StringComparison Výčet

Definice

Určuje pravidla jazykové verze, velikosti písmen a řazení, která budou použita při určitých přetíženích Compare(String, String) Equals(Object) metod a.Specifies the culture, case, and sort rules to be used by certain overloads of the Compare(String, String) and Equals(Object) methods.

public enum class StringComparison
public enum StringComparison
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum StringComparison
type StringComparison = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Serializable>]
type StringComparison = 
Public Enum StringComparison
Dědičnost
StringComparison
Atributy

Pole

CurrentCulture 0

Porovnejte řetězce pomocí pravidel pro řazení závislých na jazykové verzi a aktuální jazykové verze.Compare strings using culture-sensitive sort rules and the current culture.

CurrentCultureIgnoreCase 1

Porovnejte řetězce pomocí pravidel pro řazení závislých na jazykové verzi, aktuální jazykové verze a ignorujte případ porovnávaných řetězců.Compare strings using culture-sensitive sort rules, the current culture, and ignoring the case of the strings being compared.

InvariantCulture 2

Porovnejte řetězce pomocí pravidel pro řazení závislých na jazykové verzi a invariantní jazykové verze.Compare strings using culture-sensitive sort rules and the invariant culture.

InvariantCultureIgnoreCase 3

Porovnejte řetězce pomocí pravidel pro řazení závislých na jazykové verzi, invariantní jazykové verze a ignorujte případ porovnávaných řetězců.Compare strings using culture-sensitive sort rules, the invariant culture, and ignoring the case of the strings being compared.

Ordinal 4

Porovnejte řetězce pomocí pravidel pro řazení pořadových čísel (Binary).Compare strings using ordinal (binary) sort rules.

OrdinalIgnoreCase 5

Porovnejte řetězce pomocí pravidel pro řazení pořadových čísel (Binary) a ignorujte případ porovnávaných řetězců.Compare strings using ordinal (binary) sort rules and ignoring the case of the strings being compared.

Příklady

Následující příklad porovnává čtyři sady slov pomocí každého člena StringComparison výčtu.The following example compares four sets of words by using each member of the StringComparison enumeration. Porovnávání používá konvence anglické jazykové verze (USA) a sámština (Severní (Švédsko).The comparisons use the conventions of the English (United States) and Sami, Northern (Sweden) cultures. Všimněte si, že řetězce "Encyclopædia" a "encyklopedie" jsou považovány za ekvivalent v jazykové verzi en-US, ale ne v jazykové verzi sámština, Severní (Švédsko).Note that the strings "encyclopædia" and "encyclopedia" are considered equivalent in the en-US culture but not in the Sami, Northern (Sweden) culture.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   String[] cultureNames = { "en-US", "se-SE" };
   String[] strings1 = { "case", "encyclopædia", 
              "encyclopædia", "Archæology" };
   String[] strings2 = { "Case", "encyclopaedia", 
              "encyclopedia" , "ARCHÆOLOGY" };
   StringComparison[] comparisons = (StringComparison[]) Enum.GetValues(typeof(StringComparison));
   
   foreach (var cultureName in cultureNames) {
     Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture(cultureName);
     Console.WriteLine("Current Culture: {0}", CultureInfo.CurrentCulture.Name);
     for (int ctr = 0; ctr <= strings1.GetUpperBound(0); ctr++) {
      foreach (var comparison in comparisons) 
        Console.WriteLine("  {0} = {1} ({2}): {3}", strings1[ctr],
                 strings2[ctr], comparison, 
                 String.Equals(strings1[ctr], strings2[ctr], comparison));

