String.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) String.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) String.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) Method

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt16(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt16(IFormatProvider).

 virtual System::UInt16 System.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt16;
[System.CLSCompliant(false)]
ushort IConvertible.ToUInt16 (IFormatProvider provider);
Function ToUInt16 (provider As IFormatProvider) As UShort Implements IConvertible.ToUInt16

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního String objektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Výjimky

Hodnotu aktuálního String objektu nelze analyzovat.The value of the current String object cannot be parsed.

Hodnota aktuálního String objektu je číslo MaxValue větší nebo menší než MinValue.The value of the current String object is a number greater than MaxValue or less than MinValue.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, String že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToUInt16(String, IFormatProvider) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt16(String, IFormatProvider) method.

Platí pro