Task.CurrentId Vlastnost

Definice

Vrátí ID aktuálně prováděného Task.Returns the ID of the currently executing Task.

public:
 static property Nullable<int> CurrentId { Nullable<int> get(); };
public static Nullable<int> CurrentId { get; }
member this.CurrentId : Nullable<int>
Public Shared ReadOnly Property CurrentId As Nullable(Of Integer)

Hodnota vlastnosti

Celé číslo, které bylo přiřazeno systémem k aktuálně spuštěné úloze.An integer that was assigned by the system to the currently-executing task.

Poznámky

CurrentId je vlastnost static (Shared ve Visual Basic), která se používá k získání identifikátoru aktuálně spuštěné úlohy z kódu, který úloha provádí.CurrentId is a static (Shared in Visual Basic) property that is used to get the identifier of the currently executing task from the code that the task is executing. Liší se od vlastnosti Id, která vrací identifikátor konkrétní instance Task.It differs from the Id property, which returns the identifier of a particular Task instance. Pokud se pokusíte načíst CurrentId hodnotu mimo kód, který úkol provádí, vlastnost vrátí hodnotu null.If you attempt to retrieve the CurrentId value from outside the code that a task is executing, the property returns null.

Všimněte si, že i když jsou kolize velmi vzácné, není zaručeno, že identifikátory úloh nejsou jedinečné.Note that although collisions are very rare, task identifiers are not guaranteed to be unique.

Platí pro

Viz také