:
The return value contains these 9 elements:
<><ONE><><TWO><><><THREE><><>

2c) Split a string delimited by another string and return all non-empty elements:
The return value contains these 3 elements:
<ONE><TWO><THREE>

2d) Split a string delimited by another string and return 2 elements:
The return value contains these 2 elements:
<><ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>

2e) Split a string delimited by another string and return 2 non-empty elements:
The return value contains these 2 elements:
<ONE><TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>

*/

' This example demonstrates the String() methods that use
' the StringSplitOptions enumeration.
Imports System

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim s1 As String = ",ONE,,TWO,,,THREE,,"
    Dim s2 As String = "[stop]" & _
              "ONE[stop][stop]" & _
              "TWO[stop][stop][stop]" & _
              "THREE[stop][stop]"
    Dim charSeparators() As Char = {","c}
    Dim stringSeparators() As String = {"[stop]"}
    Dim result() As String
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    ' Split a string delimited by characters.
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    Console.WriteLine("1) Split a string delimited by characters:" & vbCrLf)
    
    ' Display the original string and delimiter characters.
    Console.WriteLine("1a )The original string is ""{0}"".", s1)
    Console.WriteLine("The delimiter character is '{0}'." & vbCrLf, charSeparators(0))
    
    ' Split a string delimited by characters and return all elements.
    Console.WriteLine("1b) Split a string delimited by characters and " & _
             "return all elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split a string delimited by characters and return all non-empty elements.
    Console.WriteLine("1c) Split a string delimited by characters and " & _
             "return all non-empty elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the string and empty string before the 
    ' delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("1d) Split a string delimited by characters and " & _
             "return 2 elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the string after the delimiter and the 
    ' remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("1e) Split a string delimited by characters and " & _
             "return 2 non-empty elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
    
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    ' Split a string delimited by another string.
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    Console.WriteLine("2) Split a string delimited by another string:" & vbCrLf)
    
    ' Display the original string and delimiter string.
    Console.WriteLine("2a) The original string is ""{0}"".", s2)
    Console.WriteLine("The delimiter string is ""{0}""." & vbCrLf, stringSeparators(0))
    
    ' Split a string delimited by another string and return all elements.
    Console.WriteLine("2b) Split a string delimited by another string and " & _
             "return all elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split the original string at the delimiter and return all non-empty elements.
    Console.WriteLine("2c) Split a string delimited by another string and " & _
             "return all non-empty elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the empty string before the 
    ' delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("2d) Split a string delimited by another string and " & _
             "return 2 elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the string after the delimiter and the 
    ' remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("2e) Split a string delimited by another string and " & _
             "return 2 non-empty elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
  
  End Sub 'Main
  
  
  ' Display the array of separated strings.
  Public Shared Sub Show(ByVal entries() As String) 
    Console.WriteLine("The return value contains these {0} elements:", entries.Length)
    Dim entry As String
    For Each entry In entries
      Console.Write("<{0}>", entry)
    Next entry
    Console.Write(vbCrLf & vbCrLf)
  
  End Sub 'Show
End Class 'Sample
'
'This example produces the following results:
'
'1) Split a string delimited by characters:
'
'1a )The original string is ",ONE,,TWO,,,THREE,,".
'The delimiter character is ','.
'
'1b) Split a string delimited by characters and return all elements:
'The return value contains these 9 elements:
'<><ONE><><TWO><><><THREE><><>
'
'1c) Split a string delimited by characters and return all non-empty elements:
'The return value contains these 3 elements:
'<ONE><TWO><THREE>
'
'1d) Split a string delimited by characters and return 2 elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<><ONE,,TWO,,,THREE,,>
'
'1e) Split a string delimited by characters and return 2 non-empty elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<ONE><TWO,,,THREE,,>
'
'2) Split a string delimited by another string:
'
'2a) The original string is "[stop]ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]".
'The delimiter string is "[stop]".
'
'2b) Split a string delimited by another string and return all elements:
'The return value contains these 9 elements:
'<><ONE><><TWO><><><THREE><><>
'
'2c) Split a string delimited by another string and return all non-empty elements:
'The return value contains these 3 elements:
'<ONE><TWO><THREE>
'
'2d) Split a string delimited by another string and return 2 elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<><ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>
'
'2e) Split a string delimited by another string and return 2 non-empty elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<ONE><TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>
'

Poznámky

Podrobnosti návratové hodnotyReturn value details

Oddělovač řetězců nejsou zahrnuty v prvcích vráceného pole.Delimiter strings are not included in the elements of the returned array.

Pokud tato instance neobsahuje žádné řetězce v separator, nebo count parametru je 1, vráceného pole se skládá z jednoho elementu, který obsahuje tuto instanci.If this instance does not contain any of the strings in separator, or the count parameter is 1, the returned array consists of a single element that contains this instance. Pokud separator parametr null nebo neobsahuje žádné znaky, prázdné znaky jsou považovány za oddělovače.If the separator parameter is null or contains no characters, white-space characters are assumed to be the delimiters. Prázdné znaky, které jsou definovány pomocí Unicode standard a vrátí true Pokud jsou předány Char.IsWhiteSpace metody.White-space characters are defined by the Unicode standard and return true if they are passed to the Char.IsWhiteSpace method. Ale pokud separator parametr ve volání této metody přetížení má null, nepodaří určit přetížení kompilátoru.However, if the separator parameter in the call to this method overload is null, compiler overload resolution fails. Pro jednoznačnou identifikaci volané metody, musí váš kód označení typu null.To unambiguously identify the called method, your code must indicate the type of the null. Následující příklad ukazuje několik způsobů k jednoznačné identifikaci tohoto přetížení.The following example shows several ways to unambiguously identify this overload.

string phrase = "The quick brown fox";
string[] words;

words = phrase.Split(default(string[]), 3, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

words = phrase.Split((string[]) null, 3, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

words = phrase.Split(null as string[], 3, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Dim phrase As String = "The quick brown fox"
Dim words() As String

words = phrase.Split(TryCast(Nothing, String()), 3, 
            StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

words = phrase.Split(New String() {}, 3,
           StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

Pokud count parametru je nula, nebo options parametr RemoveEmptyEntries a délce této instance je nula, je vrácena prázdné pole.If the count parameter is zero, or the options parameter is RemoveEmptyEntries and the length of this instance is zero, an empty array is returned.

Každý prvek separator definuje samostatný oddělovací, který se skládá z jednoho nebo více znaků.Each element of separator defines a separate delimiter that consists of one or more characters. Pokud options parametr Nonea jsou uvedeny dva oddělovače vedle nebo byl nalezen oddělovač na začátku nebo konci této instance, odpovídající prvek pole obsahuje Empty.If the options parameter is None, and two delimiters are adjacent or a delimiter is found at the beginning or end of this instance, the corresponding array element contains Empty.

Pokud existuje více než count podřetězců v tomto případě první count minus 1 podřetězce, které jsou vráceny v prvním count minus 1 prvků návratovou hodnotu a zbývající znaky v tomto případě jsou vráceny za posledních prvek návratovou hodnotu.If there are more than count substrings in this instance, the first count minus 1 substrings are returned in the first count minus 1 elements of the return value, and the remaining characters in this instance are returned in the last element of the return value.

Pokud count je větší než počet podřetězců, se vrátí k dispozici podřetězců a není vyvolána žádná výjimka.If count is greater than the number of substrings, the available substrings are returned and no exception is thrown.

Pole OddělovačThe separator array

Pokud některý z prvků v separator se skládá z více znaků, celý podřetězec se považuje za oddělovač.If any of the elements in separator consists of multiple characters, the entire substring is considered a delimiter. Například, pokud jeden z prvků v separator je "10" při pokusu o rozdělení řetězce "This10is10a10string."For example, if one of the elements in separator is "10", attempting to split the string "This10is10a10string." vrátí tento element čtyři pole: {"This", "je", "a", "řetězec."returns this four-element array: { "This", "is", "a", "string." }.}.

Podrobnosti porovnáníComparison details

Split Metoda extrahuje podřetězců v tomto řetězci, které jsou odděleny nejméně jeden z řetězců v separator parametr a vrátí tyto podřetězců jako prvky pole.The Split method extracts the substrings in this string that are delimited by one or more of the strings in the separator parameter, and returns those substrings as elements of an array.

Split Metoda hledá oddělovače pomocí provádí se porovnání pomocí pravidel pořadové řazení malá a velká písmena.The Split method looks for delimiters by performing comparisons using case-sensitive ordinal sort rules. Další informace o slova, řetězce a ordinálního řazení naleznete v tématu System.Globalization.CompareOptions výčtu.For more information about word, string, and ordinal sorts, see the System.Globalization.CompareOptions enumeration.

Split Metoda ignoruje některý z prvků separator jehož hodnota je null nebo prázdný řetězec ("").The Split method ignores any element of separator whose value is null or the empty string ("").

Aby se zabránilo dvojznačné výsledky při řetězce v separator mít znaků v běžných Split metoda pokračuje od začátku do konce hodnoty instance a odpovídá první prvek v separator , který je roven oddělovač v instance.To avoid ambiguous results when strings in separator have characters in common, the Split method proceeds from the beginning to the end of the value of the instance, and matches the first element in separator that is equal to a delimiter in the instance. Pořadí, ve kterém se vyskytují podřetězců v instanci má přednost před pořadí prvků v separator.The order in which substrings are encountered in the instance takes precedence over the order of elements in separator.

Představte si třeba instanci, jehož hodnota je "abcdef".For example, consider an instance whose value is "abcdef". Pokud první prvek v separator byl "ef" a druhý prvek byl "bcde", bude výsledek operace rozdělení "a" a "f".If the first element in separator was "ef" and the second element was "bcde", the result of the split operation would be "a" and "f". Důvodem je, že podřetězec v případě "bcde" je zjištěna a odpovídá elementu v separator ještě před výskytem podřetězec "f".This is because the substring in the instance, "bcde", is encountered and matches an element in separator before the substring "f" is encountered.

Nicméně pokud první prvek separator byl "bcd" a druhý prvek je "bc", bude výsledek operace rozdělení "a" a "ef".However, if the first element of separator was "bcd" and the second element was "bc", the result of the split operation would be "a" and "ef". Důvodem je, že "bcd" je první oddělovač v separator , který odpovídá oddělovač v instanci.This is because "bcd" is the first delimiter in separator that matches a delimiter in the instance. Pokud pořadí oddělovače se vrátit zpět, proto první prvek byla "bc" a druhý prvek je "bcd", výsledkem bude "a" a "def".If the order of the separators was reversed so the first element was "bc" and the second element was "bcd", the result would be "a" and "def".

Důležité informace o výkonuPerformance considerations

Split Metody přidělit paměť pro vrácený objekt pole a String objekt pro každý prvek pole.The Split methods allocate memory for the returned array object and a String object for each array element. Pokud vaše aplikace vyžaduje optimální výkon nebo Správa přidělování paměti je velmi důležité ve vaší aplikaci, zvažte použití IndexOf nebo IndexOfAny metoda a volitelně také Compare metodu vyhledání podřetězce v řetězci.If your application requires optimal performance or if managing memory allocation is critical in your application, consider using the IndexOf or IndexOfAny method, and optionally the Compare method, to locate a substring within a string.

Pokud rozdělujete řetězec podle znaku oddělovače, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metodu vyhledání oddělovací znak v řetězci.If you are splitting a string at a separator character, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate a separator character in the string. Pokud rozdělujete řetězec podle oddělovacího řetězce, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metody k vyhledání prvního znaku v řetězci oddělovače.If you are splitting a string at a separator string, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate the first character of the separator string. Potom použijte Compare metodou ke zjištění, zda znaky po prvním znaku rovnají zbývajícím znakům v řetězci oddělovače.Then use the Compare method to determine whether the characters after that first character are equal to the remaining characters of the separator string.

Kromě toho, pokud se stejná sada znaků se používá k rozdělení řetězců ve více Split volání metody, zvažte vytvoření jednoho pole a odkazování na ně v jednotlivých voláních metody.In addition, if the same set of characters is used to split strings in multiple Split method calls, consider creating a single array and referencing it in each method call. To významně snižuje režii dalšího volání metody.This significantly reduces the additional overhead of each method call.

Poznámky pro volající

V .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 a předchozími verzemi, pokud Split(Char[]) metodě je předána separator , který je null nebo neobsahuje žádné znaky, metoda používá mírně odlišnou sadu znaků k rozdělení řetězce než Trim(Char[]) metoda provádí za účelem oříznutí řetězce.In the .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 and earlier versions, if the Split(Char[]) method is passed a separator that is null or contains no characters, the method uses a slightly different set of characters to split the string than the Trim(Char[]) method does to trim the string. Od verze rozhraní .NET Framework 4, obě metody používají stejnou sadu znaků mezer v kódování Unicode.Starting with the .NET Framework 4, both methods use an identical set of Unicode white-space characters.