      Console.WriteLine();     
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Current Culture: en-US
//    case = Case (CurrentCulture): False
//    case = Case (CurrentCultureIgnoreCase): True
//    case = Case (InvariantCulture): False
//    case = Case (InvariantCultureIgnoreCase): True
//    case = Case (Ordinal): False
//    case = Case (OrdinalIgnoreCase): True
//  
//    encyclopædia = encyclopaedia (CurrentCulture): True
//    encyclopædia = encyclopaedia (CurrentCultureIgnoreCase): True
//    encyclopædia = encyclopaedia (InvariantCulture): True
//    encyclopædia = encyclopaedia (InvariantCultureIgnoreCase): True
//    encyclopædia = encyclopaedia (Ordinal): False
//    encyclopædia = encyclopaedia (OrdinalIgnoreCase): False
//  
//    encyclopædia = encyclopedia (CurrentCulture): False
//    encyclopædia = encyclopedia (CurrentCultureIgnoreCase): False
//    encyclopædia = encyclopedia (InvariantCulture): False
//    encyclopædia = encyclopedia (InvariantCultureIgnoreCase): False
//    encyclopædia = encyclopedia (Ordinal): False
//    encyclopædia = encyclopedia (OrdinalIgnoreCase): False
//  
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (CurrentCulture): False
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (CurrentCultureIgnoreCase): True
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (InvariantCulture): False
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (InvariantCultureIgnoreCase): True
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (Ordinal): False
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (OrdinalIgnoreCase): True
//  
//  
//  Current Culture: se-SE
//    case = Case (CurrentCulture): False
//    case = Case (CurrentCultureIgnoreCase): True
//    case = Case (InvariantCulture): False
//    case = Case (InvariantCultureIgnoreCase): True
//    case = Case (Ordinal): False
//    case = Case (OrdinalIgnoreCase): True
//  
//    encyclopædia = encyclopaedia (CurrentCulture): False
//    encyclopædia = encyclopaedia (CurrentCultureIgnoreCase): False
//    encyclopædia = encyclopaedia (InvariantCulture): True
//    encyclopædia = encyclopaedia (InvariantCultureIgnoreCase): True
//    encyclopædia = encyclopaedia (Ordinal): False
//    encyclopædia = encyclopaedia (OrdinalIgnoreCase): False
//  
//    encyclopædia = encyclopedia (CurrentCulture): False
//    encyclopædia = encyclopedia (CurrentCultureIgnoreCase): False
//    encyclopædia = encyclopedia (InvariantCulture): False
//    encyclopædia = encyclopedia (InvariantCultureIgnoreCase): False
//    encyclopædia = encyclopedia (Ordinal): False
//    encyclopædia = encyclopedia (OrdinalIgnoreCase): False
//  
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (CurrentCulture): False
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (CurrentCultureIgnoreCase): True
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (InvariantCulture): False
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (InvariantCultureIgnoreCase): True
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (Ordinal): False
//    Archæology = ARCHÆOLOGY (OrdinalIgnoreCase): True
Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim cultureNames() As String = { "en-US", "se-SE" }
   Dim strings1() As String = { "case", "encyclopædia", 
                  "encyclopædia", "Archæology" }
   Dim strings2() As String = { "Case", "encyclopaedia", 
                  "encyclopedia" , "ARCHÆOLOGY" }
   Dim comparisons() As StringComparison = CType([Enum].GetValues(GetType(StringComparison)),
                      StringComparison())
   
   For Each cultureName In cultureNames
     Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture(cultureName)
     Console.WriteLine("Current Culture: {0}", CultureInfo.CurrentCulture.Name)
     For ctr As Integer = 0 To strings1.GetUpperBound(0)
      For Each comparison In comparisons
        Console.WriteLine("  {0} = {1} ({2}): {3}", strings1(ctr),
                 strings2(ctr), comparison, 
                 String.Equals(strings1(ctr), strings2(ctr), comparison))
      Next
      Console.WriteLine()     
     Next
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Current Culture: en-US
'    case = Case (CurrentCulture): False
'    case = Case (CurrentCultureIgnoreCase): True
'    case = Case (InvariantCulture): False
'    case = Case (InvariantCultureIgnoreCase): True
'    case = Case (Ordinal): False
'    case = Case (OrdinalIgnoreCase): True
'  
'    encyclopædia = encyclopaedia (CurrentCulture): True
'    encyclopædia = encyclopaedia (CurrentCultureIgnoreCase): True
'    encyclopædia = encyclopaedia (InvariantCulture): True
'    encyclopædia = encyclopaedia (InvariantCultureIgnoreCase): True
'    encyclopædia = encyclopaedia (Ordinal): False
'    encyclopædia = encyclopaedia (OrdinalIgnoreCase): False
'  
'    encyclopædia = encyclopedia (CurrentCulture): False
'    encyclopædia = encyclopedia (CurrentCultureIgnoreCase): False
'    encyclopædia = encyclopedia (InvariantCulture): False
'    encyclopædia = encyclopedia (InvariantCultureIgnoreCase): False
'    encyclopædia = encyclopedia (Ordinal): False
'    encyclopædia = encyclopedia (OrdinalIgnoreCase): False
'  
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (CurrentCulture): False
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (CurrentCultureIgnoreCase): True
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (InvariantCulture): False
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (InvariantCultureIgnoreCase): True
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (Ordinal): False
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (OrdinalIgnoreCase): True
'  
'  
'  Current Culture: se-SE
'    case = Case (CurrentCulture): False
'    case = Case (CurrentCultureIgnoreCase): True
'    case = Case (InvariantCulture): False
'    case = Case (InvariantCultureIgnoreCase): True
'    case = Case (Ordinal): False
'    case = Case (OrdinalIgnoreCase): True
'  
'    encyclopædia = encyclopaedia (CurrentCulture): False
'    encyclopædia = encyclopaedia (CurrentCultureIgnoreCase): False
'    encyclopædia = encyclopaedia (InvariantCulture): True
'    encyclopædia = encyclopaedia (InvariantCultureIgnoreCase): True
'    encyclopædia = encyclopaedia (Ordinal): False
'    encyclopædia = encyclopaedia (OrdinalIgnoreCase): False
'  
'    encyclopædia = encyclopedia (CurrentCulture): False
'    encyclopædia = encyclopedia (CurrentCultureIgnoreCase): False
'    encyclopædia = encyclopedia (InvariantCulture): False
'    encyclopædia = encyclopedia (InvariantCultureIgnoreCase): False
'    encyclopædia = encyclopedia (Ordinal): False
'    encyclopædia = encyclopedia (OrdinalIgnoreCase): False
'  
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (CurrentCulture): False
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (CurrentCultureIgnoreCase): True
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (InvariantCulture): False
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (InvariantCultureIgnoreCase): True
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (Ordinal): False
'    Archæology = ARCHÆOLOGY (OrdinalIgnoreCase): True

