JsonReaderOptions Struktura

Definice

Poskytuje uživateli možnost definovat vlastní chování při čtení formátu JSON.Provides the ability for the user to define custom behavior when reading JSON.

public value class JsonReaderOptions
public struct JsonReaderOptions
type JsonReaderOptions = struct
Public Structure JsonReaderOptions
Dědičnost
JsonReaderOptions

Poznámky

Další informace najdete v tématu Postup zápisu vlastních serializátorů a deserializace pomocí System.Text.Jsv.For more information, see How to write custom serializers and deserializers with System.Text.Json.

Vlastnosti

AllowTrailingCommas

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jestli je v objektu nebo poli povolená čárka navíc na konci seznamu hodnot JSON (a ignorované) v rámci čtení načtené datové části JSON.Gets or sets a value that defines whether an extra comma at the end of a list of JSON values in an object or array is allowed (and ignored) within the JSON payload being read.

CommentHandling

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jak Utf8JsonReader zpracovává komentáře při čtení dat JSON.Gets or sets a value that determines how the Utf8JsonReader handles comments when reading through the JSON data.

MaxDepth

Získá nebo nastaví maximální hloubku, která je povolena při čtení JSON, s výchozí hodnotou (tj. 0) udávající maximální hloubku 64.Gets or sets the maximum depth allowed when reading JSON, with the default (that is, 0) indicating a maximum depth of 64.

Platí pro