Split(Char[], StringSplitOptions) Split(Char[], StringSplitOptions) Split(Char[], StringSplitOptions) Split(Char[], StringSplitOptions)

Rozdělí řetězec do podřetězců založené na znaky v poli.Splits a string into substrings based on the characters in an array. Můžete určit, zda podřetězce obsahují prvky prázdné pole.You can specify whether the substrings include empty array elements.

public:
 cli::array <System::String ^> ^ Split(cli::array <char> ^ separator, StringSplitOptions options);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public string[] Split (char[] separator, StringSplitOptions options);
member this.Split : char[] * StringSplitOptions -> string[]
Public Function Split (separator As Char(), options As StringSplitOptions) As String()

Parametry

separator
Char[]

Pole znaků, který odděluje citaci podřetězců v tomto řetězci prázdné pole, která obsahuje žádné oddělovače, nebo null.A character array that delimits the substrings in this string, an empty array that contains no delimiters, or null.

options
StringSplitOptions StringSplitOptions StringSplitOptions StringSplitOptions

RemoveEmptyEntries Chcete vynechat, nechte pole prázdné prvky z pole vrácené; nebo None zahrnout prázdné pole prvků v poli vráceném.RemoveEmptyEntries to omit empty array elements from the array returned; or None to include empty array elements in the array returned.

Návraty

String[]

Pole, jehož prvky obsahovat podřetězců v tomto řetězci, které jsou odděleny jeden nebo více znaků v separator.An array whose elements contain the substrings in this string that are delimited by one or more characters in separator. Další informace najdete v části poznámky.For more information, see the Remarks section.

Výjimky

Příklady

V následujícím příkladu se používá StringSplitOptions výčtu pro zahrnutí nebo vyloučení podřetězců generovaných Split metoda.The following example uses the StringSplitOptions enumeration to include or exclude substrings generated by the Split method.

// This example demonstrates the String.Split(Char[], Boolean) and 
//                String.Split(Char[], Int32, Boolean) methods
using namespace System;
void Show( array<String^>^entries )
{
  Console::WriteLine( "The return value contains these {0} elements:", entries->Length );
  System::Collections::IEnumerator^ myEnum = entries->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   String^ entry = safe_cast<String^>(myEnum->Current);
   Console::Write( "<{0}>", entry );
  }

  Console::Write( "{0}{0}", Environment::NewLine );
}

int main()
{
  String^ s = ",one,,,two,,,,,three,,";
  array<Char>^sep = gcnew array<Char>{
   ','
  };
  array<String^>^result;
  
  //
  Console::WriteLine( "The original string is \"{0}\".", s );
  Console::WriteLine( "The separation character is '{0}'.", sep[ 0 ] );
  Console::WriteLine();
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return all elements:" );
  result = s->Split( sep, StringSplitOptions::None );
  Show( result );
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return all non-empty elements:" );
  result = s->Split( sep, StringSplitOptions::RemoveEmptyEntries );
  Show( result );
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return 2 elements:" );
  result = s->Split( sep, 2, StringSplitOptions::None );
  Show( result );
  
  //
  Console::WriteLine( "Split the string and return 2 non-empty elements:" );
  result = s->Split( sep, 2, StringSplitOptions::RemoveEmptyEntries );
  Show( result );
}

/*
This example produces the following results:

The original string is ",one,,,two,,,,,three,,".
The separation character is ','.

Split the string and return all elements:
The return value contains these 12 elements:
<><one><><><two><><><><><three><><>

Split the string and return all non-empty elements:
The return value contains these 3 elements:
<one><two><three>

Split the string and return 2 elements:
The return value contains these 2 elements:
<><one,,,two,,,,,three,,>

Split the string and return 2 non-empty elements:
The return value contains these 2 elements:
<one><,,two,,,,,three,,>

*/
// This example demonstrates the String() methods that use
// the StringSplitOptions enumeration.
string s1 = ",ONE,,TWO,,,THREE,,";
string s2 = "[stop]" +
      "ONE[stop][stop]" +
      "TWO[stop][stop][stop]" +
      "THREE[stop][stop]";
char[] charSeparators = new char[] {','};
string[] stringSeparators = new string[] {"[stop]"};
string[] result;
// ------------------------------------------------------------------------------
// Split a string delimited by characters.
// ------------------------------------------------------------------------------
Console.WriteLine("1) Split a string delimited by characters:\n");

// Display the original string and delimiter characters.
Console.WriteLine("1a )The original string is \"{0}\".", s1);
Console.WriteLine("The delimiter character is '{0}'.\n", 
          charSeparators[0]);

// Split a string delimited by characters and return all elements.
Console.WriteLine("1b) Split a string delimited by characters and " +
         "return all elements:");
result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split a string delimited by characters and return all non-empty elements.
Console.WriteLine("1c) Split a string delimited by characters and " +
         "return all non-empty elements:");
result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// Split the original string into the string and empty string before the 
// delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("1d) Split a string delimited by characters and " +
         "return 2 elements:");
result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split the original string into the string after the delimiter and the 
// remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("1e) Split a string delimited by characters and " +
         "return 2 non-empty elements:");
result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// ------------------------------------------------------------------------------
// Split a string delimited by another string.
// ------------------------------------------------------------------------------
Console.WriteLine("2) Split a string delimited by another string:\n");

// Display the original string and delimiter string.
Console.WriteLine("2a) The original string is \"{0}\".", s2);
Console.WriteLine("The delimiter string is \"{0}\".\n", stringSeparators[0]);

// Split a string delimited by another string and return all elements.
Console.WriteLine("2b) Split a string delimited by another string and " +
         "return all elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split the original string at the delimiter and return all non-empty elements.
Console.WriteLine("2c) Split a string delimited by another string and " +
         "return all non-empty elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// Split the original string into the empty string before the 
// delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("2d) Split a string delimited by another string and " +
         "return 2 elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.None);
Show(result);

// Split the original string into the string after the delimiter and the 
// remainder of the original string after the delimiter.
Console.WriteLine("2e) Split a string delimited by another string and " + 
         "return 2 non-empty elements:");
result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Show(result);

// Display the array of separated strings using a local function
void Show(string[] entries)
{
  Console.WriteLine("The return value contains these {0} elements:", entries.Length);
  foreach (string entry in entries)
  {
    Console.Write("<{0}>", entry);
  }
  Console.Write("\n\n");
}

/*
This example produces the following results:

1) Split a string delimited by characters:

1a )The original string is ",ONE,,TWO,,,THREE,,".
The delimiter character is ','.

