Encoding.Unicode Vlastnost

Definice

Získá kódování formátu UTF-16 pomocí pořadí bajtů v řádu Little endian.Gets an encoding for the UTF-16 format using the little endian byte order.

public:
 static property System::Text::Encoding ^ Unicode { System::Text::Encoding ^ get(); };
public static System.Text.Encoding Unicode { get; }
member this.Unicode : System.Text.Encoding
Public Shared ReadOnly Property Unicode As Encoding

Hodnota vlastnosti

Encoding

Kódování formátu UTF-16 pomocí pořadí bajtů v řádu Little endian.An encoding for the UTF-16 format using the little endian byte order.

Příklady

Následující příklad určuje počet bajtů potřebných ke kódování pole znaků, kódování znaků a zobrazení výsledných bajtů.The following example determines the number of bytes required to encode a character array, encodes the characters, and displays the resulting bytes.

using namespace System;
using namespace System::Text;
void PrintCountsAndBytes( array<Char>^chars, Encoding^ enc );
void PrintHexBytes( array<Byte>^bytes );
int main()
{
  
  // The characters to encode:
  //  Latin Small Letter Z (U+007A)
  //  Latin Small Letter A (U+0061)
  //  Combining Breve (U+0306)
  //  Latin Small Letter AE With Acute (U+01FD)
  //  Greek Small Letter Beta (U+03B2)
  //  a high-surrogate value (U+D8FF)
  //  a low-surrogate value (U+DCFF)
  array<Char>^myChars = gcnew array<Char>{
   L'z','a',L'\u0306',L'\u01FD',L'\u03B2',L'\xD8FF',L'\xDCFF'
  };
  
  // Get different encodings.
  Encoding^ u7 = Encoding::UTF7;
  Encoding^ u8 = Encoding::UTF8;
  Encoding^ u16LE = Encoding::Unicode;
  Encoding^ u16BE = Encoding::BigEndianUnicode;
  Encoding^ u32 = Encoding::UTF32;
  
  // Encode the entire array, and print out the counts and the resulting bytes.
  PrintCountsAndBytes( myChars, u7 );
  PrintCountsAndBytes( myChars, u8 );
  PrintCountsAndBytes( myChars, u16LE );
  PrintCountsAndBytes( myChars, u16BE );
  PrintCountsAndBytes( myChars, u32 );
}

void PrintCountsAndBytes( array<Char>^chars, Encoding^ enc )
{
  
  // Display the name of the encoding used.
  Console::Write( "{0,-30} :", enc );
  
  // Display the exact byte count.
  int iBC = enc->GetByteCount( chars );
  Console::Write( " {0,-3}", iBC );
  
  // Display the maximum byte count.
  int iMBC = enc->GetMaxByteCount( chars->Length );
  Console::Write( " {0,-3} :", iMBC );
  
  // Encode the array of chars.
  array<Byte>^bytes = enc->GetBytes( chars );
  
  // Display all the encoded bytes.
  PrintHexBytes( bytes );
}

void PrintHexBytes( array<Byte>^bytes )
{
  if ( (bytes == nullptr) || (bytes->Length == 0) )
   Console::WriteLine( "<none>" );
  else
  {
   for ( int i = 0; i < bytes->Length; i++ )
     Console::Write( "{0:X2} ", bytes[ i ] );
   Console::WriteLine();
  }
}

/* 
This code produces the following output.

System.Text.UTF7Encoding    : 18 23 :7A 61 2B 41 77 59 42 2F 51 4F 79 32 50 2F 63 2F 77 2D
System.Text.UTF8Encoding    : 12 24 :7A 61 CC 86 C7 BD CE B2 F1 8F B3 BF
System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :7A 00 61 00 06 03 FD 01 B2 03 FF D8 FF DC
System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :00 7A 00 61 03 06 01 FD 03 B2 D8 FF DC FF
System.Text.UTF32Encoding   : 24 32 :7A 00 00 00 61 00 00 00 06 03 00 00 FD 01 00 00 B2 03 00 00 FF FC 04 00

*/
using System;
using System.Text;

public class SamplesEncoding {

  public static void Main() {

   // The characters to encode:
   //  Latin Small Letter Z (U+007A)
   //  Latin Small Letter A (U+0061)
   //  Combining Breve (U+0306)
   //  Latin Small Letter AE With Acute (U+01FD)
   //  Greek Small Letter Beta (U+03B2)
   //  a high-surrogate value (U+D8FF)
   //  a low-surrogate value (U+DCFF)
   char[] myChars = new char[] { 'z', 'a', '\u0306', '\u01FD', '\u03B2', '\uD8FF', '\uDCFF' };

