String.IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToChar(IFormatProvider).For a description of this member, see ToChar(IFormatProvider).

 virtual char System.IConvertible.ToChar(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToChar;
char IConvertible.ToChar (IFormatProvider provider);
Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char Implements IConvertible.ToChar

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Znak na indexu 0 v aktuálním objektu String.The character at index 0 in the current String object.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance String přetypování na rozhraní IConvertible.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToChar(String, IFormatProvider).The recommended alternative is to call the Convert.ToChar(String, IFormatProvider) method.

Platí pro