1b) Split a string delimited by characters and return all elements:
The return value contains these 9 elements:
<><ONE><><TWO><><><THREE><><>

1c) Split a string delimited by characters and return all non-empty elements:
The return value contains these 3 elements:
<ONE><TWO><THREE>

1d) Split a string delimited by characters and return 2 elements:
The return value contains these 2 elements:
<><ONE,,TWO,,,THREE,,>

1e) Split a string delimited by characters and return 2 non-empty elements:
The return value contains these 2 elements:
<ONE><TWO,,,THREE,,>

2) Split a string delimited by another string:

2a) The original string is "[stop]ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]".
The delimiter string is "[stop]".

2b) Split a string delimited by another string and return all elements:
The return value contains these 9 elements:
<><ONE><><TWO><><><THREE><><>

2c) Split a string delimited by another string and return all non-empty elements:
The return value contains these 3 elements:
<ONE><TWO><THREE>

2d) Split a string delimited by another string and return 2 elements:
The return value contains these 2 elements:
<><ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>

2e) Split a string delimited by another string and return 2 non-empty elements:
The return value contains these 2 elements:
<ONE><TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>

*/

' This example demonstrates the String() methods that use
' the StringSplitOptions enumeration.
Imports System

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim s1 As String = ",ONE,,TWO,,,THREE,,"
    Dim s2 As String = "[stop]" & _
              "ONE[stop][stop]" & _
              "TWO[stop][stop][stop]" & _
              "THREE[stop][stop]"
    Dim charSeparators() As Char = {","c}
    Dim stringSeparators() As String = {"[stop]"}
    Dim result() As String
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    ' Split a string delimited by characters.
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    Console.WriteLine("1) Split a string delimited by characters:" & vbCrLf)
    
    ' Display the original string and delimiter characters.
    Console.WriteLine("1a )The original string is ""{0}"".", s1)
    Console.WriteLine("The delimiter character is '{0}'." & vbCrLf, charSeparators(0))
    
    ' Split a string delimited by characters and return all elements.
    Console.WriteLine("1b) Split a string delimited by characters and " & _
             "return all elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split a string delimited by characters and return all non-empty elements.
    Console.WriteLine("1c) Split a string delimited by characters and " & _
             "return all non-empty elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the string and empty string before the 
    ' delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("1d) Split a string delimited by characters and " & _
             "return 2 elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the string after the delimiter and the 
    ' remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("1e) Split a string delimited by characters and " & _
             "return 2 non-empty elements:")
    result = s1.Split(charSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
    
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    ' Split a string delimited by another string.
    ' ------------------------------------------------------------------------------
    Console.WriteLine("2) Split a string delimited by another string:" & vbCrLf)
    
    ' Display the original string and delimiter string.
    Console.WriteLine("2a) The original string is ""{0}"".", s2)
    Console.WriteLine("The delimiter string is ""{0}""." & vbCrLf, stringSeparators(0))
    
    ' Split a string delimited by another string and return all elements.
    Console.WriteLine("2b) Split a string delimited by another string and " & _
             "return all elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split the original string at the delimiter and return all non-empty elements.
    Console.WriteLine("2c) Split a string delimited by another string and " & _
             "return all non-empty elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the empty string before the 
    ' delimiter and the remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("2d) Split a string delimited by another string and " & _
             "return 2 elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.None)
    Show(result)
    
    ' Split the original string into the string after the delimiter and the 
    ' remainder of the original string after the delimiter.
    Console.WriteLine("2e) Split a string delimited by another string and " & _
             "return 2 non-empty elements:")
    result = s2.Split(stringSeparators, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
    Show(result)
  
  End Sub 'Main
  
  
  ' Display the array of separated strings.
  Public Shared Sub Show(ByVal entries() As String) 
    Console.WriteLine("The return value contains these {0} elements:", entries.Length)
    Dim entry As String
    For Each entry In entries
      Console.Write("<{0}>", entry)
    Next entry
    Console.Write(vbCrLf & vbCrLf)
  
  End Sub 'Show
End Class 'Sample
'
'This example produces the following results:
'
'1) Split a string delimited by characters:
'
'1a )The original string is ",ONE,,TWO,,,THREE,,".
'The delimiter character is ','.
'
'1b) Split a string delimited by characters and return all elements:
'The return value contains these 9 elements:
'<><ONE><><TWO><><><THREE><><>
'
'1c) Split a string delimited by characters and return all non-empty elements:
'The return value contains these 3 elements:
'<ONE><TWO><THREE>
'
'1d) Split a string delimited by characters and return 2 elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<><ONE,,TWO,,,THREE,,>
'
'1e) Split a string delimited by characters and return 2 non-empty elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<ONE><TWO,,,THREE,,>
'
'2) Split a string delimited by another string:
'
'2a) The original string is "[stop]ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]".
'The delimiter string is "[stop]".
'
'2b) Split a string delimited by another string and return all elements:
'The return value contains these 9 elements:
'<><ONE><><TWO><><><THREE><><>
'
'2c) Split a string delimited by another string and return all non-empty elements:
'The return value contains these 3 elements:
'<ONE><TWO><THREE>
'
'2d) Split a string delimited by another string and return 2 elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<><ONE[stop][stop]TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>
'
'2e) Split a string delimited by another string and return 2 non-empty elements:
'The return value contains these 2 elements:
'<ONE><TWO[stop][stop][stop]THREE[stop][stop]>
'

Poznámky

Podrobnosti návratové hodnotyReturn value details

Oddělovač znaky (znaky v separator pole) nejsou zahrnuty v prvcích vráceného pole.Delimiter characters (the characters in the separator array) are not included in the elements of the returned array. Například pokud separator pole obsahuje znak "-" a "aa-bb-cc" je hodnota aktuální instance řetězce, metoda vrátí pole obsahující tři prvky: "aa", "bb" a "kopie".For example, if the separator array includes the character "-" and the value of the current string instance is "aa-bb-cc", the method returns an array that contains three elements: "aa", "bb", and "cc".

Pokud tato instance neobsahuje žádné znaky v separator, vráceného pole se skládá z jednoho elementu, který obsahuje tuto instanci.If this instance does not contain any of the characters in separator, the returned array consists of a single element that contains this instance.

Pokud options parametr RemoveEmptyEntries a délce této instance je nula, metoda vrátí prázdné pole.If the options parameter is RemoveEmptyEntries and the length of this instance is zero, the method returns an empty array.