   // Get different encodings.
   Encoding u7  = Encoding.UTF7;
   Encoding u8  = Encoding.UTF8;
   Encoding u16LE = Encoding.Unicode;
   Encoding u16BE = Encoding.BigEndianUnicode;
   Encoding u32  = Encoding.UTF32;

   // Encode the entire array, and print out the counts and the resulting bytes.
   PrintCountsAndBytes( myChars, u7 );
   PrintCountsAndBytes( myChars, u8 );
   PrintCountsAndBytes( myChars, u16LE );
   PrintCountsAndBytes( myChars, u16BE );
   PrintCountsAndBytes( myChars, u32 );
  }

  public static void PrintCountsAndBytes( char[] chars, Encoding enc ) {

   // Display the name of the encoding used.
   Console.Write( "{0,-30} :", enc.ToString() );

   // Display the exact byte count.
   int iBC = enc.GetByteCount( chars );
   Console.Write( " {0,-3}", iBC );

   // Display the maximum byte count.
   int iMBC = enc.GetMaxByteCount( chars.Length );
   Console.Write( " {0,-3} :", iMBC );

   // Encode the array of chars.
   byte[] bytes = enc.GetBytes( chars );

   // Display all the encoded bytes.
   PrintHexBytes( bytes );
  }

  public static void PrintHexBytes( byte[] bytes ) {

   if (( bytes == null ) || ( bytes.Length == 0 ))
    {
      Console.WriteLine( "<none>" );
    }
    else {
     for ( int i = 0; i < bytes.Length; i++ )
      Console.Write( "{0:X2} ", bytes[i] );
     Console.WriteLine();
   }
  }
}


/* 
This code produces the following output.

System.Text.UTF7Encoding    : 18 23 :7A 61 2B 41 77 59 42 2F 51 4F 79 32 50 2F 63 2F 77 2D
System.Text.UTF8Encoding    : 12 24 :7A 61 CC 86 C7 BD CE B2 F1 8F B3 BF
System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :7A 00 61 00 06 03 FD 01 B2 03 FF D8 FF DC
System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :00 7A 00 61 03 06 01 FD 03 B2 D8 FF DC FF
System.Text.UTF32Encoding   : 24 32 :7A 00 00 00 61 00 00 00 06 03 00 00 FD 01 00 00 B2 03 00 00 FF FC 04 00

*/
Imports System.Text

Public Class SamplesEncoding  

  Public Shared Sub Main()

   ' The characters to encode:
   '  Latin Small Letter Z (U+007A)
   '  Latin Small Letter A (U+0061)
   '  Combining Breve (U+0306)
   '  Latin Small Letter AE With Acute (U+01FD)
   '  Greek Small Letter Beta (U+03B2)
   '  a high-surrogate value (U+D8FF)
   '  a low-surrogate value (U+DCFF)
   Dim myChars() As Char = {"z"c, "a"c, ChrW(&H0306), ChrW(&H01FD), ChrW(&H03B2), ChrW(&HD8FF), ChrW(&HDCFF)}
 

   ' Get different encodings.
   Dim u7 As Encoding = Encoding.UTF7
   Dim u8 As Encoding = Encoding.UTF8
   Dim u16LE As Encoding = Encoding.Unicode
   Dim u16BE As Encoding = Encoding.BigEndianUnicode
   Dim u32 As Encoding = Encoding.UTF32

   ' Encode the entire array, and print out the counts and the resulting bytes.
   PrintCountsAndBytes(myChars, u7)
   PrintCountsAndBytes(myChars, u8)
   PrintCountsAndBytes(myChars, u16LE)
   PrintCountsAndBytes(myChars, u16BE)
   PrintCountsAndBytes(myChars, u32)

  End Sub


  Public Shared Sub PrintCountsAndBytes(chars() As Char, enc As Encoding)

   ' Display the name of the encoding used.
   Console.Write("{0,-30} :", enc.ToString())

   ' Display the exact byte count.
   Dim iBC As Integer = enc.GetByteCount(chars)
   Console.Write(" {0,-3}", iBC)

   ' Display the maximum byte count.
   Dim iMBC As Integer = enc.GetMaxByteCount(chars.Length)
   Console.Write(" {0,-3} :", iMBC)

