String.ToLower Metoda

Definice

Vrátí kopii tohoto řetězce převedenou na malá písmena.Returns a copy of this string converted to lowercase.

Přetížení

ToLower(CultureInfo)

Vrátí kopii tohoto řetězce převedenou na malá písmena pomocí pravidel pro velká a malá písmena zadané jazykové verze.Returns a copy of this string converted to lowercase, using the casing rules of the specified culture.

ToLower()

Vrátí kopii tohoto řetězce převedenou na malá písmena.Returns a copy of this string converted to lowercase.

ToLower(CultureInfo)

Vrátí kopii tohoto řetězce převedenou na malá písmena pomocí pravidel pro velká a malá písmena zadané jazykové verze.Returns a copy of this string converted to lowercase, using the casing rules of the specified culture.

public:
 System::String ^ ToLower(System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public string ToLower (System.Globalization.CultureInfo culture);
member this.ToLower : System.Globalization.CultureInfo -> string
Public Function ToLower (culture As CultureInfo) As String

Parametry

culture
CultureInfo

Objekt, který poskytuje pravidla pro práci s malými a velkými písmeny specifická pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific casing rules.

Návraty

String

Malý ekvivalent aktuálního řetězce.The lowercase equivalent of the current string.

Výjimky

culture je null.culture is null.

Příklady

Následující příklad převede dva řetězce velkých písmen na malá písmena pomocí kultur anglické USA a turecké kultury a potom porovná řetězce malých písmen.The following example converts two strings of uppercase characters to lowercase characters using the English-United States and Turkish-Turkey cultures, then compares the lowercase strings. Řetězce velkých písmen jsou stejné s tím rozdílem, že u každého výskytu velkých písmen v LATINCE Unicode I v jednom řetězci obsahuje druhý řetězec velké písmeno latinky I s tečkou nahoře.The uppercase strings are identical except that for each occurrence of the Unicode LATIN CAPITAL LETTER I in one string, the other string contains LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE.

// Sample for String::ToLower(CultureInfo)
using namespace System;
using namespace System::Globalization;
void CodePoints( String^ title, String^ s )
{
  Console::Write( "{0}The code points in {1} are: {0}", Environment::NewLine, title );
  System::Collections::IEnumerator^ myEnum = s->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   UInt16 u = safe_cast<Char>(myEnum->Current);
   Console::Write( "{0:x4} ", u );
  }

  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  String^ str1 = "INDIGO";
  
  // str2 = str1, except each 'I' is '\u0130' (Unicode LATIN CAPITAL I WITH DOT ABOVE).
  array<Char>^temp = {L'\u0130',L'N',L'D',L'\u0130',L'G',L'O'};
  String^ str2 = gcnew String( temp );
  String^ str3;
  String^ str4;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "str1 = '{0}'", str1 );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "str1 is {0} to str2.", ((0 == String::CompareOrdinal( str1, str2 )) ? (String^)"equal" : "not equal") );
  CodePoints( "str1", str1 );
  CodePoints( "str2", str2 );
  Console::WriteLine();
  
  // str3 is a lower case copy of str2, using English-United States culture.
  Console::WriteLine( "str3 = Lower case copy of str2 using English-United States culture." );
  str3 = str2->ToLower( gcnew CultureInfo( "en-US",false ) );
  
  // str4 is a lower case copy of str2, using Turkish-Turkey culture.
  Console::WriteLine( "str4 = Lower case copy of str2 using Turkish-Turkey culture." );
  str4 = str2->ToLower( gcnew CultureInfo( "tr-TR",false ) );
  
  // Compare the code points in str3 and str4.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "str3 is {0} to str4.", ((0 == String::CompareOrdinal( str3, str4 )) ? (String^)"equal" : "not equal") );
  CodePoints( "str3", str3 );
  CodePoints( "str4", str4 );
}

/*
This example produces the following results:

str1 = 'INDIGO'

str1 is not equal to str2.

The code points in str1 are:
0049 004e 0044 0049 0047 004f

The code points in str2 are:
0130 004e 0044 0130 0047 004f

str3 = Lower case copy of str2 using English-United States culture.
str4 = Lower case copy of str2 using Turkish-Turkey culture.

str3 is equal to str4.

The code points in str3 are:
0069 006e 0064 0069 0067 006f

The code points in str4 are:
0069 006e 0064 0069 0067 006f
*/
// Sample for String.ToLower(CultureInfo)

using System;
using System.Globalization;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
  String str1 = "INDIGO";
  // str2 = str1, except each 'I' is '\u0130' (Unicode LATIN CAPITAL I WITH DOT ABOVE).
  String str2 = new String(new Char[] {'\u0130', 'N', 'D', '\u0130', 'G', 'O'});
  String str3, str4;

  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("str1 = '{0}'", str1);

  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("str1 is {0} to str2.",
     ((0 == String.CompareOrdinal(str1, str2)) ? "equal" : "not equal"));
  CodePoints("str1", str1);
  CodePoints("str2", str2);

  Console.WriteLine();
  // str3 is a lower case copy of str2, using English-United States culture.
  Console.WriteLine("str3 = Lower case copy of str2 using English-United States culture.");
  str3 = str2.ToLower(new CultureInfo("en-US", false));

  // str4 is a lower case copy of str2, using Turkish-Turkey culture.
  Console.WriteLine("str4 = Lower case copy of str2 using Turkish-Turkey culture.");
  str4 = str2.ToLower(new CultureInfo("tr-TR", false));

  // Compare the code points in str3 and str4.
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("str3 is {0} to str4.",
     ((0 == String.CompareOrdinal(str3, str4)) ? "equal" : "not equal"));
  CodePoints("str3", str3);
  CodePoints("str4", str4);
  }

  public static void CodePoints(String title, String s)
  {
  Console.Write("{0}The code points in {1} are: {0}", Environment.NewLine, title);
  foreach (ushort u in s)
   Console.Write("{0:x4} ", u);
  Console.WriteLine();
  }
}
/*
This example produces the following results:

str1 = 'INDIGO'

str1 is not equal to str2.

The code points in str1 are:
0049 004e 0044 0049 0047 004f

The code points in str2 are:
0130 004e 0044 0130 0047 004f

str3 = Lower case copy of str2 using English-United States culture.
str4 = Lower case copy of str2 using Turkish-Turkey culture.

str3 is equal to str4.

The code points in str3 are:
0069 006e 0064 0069 0067 006f

The code points in str4 are:
0069 006e 0064 0069 0067 006f
*/
' Sample for String.ToLower(CultureInfo)
Imports System.Globalization

Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim str1 As [String] = "INDIGO"
   ' str2 = str1, except each 'I' is '\u0130' (Unicode LATIN CAPITAL I WITH DOT ABOVE).
   Dim str2 As New [String](New [Char]() {ChrW(&H0130), "N"c, "D"c, ChrW(&H0130), "G"c, "O"c})
   Dim str3, str4 As [String]

   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("str1 = '{0}'", str1)

   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("str1 is {0} to str2.", _
             IIf(0 = [String].CompareOrdinal(str1, str2), "equal", "not equal"))
   CodePoints("str1", str1)
   CodePoints("str2", str2)

   Console.WriteLine()
   ' str3 is a lower case copy of str2, using English-United States culture.
   Console.WriteLine("str3 = Lower case copy of str2 using English-United States culture.")
   str3 = str2.ToLower(New CultureInfo("en-US", False))

   ' str4 is a lower case copy of str2, using Turkish-Turkey culture.
   Console.WriteLine("str4 = Lower case copy of str2 using Turkish-Turkey culture.")
   str4 = str2.ToLower(New CultureInfo("tr-TR", False))

   ' Compare the code points in str3 and str4.
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("str3 is {0} to str4.", _
             IIf(0 = [String].CompareOrdinal(str3, str4), "equal", "not equal"))
   CodePoints("str3", str3)
   CodePoints("str4", str4)
  End Sub

