String.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDecimal(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDecimal(IFormatProvider).

 virtual System::Decimal System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDecimal;
decimal IConvertible.ToDecimal (IFormatProvider provider);
Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního objektu String.The converted value of the current String object.

Implementuje

Výjimky

Hodnotu aktuálního objektu String nelze analyzovat.The value of the current String object cannot be parsed.

Hodnota aktuálního objektu String je číslo menší než MinValue nebo MaxValue větší.The value of the current String object is a number less than MinValue or than MaxValue greater.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance String přetypování na rozhraní IConvertible.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToDecimal(String, IFormatProvider).The recommended alternative is to call the Convert.ToDecimal(String, IFormatProvider) method.

Platí pro