Každý prvek separator definuje samostatný oddělovací, který se skládá z jednoho znaku.Each element of separator defines a separate delimiter that consists of a single character. Pokud options argument je Nonea jsou uvedeny dva oddělovače vedle nebo byl nalezen oddělovač na začátku nebo konci této instance, odpovídající prvek pole obsahuje String.Empty.If the options argument is None, and two delimiters are adjacent or a delimiter is found at the beginning or end of this instance, the corresponding array element contains String.Empty. Například pokud separator obsahuje dva prvky, "-" a "_", hodnota řetězce instance je "-_aa -_" a hodnota options argument je None, metoda vrátí pole řetězců následujících pět prvků:For example, if separator includes two elements, "-" and "_", the value of the string instance is "-_aa-_", and the value of the options argument is None, the method returns a string array with the following five elements:

 1. String.Empty, která představuje prázdný řetězec, který předchází "-" znak na pozici 0.String.Empty, which represents the empty string that precedes the "-" character at index 0.

 2. String.Empty, která představuje prázdný řetězec v rozmezí "-" v indexu 0 a znak "" na indexu 1 znak.String.Empty, which represents the empty string between the "-" character at index 0 and the "" character at index 1.

 3. "aa","aa",

 4. String.Empty, která představuje prázdný řetězec, který následuje znak "" indexem 4.String.Empty, which represents the empty string that follows the "" character at index 4.

 5. String.Empty, která představuje prázdný řetězec, který následuje "-" znaků indexem 5.String.Empty, which represents the empty string that follows the "-" character at index 5.

Pole OddělovačThe separator array

Pokud separator parametr null nebo neobsahuje žádné znaky, prázdné znaky jsou považovány za oddělovače.If the separator parameter is null or contains no characters, white-space characters are assumed to be the delimiters. Prázdné znaky, které jsou definovány pomocí Unicode standard a vrátí true Pokud jsou předány Char.IsWhiteSpace metody.White-space characters are defined by the Unicode standard and return true if they are passed to the Char.IsWhiteSpace method.

Pokud separator parametr ve volání této metody přetížení má null, nepodaří určit přetížení kompilátoru.If the separator parameter in the call to this method overload is null, compiler overload resolution fails. Pro jednoznačnou identifikaci volané metody, musí váš kód označení typu null.To unambiguously identify the called method, your code must indicate the type of the null. Následující příklad ukazuje několik způsobů k jednoznačné identifikaci tohoto přetížení.The following example shows several ways to unambiguously identify this overload.

string phrase = "The quick brown fox";
string[] words;

words = phrase.Split(default(Char[]), StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

words = phrase.Split((char[]) null, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

words = phrase.Split(null as char[], StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Dim phrase As String = "The quick brown fox"
Dim words() As String

words = phrase.Split(TryCast(Nothing, Char()), 
            StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

words = phrase.Split(New Char() {}, 
           StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

Podrobnosti porovnáníComparison details

Split Metoda extrahuje podřetězců v tomto řetězci, které jsou odděleny jeden nebo více znaků v separator parametr a vrátí tyto podřetězců jako prvky pole.The Split method extracts the substrings in this string that are delimited by one or more of the characters in the separator parameter, and returns those substrings as elements of an array.

Split Metoda hledá oddělovače pomocí provádí se porovnání pomocí pravidel pořadové řazení malá a velká písmena.The Split method looks for delimiters by performing comparisons using case-sensitive ordinal sort rules. Další informace o slova, řetězce a ordinálního řazení naleznete v tématu System.Globalization.CompareOptions výčtu.For more information about word, string, and ordinal sorts, see the System.Globalization.CompareOptions enumeration.

Faktory ovlivňující výkonPerformance Considerations

Split Metody přidělit paměť pro vrácený objekt pole a String objekt pro každý prvek pole.The Split methods allocate memory for the returned array object and a String object for each array element. Pokud vaše aplikace vyžaduje optimální výkon nebo Správa přidělování paměti je velmi důležité ve vaší aplikaci, zvažte použití IndexOf nebo IndexOfAny metoda a volitelně také Compare metodu vyhledání podřetězce v řetězci.If your application requires optimal performance or if managing memory allocation is critical in your application, consider using the IndexOf or IndexOfAny method, and optionally the Compare method, to locate a substring within a string.

Pokud rozdělujete řetězec podle znaku oddělovače, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metodu vyhledání oddělovací znak v řetězci.If you are splitting a string at a separator character, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate a separator character in the string. Pokud rozdělujete řetězec podle oddělovacího řetězce, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metody k vyhledání prvního znaku v řetězci oddělovače.If you are splitting a string at a separator string, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate the first character of the separator string. Potom použijte Compare metodou ke zjištění, zda znaky po prvním znaku rovnají zbývajícím znakům v řetězci oddělovače.Then use the Compare method to determine whether the characters after that first character are equal to the remaining characters of the separator string.

Kromě toho, pokud se stejná sada znaků se používá k rozdělení řetězců ve více Split volání metody, zvažte vytvoření jednoho pole a odkazování na ně v jednotlivých voláních metody.In addition, if the same set of characters is used to split strings in multiple Split method calls, consider creating a single array and referencing it in each method call. To významně snižuje režii dalšího volání metody.This significantly reduces the additional overhead of each method call.

Poznámky pro volající

V .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 a předchozími verzemi, pokud Split(Char[]) metodě je předána separator , který je null nebo neobsahuje žádné znaky, metoda používá mírně odlišnou sadu znaků k rozdělení řetězce než Trim(Char[]) metoda provádí za účelem oříznutí řetězce.In the .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 and earlier versions, if the Split(Char[]) method is passed a separator that is null or contains no characters, the method uses a slightly different set of characters to split the string than the Trim(Char[]) method does to trim the string. Od verze rozhraní .NET Framework 4, obě metody používají stejnou sadu znaků mezer v kódování Unicode.Starting with the .NET Framework 4, both methods use an identical set of Unicode white-space characters.

Split(Char[], Int32) Split(Char[], Int32) Split(Char[], Int32) Split(Char[], Int32)

Rozdělí řetězec do maximální počet dílčích řetězců na základě znaků v poli.Splits a string into a maximum number of substrings based on the characters in an array. Zadáte také maximální počet podřetězců vrátit.You also specify the maximum number of substrings to return.

public:
 cli::array <System::String ^> ^ Split(cli::array <char> ^ separator, int count);
public string[] Split (char[] separator, int count);
member this.Split : char[] * int -> string[]
Public Function Split (separator As Char(), count As Integer) As String()

Parametry

separator
Char[]

Pole znaků, který odděluje citaci podřetězců v tomto řetězci prázdné pole, která obsahuje žádné oddělovače, nebo null.A character array that delimits the substrings in this string, an empty array that contains no delimiters, or null.

count
Int32 Int32 Int32 Int32

Maximální počet podřetězců vrátit.The maximum number of substrings to return.

Návraty

String[]

Pole, jehož prvky obsahovat podřetězců v této instance, které jsou odděleny jeden nebo více znaků v separator.An array whose elements contain the substrings in this instance that are delimited by one or more characters in separator. Další informace najdete v části poznámky.For more information, see the Remarks section.