   ' Encode the array of chars.
   Dim bytes As Byte() = enc.GetBytes(chars)

   ' Display all the encoded bytes.
   PrintHexBytes(bytes)

  End Sub


  Public Shared Sub PrintHexBytes(bytes() As Byte)

   If bytes Is Nothing OrElse bytes.Length = 0 Then
     Console.WriteLine("<none>")
   Else
     Dim i As Integer
     For i = 0 To bytes.Length - 1
      Console.Write("{0:X2} ", bytes(i))
     Next i
     Console.WriteLine()
   End If

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'System.Text.UTF7Encoding    : 18 23 :7A 61 2B 41 77 59 42 2F 51 4F 79 32 50 2F 63 2F 77 2D
'System.Text.UTF8Encoding    : 12 24 :7A 61 CC 86 C7 BD CE B2 F1 8F B3 BF
'System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :7A 00 61 00 06 03 FD 01 B2 03 FF D8 FF DC
'System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :00 7A 00 61 03 06 01 FD 03 B2 D8 FF DC FF
'System.Text.UTF32Encoding   : 24 32 :7A 00 00 00 61 00 00 00 06 03 00 00 FD 01 00 00 B2 03 00 00 FF FC 04 00

Poznámky

Informace o kódování podporovaných rozhraním .NET a diskuzi o tom, jaké kódování Unicode použít, naleznete v tématu kódování znaků v rozhraní .NET.For information about the encodings supported by .NET and a discussion of which Unicode encoding to use, see Character Encoding in .NET.

UnicodeEncodingObjekt, který je vrácený touto vlastností, nemusí mít vhodné chování pro vaši aplikaci.The UnicodeEncoding object that is returned by this property may not have the appropriate behavior for your app. Používá náhradní zálohu k nahrazení každého řetězce, který nemůže kódovat, a každý bajt, který nelze dekódovat pomocí znaku otazníku ("?").It uses replacement fallback to replace each string that it cannot encode and each byte that it cannot decode with a question mark ("?") character. Místo toho můžete volat UnicodeEncoding.UnicodeEncoding(Boolean, Boolean, Boolean) konstruktor pro vytvoření instance objektu trochu endian UnicodeEncoding , jehož záložní je buď EncoderFallbackException nebo DecoderFallbackException , jak ukazuje následující příklad.Instead, you can call the UnicodeEncoding.UnicodeEncoding(Boolean, Boolean, Boolean) constructor to instantiate a little endian UnicodeEncoding object whose fallback is either an EncoderFallbackException or a DecoderFallbackException, as the following example illustrates.

using System;
using System.Text;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   byte[] bytes = { 0x20, 0x00, 0x01, 0xD8, 0x68, 0x00, 0xA7, 0x00 };
   Encoding enc = new UnicodeEncoding(false, true, true);
   
   try {
     string value = enc.GetString(bytes);
     Console.WriteLine();
     Console.WriteLine("'{0}'", value);
   }
   catch (DecoderFallbackException e) {   
     Console.WriteLine("Unable to decode {0} at index {1}", 
              ShowBytes(e.BytesUnknown), e.Index);
   }
  }

  private static string ShowBytes(byte[] bytes) 
  {
   string returnString = null;
   foreach (var byteValue in bytes)
     returnString += String.Format("0x{0:X2} ", byteValue);

   return returnString.Trim();
  }
}
// The example displays the following output:
//    Unable to decode 0x01 0xD8 at index 4
Imports System.Text

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim bytes() As Byte = { &h20, &h00, &h01, &hD8, &h68, &h00, &hA7, &h00}
   Dim enc As Encoding = New UnicodeEncoding(False, True, True)
   
   Try
     Dim value As String = enc.GetString(bytes)
     Console.WriteLine()
     Console.WriteLine("'{0}'", value)
   Catch e As DecoderFallbackException   
     Console.WriteLine("Unable to decode {0} at index {1}", 
              ShowBytes(e.BytesUnknown), e.Index)
   End Try
  End Sub
  
  Private Function ShowBytes(bytes As Byte()) As String
   Dim returnString As String = Nothing
   For Each byteValue In bytes
     returnString += String.Format("0x{0:X2} ", byteValue)
   Next
   Return returnString.Trim()
  End Function
End Module
' The example displays the following output:
'    Unable to decode 0x01 0xD8 at index 4

Platí pro

Viz také