String.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí enumerátor, který prochází aktuálním objektem String.Returns an enumerator that iterates through the current String object.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

Enumerátor, který lze použít k iterování v rámci aktuálního řetězce.An enumerator that can be used to iterate through the current string.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance String přetypována na rozhraní IEnumerable.It can be used only when the String instance is cast to an IEnumerable interface. Další informace naleznete v metodě IEnumerable.GetEnumerator.For more information, see the IEnumerable.GetEnumerator method.

Platí pro