String.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) String.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) String.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Method

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSingle(IFormatProvider).For a description of this member, see ToSingle(IFormatProvider).

 virtual float System.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSingle;
float IConvertible.ToSingle (IFormatProvider provider);
Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single Implements IConvertible.ToSingle

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního String objektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, String že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToSingle(String, IFormatProvider) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToSingle(String, IFormatProvider) method.

Platí pro