String.IEnumerable.GetEnumerator String.IEnumerable.GetEnumerator String.IEnumerable.GetEnumerator Method

Definice

Vrátí enumerátor, který prochází aktuálním String objektem.Returns an enumerator that iterates through the current String object.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

Enumerátor, který lze použít k iterování v rámci aktuálního řetězce.An enumerator that can be used to iterate through the current string.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, String že je instance přetypování IEnumerable na rozhraní.It can be used only when the String instance is cast to an IEnumerable interface. Další informace naleznete IEnumerable.GetEnumerator v metodě.For more information, see the IEnumerable.GetEnumerator method.

Platí pro