Task.AsyncState Vlastnost

Definice

Získá objekt stavu dodaný při vytvoření Task nebo hodnotu null, pokud nebyla zadána žádná.Gets the state object supplied when the Task was created, or null if none was supplied.

public:
 property System::Object ^ AsyncState { System::Object ^ get(); };
public object AsyncState { get; }
member this.AsyncState : obj
Public ReadOnly Property AsyncState As Object

Hodnota vlastnosti

Object, který představuje stavová data, která byla předána úkolu při jeho vytvoření.An Object that represents the state data that was passed in to the task when it was created.

Implementuje

Poznámky

Přetypování objektu zpět na původní typ, který načte data.Cast the object back to the original type to retrieve its data.

Platí pro