StringBuilder.ToString StringBuilder.ToString StringBuilder.ToString StringBuilder.ToString Method

Definice

Převede hodnotu a StringBuilder Stringna.Converts the value of a StringBuilder to a String.

Přetížení

ToString() ToString() ToString() ToString()

Převede hodnotu této instance na String.Converts the value of this instance to a String.

ToString(Int32, Int32) ToString(Int32, Int32) ToString(Int32, Int32) ToString(Int32, Int32)

Převede hodnotu podřetězce této instance na String.Converts the value of a substring of this instance to a String.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Převede hodnotu této instance na String.Converts the value of this instance to a String.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Řetězec, jehož hodnota je stejná jako tato instance.A string whose value is the same as this instance.

Příklady

Následující příklad ukazuje volání ToString metody.The following example demonstrates calling the ToString method. Tento příklad je součástí většího příkladu, který StringBuilder je k dispozici pro třídu.This example is part of a larger example provided for the StringBuilder class.

// Display the number of characters in the StringBuilder
// and its string.
Console::WriteLine("{0} chars: {1}", sb->Length, sb->ToString());
// Display the number of characters in the StringBuilder and its string.
Console.WriteLine("{0} chars: {1}", sb.Length, sb.ToString());
' Display the number of characters in the StringBuilder and its string.
Console.WriteLine("{0} chars: {1}", sb.Length, sb.ToString())

Poznámky

Je nutné ToString zavolat metodu pro String StringBuilder převod objektu na objekt před předáním řetězce reprezentovaného StringBuilder objektem metodě, která má String parametr nebo jeho zobrazení v uživatelském rozhraní.You must call the ToString method to convert the StringBuilder object to a String object before you can pass the string represented by the StringBuilder object to a method that has a String parameter or display it in the user interface.

ToString(Int32, Int32) ToString(Int32, Int32) ToString(Int32, Int32) ToString(Int32, Int32)

Převede hodnotu podřetězce této instance na String.Converts the value of a substring of this instance to a String.

public:
 System::String ^ ToString(int startIndex, int length);
public string ToString (int startIndex, int length);
override this.ToString : int * int -> string
Public Function ToString (startIndex As Integer, length As Integer) As String

Parametry

startIndex
Int32 Int32 Int32 Int32

Počáteční pozice podřetězce v této instanci.The starting position of the substring in this instance.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Délka podřetězceThe length of the substring.

Návraty

Řetězec, jehož hodnota je shodná se zadaným podřetězcem této instance.A string whose value is the same as the specified substring of this instance.

Výjimky

startIndexnebo length je menší než nula.startIndex or length is less than zero.

-nebo--or- Součet startIndex alength je větší než délka aktuální instance.The sum of startIndex and length is greater than the length of the current instance.

Poznámky

Je nutné ToString zavolat metodu pro String StringBuilder převod objektu na objekt před předáním řetězce reprezentovaného StringBuilder objektem metodě, která má String parametr nebo jeho zobrazení v uživatelském rozhraní.You must call the ToString method to convert the StringBuilder object to a String object before you can pass the string represented by the StringBuilder object to a method that has a String parameter or display it in the user interface.

Platí pro