Výjimky

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak count má vliv na počet řetězců vracených Split.The following example demonstrates how count affects the number of strings returned by Split.

string delimStr = " ,.:";
char [] delimiter = delimStr.ToCharArray();
string words = "one two,three:four.";
string [] split = null;

Console.WriteLine("The delimiters are -{0}-", delimStr);
for (int x = 1; x <= 5; x++) {
  split = words.Split(delimiter, x);
  Console.WriteLine("\ncount = {0,2} ..............", x);
  foreach (var s in split) {
    Console.WriteLine("-{0}-", s);
  }
}
// The example displays the following output:
//    The delimiters are - ,.:-
//    count = 1 ..............
//    -one two,three:four.-
//    count = 2 ..............
//    -one-
//    -two,three:four.-
//    count = 3 ..............
//    -one-
//    -two-
//    -three:four.-
//    count = 4 ..............
//    -one-
//    -two-
//    -three-
//    -four.-
//    count = 5 ..............
//    -one-
//    -two-
//    -three-
//    -four-
//    --
Public Class StringSplit2
  Public Shared Sub Main()
   
   Dim delimStr As String = " ,.:"
   Dim delimiter As Char() = delimStr.ToCharArray()
   Dim words As String = "one two,three:four."
   Dim split As String() = Nothing
   
   Console.WriteLine("The delimiters are -{0}-", delimStr)
   Dim x As Integer
   For x = 1 To 5
     split = words.Split(delimiter, x)
     Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "count = {0,2} ..............", x)
     Dim s As String
     For Each s In split
      Console.WriteLine("-{0}-", s)
     Next s
   Next x
  End Sub 
End Class 
' The example displays the following output:
'    The delimiters are - ,.:-
'    count = 1 ..............
'    -one two,three:four.-
'    count = 2 ..............
'    -one-
'    -two,three:four.-
'    count = 3 ..............
'    -one-
'    -two-
'    -three:four.-
'    count = 4 ..............
'    -one-
'    -two-
'    -three-
'    -four.-
'    count = 5 ..............
'    -one-
'    -two-
'    -three-
'    -four-
'    --

Poznámky

Znaky oddělovače nejsou zahrnuty v prvcích vráceného pole.Delimiter characters are not included in the elements of the returned array.

Pokud tato instance neobsahuje žádné znaky v separator, vráceného pole se skládá z jednoho elementu, který obsahuje tuto instanci.If this instance does not contain any of the characters in separator, the returned array consists of a single element that contains this instance. Pokud count je nula, je vrácena prázdné pole.If count is zero, an empty array is returned.

Pokud separator parametr null nebo neobsahuje žádné znaky, prázdné znaky jsou považovány za oddělovače.If the separator parameter is null or contains no characters, white-space characters are assumed to be the delimiters. Prázdné znaky, které jsou definovány pomocí Unicode standard a vrátí true Pokud jsou předány Char.IsWhiteSpace metody.White-space characters are defined by the Unicode standard and return true if they are passed to the Char.IsWhiteSpace method.

Každý prvek separator definuje samostatný oddělovací znak.Each element of separator defines a separate delimiter character. Pokud jsou uvedeny dva oddělovače vedle nebo byl nalezen oddělovač na začátku nebo konci této instance, odpovídající prvek pole obsahuje Empty.If two delimiters are adjacent, or a delimiter is found at the beginning or end of this instance, the corresponding array element contains Empty.

Pokud existuje více než count podřetězců v tomto případě první count minus 1 podřetězce, které jsou vráceny v prvním count minus 1 prvků návratovou hodnotu a zbývající znaky v tomto případě jsou vráceny za posledních prvek návratovou hodnotu.If there are more than count substrings in this instance, the first count minus 1 substrings are returned in the first count minus 1 elements of the return value, and the remaining characters in this instance are returned in the last element of the return value.

Pokud count je větší než počet podřetězců, se vrátí k dispozici podřetězců a není vyvolána žádná výjimka.If count is greater than the number of substrings, the available substrings are returned and no exception is thrown.

Následující tabulka obsahuje příklady.The following table provides examples.

Řetězcová hodnotaString value OddělovačSeparator CountCount Vrácené poleReturned array
"42, 12, 19""42, 12, 19" new Char[] {',', ' '} (C#)new Char[] {',', ' '} (C#)

Char() = {","c, " "c} (Visual Basic)Char() = {","c, " "c} (Visual Basic)
22 {"42", " 12, 19"}{"42", " 12, 19"}
"42..12..19""42..12..19" nové Char [] {"."}new Char[] {'.'} (C#)(C#)

Char() = {"."c} (Visual Basic)Char() = {"."c} (Visual Basic)
44 {"42", "", "12", ".19"}{"42", "", "12", ".19"}
"Banánů""Banana" nové Char [] {"."}new Char[] {'.'} (C#)(C#)

Char() = {"."c} (Visual Basic)Char() = {"."c} (Visual Basic)
22 {"Banana"}{"Banana"}
"Darb\nSmarba" (C#)"Darb\nSmarba" (C#)

"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)
nové Char [] {} (C#)new Char[] {} (C#)

Char() = {} (Visual Basic)Char() = {} (Visual Basic)
11 {"Darb\nSmarba"} (C#){"Darb\nSmarba"} (C#)

"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)
"Darb\nSmarba" (C#)"Darb\nSmarba" (C#)

"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)
New [znak] null (C#)new Char[] null (C#)

Char() = NothingChar() = Nothing
22 {"Darb", "Smarba"}{"Darb", "Smarba"}
"Darb\nSmarba" (C#)"Darb\nSmarba" (C#)

"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)
New [znak] null (C#)new Char[] null (C#)

Char() = NothingChar() = Nothing
100100 {"Darb", "Smarba"}{"Darb", "Smarba"}

Faktory ovlivňující výkonPerformance Considerations

Split Metody přidělit paměť pro vrácený objekt pole a String objekt pro každý prvek pole.The Split methods allocate memory for the returned array object and a String object for each array element. Pokud vaše aplikace vyžaduje optimální výkon nebo Správa přidělování paměti je velmi důležité ve vaší aplikaci, zvažte použití IndexOf nebo IndexOfAny metoda a volitelně také Compare metodu vyhledání podřetězce v řetězci.If your application requires optimal performance or if managing memory allocation is critical in your application, consider using the IndexOf or IndexOfAny method, and optionally the Compare method, to locate a substring within a string.

Pokud rozdělujete řetězec podle znaku oddělovače, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metodu vyhledání oddělovací znak v řetězci.If you are splitting a string at a separator character, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate a separator character in the string. Pokud rozdělujete řetězec podle oddělovacího řetězce, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metody k vyhledání prvního znaku v řetězci oddělovače.If you are splitting a string at a separator string, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate the first character of the separator string. Potom použijte Compare metodou ke zjištění, zda znaky po prvním znaku rovnají zbývajícím znakům v řetězci oddělovače.Then use the Compare method to determine whether the characters after that first character are equal to the remaining characters of the separator string.

Kromě toho, pokud se stejná sada znaků se používá k rozdělení řetězců ve více Split volání metody, zvažte vytvoření jednoho pole a odkazování na ně v jednotlivých voláních metody.In addition, if the same set of characters is used to split strings in multiple Split method calls, consider creating a single array and referencing it in each method call. To významně snižuje režii dalšího volání metody.This significantly reduces the additional overhead of each method call.

Poznámky pro volající

V .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 a předchozími verzemi, pokud Split(Char[]) metodě je předána separator , který je null nebo neobsahuje žádné znaky, metoda používá mírně odlišnou sadu znaků k rozdělení řetězce než Trim(Char[]) metoda provádí za účelem oříznutí řetězce.In the .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 and earlier versions, if the Split(Char[]) method is passed a separator that is null or contains no characters, the method uses a slightly different set of characters to split the string than the Trim(Char[]) method does to trim the string. Od verze rozhraní .NET Framework 4, obě metody používají stejnou sadu znaků mezer v kódování Unicode.Starting with the .NET Framework 4, both methods use an identical set of Unicode white-space characters.

Viz také

Split(Char, StringSplitOptions) Split(Char, StringSplitOptions) Split(Char, StringSplitOptions)

public string[] Split (char separator, StringSplitOptions options = System.StringSplitOptions.None);
member this.Split : char * StringSplitOptions -> string[]
Public Function Split (separator As Char, Optional options As StringSplitOptions = System.StringSplitOptions.None) As String()

Parametry

separator
Char Char Char Char

Návraty

String[]

Split(Char[]) Split(Char[]) Split(Char[]) Split(Char[])

Rozdělí řetězec do podřetězců, které jsou založeny na znaky v poli.Splits a string into substrings that are based on the characters in an array.

public:
 cli::array <System::String ^> ^ Split(... cli::array <char> ^ separator);
public string[] Split (params char[] separator);
member this.Split : char[] -> string[]
Public Function Split (ParamArray separator As Char()) As String()

Parametry

separator
Char[]

Pole znaků, který odděluje citaci podřetězců v tomto řetězci prázdné pole, která obsahuje žádné oddělovače, nebo null.A character array that delimits the substrings in this string, an empty array that contains no delimiters, or null.

Návraty

String[]

Pole, jehož prvky obsahovat podřetězců z této instance, které jsou odděleny jeden nebo více znaků v separator.An array whose elements contain the substrings from this instance that are delimited by one or more characters in separator. Další informace najdete v části poznámky.For more information, see the Remarks section.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak extrahovat jednotlivá slova z blok textu zpracováním mezery a interpunkční znaménka jako oddělovače.The following example demonstrates how to extract individual words from a block of text by treating white space and punctuation marks as delimiters. Pole znaků předán separator parametr String.Split(Char[]) metoda obsahuje znak mezery a znak tabulátoru, společně s některé běžné interpunkčních znamének.The character array passed to the separator parameter of the String.Split(Char[]) method consists of a space character and a tab character, together with some common punctuation symbols.

string words = "This is a list of words, with: a bit of punctuation" +
        "\tand a tab character.";

string [] split = words.Split(new Char [] {' ', ',', '.', ':', '\t' });

foreach (string s in split) {

  if (s.Trim() != "")
    Console.WriteLine(s);
}
// The example displays the following output to the console:
//    This
//    is
//    a
//    list
//    of
//    words
//    with
//    a
//    bit
//    of
//    punctuation
//    and
//    a
//    tab
//    character
Public Class SplitTest
  Public Shared Sub Main()
    Dim words As String = "This is a list of words, with: a bit of punctuation" + _
               vbTab + "and a tab character."
    Dim split As String() = words.Split(New [Char]() {" "c, ","c, "."c, ":"c, CChar(vbTab) })
        
    For Each s As String In split
      If s.Trim() <> "" Then
        Console.WriteLine(s)
      End If
    Next s
  End Sub 'Main
End Class 'SplitTest
' The example displays the following output to the console:
'    This
'    is
'    a
'    list
'    of
'    words
'    with
'    a
'    bit
'    of
'    punctuation
'    and
'    a
'    tab
'    character

Poznámky

Pokud řetězec je oddělen složenými známé sady znaků, můžete použít Split(Char[]) metoda rozdělit do podřetězců.When a string is delimited by a known set of characters, you can use the Split(Char[]) method to separate it into substrings.

Podrobnosti návratové hodnotyReturn value details

Znaky oddělovače nejsou zahrnuty v prvcích vráceného pole.Delimiter characters are not included in the elements of the returned array. Například, pokud pole Oddělovač obsahuje znak "-" a "aa-bb-cc" je hodnota aktuální instance řetězce, metoda vrátí pole obsahující tři prvky: "aa", "bb" a "kopie".For example, if the separator array includes the character "-" and the value of the current string instance is "aa-bb-cc", the method returns an array that contains three elements: "aa", "bb", and "cc".

Pokud tato instance neobsahuje žádné znaky v separator, vráceného pole se skládá z jednoho elementu, který obsahuje tuto instanci.If this instance does not contain any of the characters in separator, the returned array consists of a single element that contains this instance.

Každý prvek separator definuje samostatný oddělovací znak.Each element of separator defines a separate delimiter character. Pokud jsou uvedeny dva oddělovače vedle nebo byl nalezen oddělovač na začátku nebo konci této instance, odpovídající prvek v poli vrácené obsahuje Empty.If two delimiters are adjacent, or a delimiter is found at the beginning or end of this instance, the corresponding element in the returned array contains Empty. Následuje několik příkladů:Here are some examples:

Řetězcová hodnotaString value OddělovačSeparator Vrácené poleReturned array
"42, 12, 19""42, 12, 19" new Char[] {',', ' '} (C#)new Char[] {',', ' '} (C#)

Char() = {","c, " "c}) (Visual Basic)Char() = {","c, " "c}) (Visual Basic)
{"42", "", "12", "", "19"}{"42", "", "12", "", "19"}
"42..12..19""42..12..19" nové Char [] {"."}new Char[] {'.'} (C#)(C#)