Poznámky

StringComparisonVýčet se používá k určení, zda má porovnání řetězců používat aktuální jazykovou verzi nebo invariantní pravidla pro řazení slov nebo pořadových čísel, a rozlišuje velká a malá písmena.The StringComparison enumeration is used to specify whether a string comparison should use the current culture or the invariant culture, word or ordinal sort rules, and be case-sensitive or case-insensitive.

Důležité

Při volání metody porovnání řetězce, jako String.Compare například, String.Equals nebo String.IndexOf , byste měli vždy volat přetížení, které obsahuje parametr typu, StringComparison aby bylo možné určit typ porovnání, které metoda provádí.When you call a string comparison method such as String.Compare, String.Equals, or String.IndexOf, you should always call an overload that includes a parameter of type StringComparison so that you can specify the type of comparison that the method performs. Další informace najdete v tématu osvědčené postupy pro používání řetězců.For more information, see Best Practices for Using Strings.

Operace, která používá pravidla řazení slov, provádí porovnání zohledňující jazykovou verzi, ve kterém jsou určité nealfanumerické znaky Unicode k těmto znakům přiřazeny speciální váhy.An operation that uses word sort rules performs a culture-sensitive comparison wherein certain nonalphanumeric Unicode characters might have special weights assigned to them. Pomocí pravidel pro řazení slov a konvencí konkrétní jazykové verze může být pomlčka ("-") přiřazena velmi malá váha, aby se "Coop" a "Co-op" zobrazovaly vedle sebe v seřazeném seznamu.Using word sort rules and the conventions of a specific culture, the hyphen ("-") might have a very small weight assigned to it so that "coop" and "co-op" appear next to each other in a sorted list.

Poznámka

.NET Core běžící jenom v systémech Linux a MacOS: Chování kolace pro kultury C a POSIX je vždy citlivé na velká a malá písmena, protože tyto jazykové verze nepoužívají očekávané pořadí řazení Unicode..NET Core running on Linux and macOS systems only: The collation behavior for the C and Posix cultures is always case-sensitive because these cultures do not use the expected Unicode collation order. Pro provádění operací řazení bez rozlišování velkých a malých písmen doporučujeme použít jinou jazykovou verzi než C nebo POSIX.We recommend that you use a culture other than C or Posix for performing culture-sensitive, case-insensitive sorting operations.

Operace, která používá pravidla pro ordinální řazení, provádí porovnání na základě číselné hodnoty (bod kódu Unicode) každého Char řetězce v řetězci.An operation that uses ordinal sort rules performs a comparison based on the numeric value (Unicode code point) of each Char in the string. Ordinální porovnávání je rychlé, ale nezávislé na jazykové verzi.An ordinal comparison is fast but culture-insensitive. Použijete-li pravidla pro ordinální řazení k řazení řetězců, které začínají znakem Unicode (U +), řetězec U + xxxx předchází řetězci U + rrrr, pokud je hodnota xxxx číselně menší než rrrr.When you use ordinal sort rules to sort strings that start with Unicode characters (U+), the string U+xxxx comes before the string U+yyyy if the value of xxxx is numerically less than yyyy.

Další informace o porovnávání naleznete v tématu System.String třídy poznámky.For more information about comparisons, see the System.String class remarks. Další informace o jazykové verzi naleznete v tématu System.Globalization.CultureInfo třídy poznámky.For more information about culture, see the System.Globalization.CultureInfo class remarks. Pokyny, jak použít pravidla porovnávání řadových nebo jazykových verzí nebo pravidla invariantní jazykové verze, najdete v tématu osvědčené postupy pro použití řetězců.For guidelines on when to use ordinal or culture-sensitive comparison rules or the rules of the invariant culture, see Best Practices for Using Strings. Sada textových souborů, které obsahují informace o tloušťkě znaků používaných při operacích řazení a porovnávání pro operační systémy Windows, najdete v tématu řazení tabulek váhy.For a set of text files that contain information on the character weights used in sorting and comparison operations for Windows operating systems, see Sorting Weight Tables. Tabulku váhy řazení pro Linux a macOS naleznete v části výchozí tabulka prvků kolace sady Unicode.For the sort weight table for Linux and macOS, see the Default Unicode Collation Element Table.

Platí pro

Viz také