Task.CompletedTask Vlastnost

Definice

Načte úkol, který již byl úspěšně dokončen.Gets a task that has already completed successfully.

public:
 static property System::Threading::Tasks::Task ^ CompletedTask { System::Threading::Tasks::Task ^ get(); };
public static System.Threading.Tasks.Task CompletedTask { get; }
member this.CompletedTask : System.Threading.Tasks.Task
Public Shared ReadOnly Property CompletedTask As Task

Hodnota vlastnosti

Task

Úloha byla úspěšně dokončena.The successfully completed task.

Poznámky

Tato vlastnost vrátí úlohu, jejíž Status vlastnost je nastavena na hodnotu RanToCompletion .This property returns a task whose Status property is set to RanToCompletion. Chcete-li vytvořit úlohu, která vrací hodnotu a spustí se pro dokončení, zavolejte FromResult metodu.To create a task that returns a value and runs to completion, call the FromResult method.

Opakované pokusy o načtení této hodnoty vlastnosti nemusí vždycky vracet stejnou instanci.Repeated attempts to retrieve this property value may not always return the same instance.

Platí pro

Viz také