String.ToUpperInvariant Metoda

Definice

Vrátí kopii tohoto objektu String převedenou na velká písmena pomocí pravidel malých a velkých písmen v neutrální jazykové verzi.Returns a copy of this String object converted to uppercase using the casing rules of the invariant culture.

public:
 System::String ^ ToUpperInvariant();
public string ToUpperInvariant ();
member this.ToUpperInvariant : unit -> string
Public Function ToUpperInvariant () As String

Návraty

Malý ekvivalent aktuálního řetězce.The uppercase equivalent of the current string.

Příklady

Následující příklad definuje pole řetězců, které obsahuje jedno slovo v řadě jazyků.The following example defines a string array that contains a single word in a number of languages. Metoda ToUpperInvariant slouží k naplnění prvků v paralelním poli s verzí každého slova bez rozlišení velkých a malých písmen.The ToUpperInvariant method is used to populate the elements of a parallel array with the case-insensitive version of each word. Metoda Array.Sort<TKey,TValue>(TKey[], TValue[], IComparer<TKey>) slouží k řazení pole rozlišovat velikost písmen na základě pořadí prvků v poli velká písmena, aby se prvky zobrazovaly ve stejném pořadí bez ohledu na jazyk.The Array.Sort<TKey,TValue>(TKey[], TValue[], IComparer<TKey>) method is used to sort the case-sensitive array based on the order of elements in the uppercase array to ensure that elements appear in the same order regardless of language.

using System;
using System.IO;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] words = { "Tuesday", "Salı", "Вторник", "Mardi", 
             "Τρίτη", "Martes", "יום שלישי", 
             "الثلاثاء", "วันอังคาร" };
   StreamWriter sw = new StreamWriter(@".\output.txt");
      
   // Display array in unsorted order.
   foreach (string word in words)
     sw.WriteLine(word);

   sw.WriteLine();

   // Create parallel array of words by calling ToUpperInvariant.
   string[] upperWords = new string[words.Length];
   for (int ctr = words.GetLowerBound(0); ctr <= words.GetUpperBound(0); ctr++)
     upperWords[ctr] = words[ctr].ToUpperInvariant();
   
   // Sort the words array based on the order of upperWords.
   Array.Sort(upperWords, words, StringComparer.InvariantCulture);
   
   // Display the sorted array.
   foreach (string word in words)
     sw.WriteLine(word);

   sw.Close();   
  }
}
// The example produces the following output:
//    Tuesday
//    Salı
//    Вторник
//    Mardi
//    Τρίτη
//    Martes
//    יום שלישי
//    الثلاثاء
//    วันอังคาร
//    
//    Mardi
//    Martes
//    Salı
//    Tuesday
//    Τρίτη
//    Вторник
//    יום שלישי
//    الثلاثاء
//    วันอังคาร
Imports System.IO

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim words() As String = { "Tuesday", "Salı", "Вторник", "Mardi", _
                "Τρίτη", "Martes", "יום שלישי", _
                "الثلاثاء", "วันอังคาร" }
   Dim sw As New StreamWriter(".\output.txt")
   
   ' Display array in unsorted order.
   For Each word As String In words
     sw.WriteLine(word)
   Next
   sw.WriteLine()

   ' Create parallel array of words by calling ToUpperInvariant.
   Dim upperWords(words.Length - 1) As String
   For ctr As Integer = words.GetLowerBound(0) To words.GetUpperBound(0)
     upperWords(ctr) = words(ctr).ToUpperInvariant()
   Next
   
   ' Sort the words array based on the order of upperWords.
   Array.Sort(upperWords, words, StringComparer.InvariantCulture)
   
   ' Display the sorted array.
   For Each word As String In words
     sw.WriteLine(word)
   Next
   
   sw.Close()
  End Sub
End Module
' The example produces the following output:
'    Tuesday
'    Salı
'    Вторник
'    Mardi
'    Τρίτη
'    Martes
'    יום שלישי
'    الثلاثاء
'    วันอังคาร
'    
'    Mardi
'    Martes
'    Salı
'    Tuesday
'    Τρίτη
'    Вторник
'    יום שלישי
'    الثلاثاء
'    วันอังคาร

Poznámky

Invariantní jazyková verze představuje jazykovou verzi, která není závislá na jazykové verzi.The invariant culture represents a culture that is culture-insensitive. Je přidružená k anglickému jazyku, ale ne k určité zemi nebo oblasti.It is associated with the English language but not with a specific country or region. Další informace najdete v tématu vlastnost CultureInfo.InvariantCulture.For more information, see the CultureInfo.InvariantCulture property.

Pokud vaše aplikace závisí na velikosti řetězce, který se mění předvídatelným způsobem, který není ovlivněn aktuální jazykovou verzí, použijte metodu ToUpperInvariant.If your application depends on the case of a string changing in a predictable way that is unaffected by the current culture, use the ToUpperInvariant method. Metoda ToUpperInvariant je ekvivalentní ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture).The ToUpperInvariant method is equivalent to ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture). Metoda je doporučena v případě, že se kolekce řetězců musí objevit v předvídatelném pořadí v ovládacím prvku uživatelského rozhraní.The method is recommended when a collection of strings must appear in a predictable order in a user interface control.

Poznámka

Tato metoda neupravuje hodnotu aktuální instance.This method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, ve kterém jsou všechny znaky v aktuální instanci převedeny na velká písmena.Instead, it returns a new string in which all characters in the current instance are converted to uppercase.

Důležité informace o zabezpečeníSecurity Considerations

Pokud budete potřebovat malá nebo Velká verze identifikátoru operačního systému, jako je název souboru, pojmenovaný kanál nebo klíč registru, použijte metody ToLowerInvariant nebo ToUpperInvariant.If you need the lowercase or uppercase version of an operating system identifier, such as a file name, named pipe, or registry key, use the ToLowerInvariant or ToUpperInvariant methods.

Platí pro

Viz také