String.ToLowerInvariant Metoda

Definice

Vrátí kopii tohoto objektu String převedenou na malá písmena pomocí pravidel malých a velkých písmen v neutrální jazykové verzi.Returns a copy of this String object converted to lowercase using the casing rules of the invariant culture.

public:
 System::String ^ ToLowerInvariant();
public string ToLowerInvariant ();
member this.ToLowerInvariant : unit -> string
Public Function ToLowerInvariant () As String

Návraty

Malý ekvivalent aktuálního řetězce.The lowercase equivalent of the current string.

Příklady

Následující příklad definuje pole řetězců, které obsahuje jedno slovo v řadě jazyků.The following example defines a string array that contains a single word in a number of languages. Metoda ToLowerInvariant slouží k naplnění prvků v paralelním poli s verzí každého slova bez rozlišení velkých a malých písmen.The ToLowerInvariant method is used to populate the elements of a parallel array with the case-insensitive version of each word. Metoda Array.Sort<TKey,TValue>(TKey[], TValue[], IComparer<TKey>) slouží k řazení pole rozlišovat velikost písmen na základě pořadí prvků v poli s malými písmeny, aby se prvky zobrazovaly ve stejném pořadí bez ohledu na jazyk.The Array.Sort<TKey,TValue>(TKey[], TValue[], IComparer<TKey>) method is used to sort the case-sensitive array based on the order of elements in the lowercase array to ensure that elements appear in the same order regardless of language.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] words = { "Tuesday", "Salı", "Вторник", "Mardi", 
             "Τρίτη", "Martes", "יום שלישי", 
             "الثلاثاء", "วันอังคาร" };
   // Display array in unsorted order.
   foreach (string word in words)
     Console.WriteLine(word);
   Console.WriteLine();

   // Create parallel array of words by calling ToLowerInvariant.
   string[] lowerWords = new string[words.Length];
   for (int ctr = words.GetLowerBound(0); ctr <= words.GetUpperBound(0); ctr++)
     lowerWords[ctr] = words[ctr].ToLowerInvariant();
   
   // Sort the words array based on the order of lowerWords.
   Array.Sort(lowerWords, words, StringComparer.InvariantCulture);
   
   // Display the sorted array.
   foreach (string word in words)
     Console.WriteLine(word);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Tuesday
//    Salı
//    Вторник
//    Mardi
//    Τρίτη
//    Martes
//    יום שלישי
//    الثلاثاء
//    วันอังคาร
//    
//    Mardi
//    Martes
//    Salı
//    Tuesday
//    Τρίτη
//    Вторник
//    יום שלישי
//    الثلاثاء
//    วันอังคาร
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim words() As String = { "Tuesday", "Salı", "Вторник", "Mardi", _
                "Τρίτη", "Martes", "יום שלישי", _
                "الثلاثاء", "วันอังคาร" }
   ' Display array in unsorted order.
   For Each word As String In words
     Console.WriteLine(word)
   Next
   Console.WriteLine()

   ' Create parallel array of words by calling ToLowerInvariant.
   Dim lowerWords(words.Length - 1) As String
   For ctr As Integer = words.GetLowerBound(0) To words.GetUpperBound(0)
     lowerWords(ctr) = words(ctr).ToLowerInvariant()
   Next
   
   ' Sort the words array based on the order of lowerWords.
   Array.Sort(lowerWords, words, StringComparer.InvariantCulture)
   
   ' Display the sorted array.
   For Each word As String In words
     Console.WriteLine(word)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Tuesday
'    Salı
'    Вторник
'    Mardi
'    Τρίτη
'    Martes
'    יום שלישי
'    الثلاثاء
'    วันอังคาร
'    
'    Mardi
'    Martes
'    Salı
'    Tuesday
'    Τρίτη
'    Вторник
'    יום שלישי
'    الثلاثاء
'    วันอังคาร

Poznámky

Invariantní jazyková verze představuje jazykovou verzi, která není závislá na jazykové verzi.The invariant culture represents a culture that is culture-insensitive. Je přidružená k anglickému jazyku, ale ne k určité zemi nebo oblasti.It is associated with the English language but not with a specific country or region. Další informace najdete v tématu vlastnost CultureInfo.InvariantCulture.For more information, see the CultureInfo.InvariantCulture property.

Pokud vaše aplikace závisí na velikosti řetězce, který se mění předvídatelným způsobem, který není ovlivněn aktuální jazykovou verzí, použijte metodu ToLowerInvariant.If your application depends on the case of a string changing in a predictable way that is unaffected by the current culture, use the ToLowerInvariant method. Metoda ToLowerInvariant je ekvivalentní ToLower(CultureInfo.InvariantCulture).The ToLowerInvariant method is equivalent to ToLower(CultureInfo.InvariantCulture). Metoda je doporučena v případě, že se kolekce řetězců musí objevit v předvídatelném pořadí v ovládacím prvku uživatelského rozhraní.The method is recommended when a collection of strings must appear in a predictable order in a user interface control.

Poznámka

Tato metoda neupravuje hodnotu aktuální instance.This method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, ve kterém jsou všechny znaky v aktuální instanci převedeny na malá písmena.Instead, it returns a new string in which all characters in the current instance are converted to lowercase.

Důležité informace o zabezpečeníSecurity Considerations

Pokud budete potřebovat malá nebo Velká verze identifikátoru operačního systému, jako je název souboru, pojmenovaný kanál nebo klíč registru, použijte metody ToLowerInvariant nebo ToUpperInvariant.If you need the lowercase or uppercase version of an operating system identifier, such as a file name, named pipe, or registry key, use the ToLowerInvariant or ToUpperInvariant methods.

Platí pro

Viz také