CancellationTokenSource.IsCancellationRequested Vlastnost

Definice

Získá požadavek na zrušení pro tuto možnost CancellationTokenSource .Gets whether cancellation has been requested for this CancellationTokenSource.

public:
 property bool IsCancellationRequested { bool get(); };
public bool IsCancellationRequested { get; }
member this.IsCancellationRequested : bool
Public ReadOnly Property IsCancellationRequested As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je pro toto zrušení požadováno zrušení CancellationTokenSource ; v opačném případě false .true if cancellation has been requested for this CancellationTokenSource; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost označuje, zda bylo pro tento zdroj tokenu vyžádáno zrušení, například kvůli volání jeho Cancel metody.This property indicates whether cancellation has been requested for this token source, such as due to a call to its Cancel method.

Pokud tato vlastnost vrátí hodnotu true , zaručí pouze, že bylo zrušení požadováno.If this property returns true, it only guarantees that cancellation has been requested. Nezaručuje, že všechny obslužné rutiny registrované s odpovídajícím tokenem se dokončily, ani že žádosti o zrušení dokončí rozšiřování všech registrovaných obslužných rutin.It does not guarantee that every handler registered with the corresponding token has finished executing, nor that cancellation requests have finished propagating to all registered handlers. Může se vyžadovat další synchronizace, zejména v situacích, kdy se související objekty ruší současně.Additional synchronization may be required, particularly in situations where related objects are being canceled concurrently.

Platí pro