String.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) String.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) String.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Method

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt64(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt64(IFormatProvider).

 virtual System::UInt64 System.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt64;
[System.CLSCompliant(false)]
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong Implements IConvertible.ToUInt64

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního String objektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, String že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToUInt64(String, IFormatProvider) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt64(String, IFormatProvider) method.

Platí pro