  Public Shared Sub CodePoints(title As [String], s As [String])
   Console.Write("{0}The code points in {1} are: {0}", Environment.NewLine, title)
   Dim c As Char
   For Each c In s
     Console.Write("{0:x4} ", AscW(c))
   Next c
   Console.WriteLine()
  End Sub
End Class
'
'str1 = 'INDIGO'
'
'str1 is not equal to str2.
'
'The code points in str1 are:
'0049 004e 0044 0049 0047 004f
'
'The code points in str2 are:
'0130 004e 0044 0130 0047 004f
'
'str3 = Lower case copy of str2 using English-United States culture.
'str4 = Lower case copy of str2 using Turkish-Turkey culture.
'
'str3 is equal to str4.
'
'The code points in str3 are:
'0069 006e 0064 0069 0067 006f
'
'The code points in str4 are:
'0069 006e 0064 0069 0067 006f

Poznámky

Pravidla pro velká a malá písmena jazykové verze určené parametrem culture určují způsob změny velikosti řetězce.The casing rules of the culture specified by the culture parameter determine the way the case of the string is changed.

Poznámka

Tato metoda neupravuje hodnotu aktuální instance.This method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, ve kterém jsou všechny znaky v aktuální instanci převedeny na malá písmena.Instead, it returns a new string in which all characters in the current instance are converted to lowercase.

Aspekty zabezpečeníSecurity Considerations

Pokud předáte metodu ToLower(CultureInfo) CultureInfo objektu jiným než CultureInfo.InvariantCulture, operace velká a malá písmena budou brát v úvahu pravidla specifická pro jazykovou verzi.If you pass the ToLower(CultureInfo) method a CultureInfo object other than CultureInfo.InvariantCulture, the casing operation will take culture-specific rules into account. Pokud budete potřebovat malá nebo Velká verze identifikátoru operačního systému, jako je název souboru, pojmenovaný kanál nebo klíč registru, použijte metodu ToLowerInvariant nebo ToUpperInvariant.If you need the lowercase or uppercase version of an operating system identifier, such as a file name, named pipe, or registry key, use the ToLowerInvariant or ToUpperInvariant method. Výsledkem je stejný výsledek v každé jazykové verzi a efektivnější provádění.This produces the same result in every culture and performs more efficiently.

Viz také

ToLower()

Vrátí kopii tohoto řetězce převedenou na malá písmena.Returns a copy of this string converted to lowercase.

public:
 System::String ^ ToLower();
public string ToLower ();
member this.ToLower : unit -> string
Public Function ToLower () As String

Návraty

String

Řetězec malými písmeny.A string in lowercase.

Příklady

Následující příklad převede několik smíšených řetězců malých a velkých písmen na malá.The following example converts several mixed case strings to lowercase.

using namespace System;
using namespace System::Collections;
int main()
{
  array<String^>^info = {"Name","Title","Age","Location","Gender"};
  Console::WriteLine( "The initial values in the array are:" );
  IEnumerator^ myEnum = info->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   String^ s = safe_cast<String^>(myEnum->Current);
   Console::WriteLine( s );
  }

  Console::WriteLine( " {0}The lowercase of these values is:", Environment::NewLine );
  IEnumerator^ myEnum1 = info->GetEnumerator();
  while ( myEnum1->MoveNext() )
  {
   String^ s = safe_cast<String^>(myEnum1->Current);
   Console::WriteLine( s->ToLower() );
  }

  Console::WriteLine( " {0}The uppercase of these values is:", Environment::NewLine );
  IEnumerator^ myEnum2 = info->GetEnumerator();
  while ( myEnum2->MoveNext() )
  {
   String^ s = safe_cast<String^>(myEnum2->Current);
   Console::WriteLine( s->ToUpper() );
  }
}
// The example displays the following output:
//    The initial values in the array are:
//    Name
//    Title
//    Age
//    Location
//    Gender
//    
//    The lowercase of these values is:
//    name
//    title
//    age
//    location
//    gender
//    
//    The uppercase of these values is:
//    NAME
//    TITLE
//    AGE
//    LOCATION
//    GENDER
using System;

public class ToLowerTest {
  public static void Main() {

    string [] info = {"Name", "Title", "Age", "Location", "Gender"};

    Console.WriteLine("The initial values in the array are:");
    foreach (string s in info)
      Console.WriteLine(s);

    Console.WriteLine("{0}The lowercase of these values is:", Environment.NewLine);

    foreach (string s in info)
      Console.WriteLine(s.ToLower());

    Console.WriteLine("{0}The uppercase of these values is:", Environment.NewLine);

    foreach (string s in info)
      Console.WriteLine(s.ToUpper());
  }
}
// The example displays the following output:
//    The initial values in the array are:
//    Name
//    Title
//    Age
//    Location
//    Gender
//
//    The lowercase of these values is:
//    name
//    title
//    age
//    location
//    gender
//
//    The uppercase of these values is:
//    NAME
//    TITLE
//    AGE
//    LOCATION
//    GENDER
Public Class ToLowerTest
  
  Public Shared Sub Main()
    Dim info As String() = {"Name", "Title", "Age", "Location", "Gender"}
    
    Console.WriteLine("The initial values in the array are:")

    Dim s As String
    For Each s In info
      Console.WriteLine(s)
    Next 

    Console.WriteLine("{0}The lowercase of these values is:", Environment.NewLine)

    For Each s In info
      Console.WriteLine(s.ToLower())
    Next 

    Console.WriteLine("{0}The uppercase of these values is:", Environment.NewLine)

    For Each s In info
      Console.WriteLine(s.ToUpper())
    Next 
  End Sub 
End Class 
' The example displays the following output:
'    The initial values in the array are:
'    Name
'    Title
'    Age
'    Location
'    Gender
'    
'    The lowercase of these values is:
'    name
'    title
'    age
'    location
'    gender
'    
'    The uppercase of these values is:
'    NAME
'    TITLE
'    AGE
'    LOCATION
'    GENDER

Poznámky

Tato metoda bere v úvahu pravidla pro velká a malá písmena aktuální jazykové verze.This method takes into account the casing rules of the current culture.

Poznámka

Tato metoda neupravuje hodnotu aktuální instance.This method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, ve kterém jsou všechny znaky v aktuální instanci převedeny na malá písmena.Instead, it returns a new string in which all characters in the current instance are converted to lowercase.

Aspekty zabezpečeníSecurity Considerations

Operace s velikostí písmen, která je výsledkem volání metody ToLower(), převezme v úvahu konvence pro používání velkých a malých písmen aktuální jazykové verze.The casing operation that results from calling the ToLower() method takes the casing conventions of the current culture into account. Pokud budete potřebovat malá nebo Velká verze identifikátoru operačního systému, jako je název souboru, pojmenovaný kanál nebo klíč registru, použijte metody ToLowerInvariant nebo ToUpperInvariant.If you need the lowercase or uppercase version of an operating system identifier, such as a file name, named pipe, or registry key, use the ToLowerInvariant or ToUpperInvariant methods. Výsledkem je stejný výsledek v každé jazykové verzi (na rozdíl od metody ToLower()) a efektivnější provádění.This produces the same result in every culture (unlike the ToLower() method) and performs more efficiently.

Poznámky pro volající

Jak je vysvětleno v tématu osvědčené postupy pro používání řetězců, doporučujeme vyhnout se volání metod rozlišování řetězce v řetězci, které nahradí výchozí hodnoty, a místo toho volat metody, které vyžadují explicitní určení parametrů.As explained in Best Practices for Using Strings, we recommend that you avoid calling string casing methods that substitute default values and instead call methods that require parameters to be explicitly specified. Chcete-li převést znak na malá písmena pomocí konvencí pro velká a malá písmena aktuální jazykové verze, zavolejte přetížení metody ToLower(CultureInfo) s hodnotou CurrentCulture parametru culture.To convert a character to lowercase by using the casing conventions of the current culture, call the ToLower(CultureInfo) method overload with a value of CurrentCulture for its culture parameter.

Viz také

Platí pro