String.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt32(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt32(IFormatProvider).

 virtual System::UInt32 System.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt32;
[System.CLSCompliant(false)]
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger Implements IConvertible.ToUInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního objektu String.The converted value of the current String object.

Implementuje

Atributy

Výjimky

Hodnotu aktuálního objektu String nelze analyzovat.The value of the current String object cannot be parsed.

Hodnota aktuálního objektu String je číslo větší MaxValue nebo menší než MinValueThe value of the current String object is a number greater MaxValue or less than MinValue

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance String přetypována na rozhraní IConvertible.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToUInt32(String, IFormatProvider).The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt32(String, IFormatProvider) method.

Platí pro