Char() = {"."c} (Visual Basic)Char() = {"."c} (Visual Basic)
{"42", "", "12", "", "19"}{"42", "", "12", "", "19"}
"Banánů""Banana" nové Char [] {"."}new Char[] {'.'} (C#)(C#)

Char() = {"."c} (Visual Basic)Char() = {"."c} (Visual Basic)
{"Banana"}{"Banana"}
"Darb\nSmarba" (C#)"Darb\nSmarba" (C#)

"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)
nové Char [] {} (C#)new Char[] {} (C#)

Char() = {} (Visual Basic)Char() = {} (Visual Basic)
{"Darb", "Smarba"}{"Darb", "Smarba"}
"Darb\nSmarba" (C#)"Darb\nSmarba" (C#)

"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)"Darb" & vbLf & "Smarba" (Visual Basic)
Null (C#)null (C#)

Nothing (Visual Basic)Nothing (Visual Basic)
{"Darb", "Smarba"}{"Darb", "Smarba"}

Pole OddělovačThe separator array

Každý prvek oddělovače definuje samostatný oddělovací, který se skládá z jednoho znaku.Each element of separator defines a separate delimiter that consists of a single character. Pokud separator argument je null nebo neobsahuje žádné znaky, metoda zpracovává prázdných znaků jako oddělovače.If the separator argument is null or contains no characters, the method treats white-space characters as the delimiters. Prázdné znaky, které jsou definovány pomocí Unicode standard; Vrátí true Pokud jsou předány Char.IsWhiteSpace metody.White-space characters are defined by the Unicode standard; they return true if they are passed to the Char.IsWhiteSpace method.

Rozlišení přetěžování String.Split(Char[]) a kompilátoruString.Split(Char[]) and compiler overload resolution

I když se jeden parametr pro toto přetížení String.Split je pole znaků, můžete ji volat s jeden znak, jak ukazuje následující příklad.Although the single parameter for this overload of String.Split is a character array, you can call it with a single character, as the following example shows.

String value = "This is a short string.";
Char delimiter = 's';
String[] substrings = value.Split(delimiter);
foreach (var substring in substrings)
  Console.WriteLine(substring);
// The example displays the following output:
//   Thi
//   i
//   a
//   hort
//   tring.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim value As String = "This is a short string."
   Dim delimiter As Char = "s"c
   Dim substrings() As String = value.Split(delimiter)
   For Each substring In substrings
     Console.WriteLine(substring)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   Thi
'   i
'   a
'   hort
'   tring.

Protože separator parametrů je upravený pomocí ParamArrayAttribute atribut, kompilátory bude jeden znak interpretovat jako pole znaků jedním prvkem.Because the separator parameter is decorated with the ParamArrayAttribute attribute, compilers will interpret a single character as a single-element character array. Toto není případ pro ostatní String.Split přetížení, která obsahují separator parametr; je nutné explicitně předat tato přetížení jako pole znaků separator argument.This is not the case for other String.Split overloads that include a separator parameter; you must explicitly pass these overloads a character array as the separator argument.

Podrobnosti porovnáníComparison details

Split(Char[]) Metoda extrahuje podřetězců v tomto řetězci, které jsou odděleny jeden nebo více znaků v separator pole a vrátí tyto podřetězců jako prvky pole.The Split(Char[]) method extracts the substrings in this string that are delimited by one or more of the characters in the separator array, and returns those substrings as elements of an array.

Split(Char[]) Metoda hledá oddělovače pomocí provádí se porovnání pomocí pravidel pořadové řazení malá a velká písmena.The Split(Char[]) method looks for delimiters by performing comparisons using case-sensitive ordinal sort rules. Další informace o slova, řetězce a ordinálního řazení naleznete v tématu System.Globalization.CompareOptions výčtu.For more information about word, string, and ordinal sorts, see the System.Globalization.CompareOptions enumeration.

Faktory ovlivňující výkonPerformance Considerations

Split Metody přidělit paměť pro vrácený objekt pole a String objekt pro každý prvek pole.The Split methods allocate memory for the returned array object and a String object for each array element. Pokud vaše aplikace vyžaduje optimální výkon nebo Správa přidělování paměti je velmi důležité ve vaší aplikaci, zvažte použití IndexOf nebo IndexOfAny metody.If your application requires optimal performance or if managing memory allocation is critical in your application, consider using the IndexOf or IndexOfAny method. Máte také možnost používat Compare metodu vyhledání podřetězce v řetězci.You also have the option of using the Compare method to locate a substring within a string.

Pokud chcete rozdělit řetězec podle znaku oddělovače, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metodu vyhledání oddělovací znak v řetězci.To split a string at a separator character, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate a separator character in the string. Pokud chcete rozdělit řetězec podle oddělovacího řetězce, použijte IndexOf nebo IndexOfAny metody k vyhledání prvního znaku v řetězci oddělovače.To split a string at a separator string, use the IndexOf or IndexOfAny method to locate the first character of the separator string. Potom použijte Compare metodou ke zjištění, zda znaky po prvním znaku rovnají zbývajícím znakům v řetězci oddělovače.Then use the Compare method to determine whether the characters after that first character are equal to the remaining characters of the separator string.

Kromě toho, pokud se stejná sada znaků se používá k rozdělení řetězců ve více Split volání metody, zvažte vytvoření jednoho pole a odkazování na ně v jednotlivých voláních metody.In addition, if the same set of characters is used to split strings in multiple Split method calls, consider creating a single array and referencing it in each method call. To významně snižuje režii dalšího volání metody.This significantly reduces the additional overhead of each method call.

Poznámky pro volající

V .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 a předchozími verzemi, pokud Split(Char[]) metodě je předána separator , který je null nebo neobsahuje žádné znaky, metoda používá mírně odlišnou sadu znaků k rozdělení řetězce než Trim(Char[]) metoda provádí za účelem oříznutí řetězce.In the .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 and earlier versions, if the Split(Char[]) method is passed a separator that is null or contains no characters, the method uses a slightly different set of characters to split the string than the Trim(Char[]) method does to trim the string. Od verze rozhraní .NET Framework 4, obě metody používají stejnou sadu znaků mezer v kódování Unicode.Starting with the .NET Framework 4, both methods use an identical set of Unicode white-space characters.

Viz také

Split(String, StringSplitOptions) Split(String, StringSplitOptions) Split(String, StringSplitOptions)

public string[] Split (string separator, StringSplitOptions options = System.StringSplitOptions.None);
member this.Split : string * StringSplitOptions -> string[]
Public Function Split (separator As String, Optional options As StringSplitOptions = System.StringSplitOptions.None) As String()

Parametry

Návraty

String[]

Platí pro