Encoding.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Při přepsání v odvozené třídě získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální kódování jen pro čtení.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether the current encoding is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je aktuální Encoding jen pro čtení, v opačném případě false .true if the current Encoding is read-only; otherwise, false. Výchozí formát je true.The default is true.

Atributy

Platí pro