ContextCallback Delegát

Definice

Představuje metodu, která má být volána v rámci nového kontextu.Represents a method to be called within a new context.

public delegate void ContextCallback(System::Object ^ state);
public delegate void ContextCallback(object state);
public delegate void ContextCallback(object? state);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public delegate void ContextCallback(object state);
type ContextCallback = delegate of obj -> unit
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ContextCallback = delegate of obj -> unit
Public Delegate Sub ContextCallback(state As Object)

Parametry

state
Object

Objekt obsahující informace, které mají být použity metodou zpětného volání při každém spuštění.An object containing information to be used by the callback method each time it executes.

Atributy

Poznámky

ContextCallback používá ExecutionContext.Run SecurityContext.Run metody a.ContextCallback is used by the ExecutionContext.Run and the SecurityContext.Run methods. ContextCallback představuje metodu, která má být spuštěna v zadaném kontextu.ContextCallback represents the method to be run in the provided context. Po dokončení provádění metody je kontext obnoven do předchozího stavu.Upon completion of the method execution, the context is restored to its previous state.

Vytvořte delegát předáním metody zpětného volání do ContextCallback konstruktoru.Create the delegate by passing your callback method to the ContextCallback constructor. Vaše metoda musí mít zde uvedený podpis.Your method must have the signature shown here.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro