Task.Id Vlastnost

Definice

Získá ID pro tuto instanci Task.Gets an ID for this Task instance.

public:
 property int Id { int get(); };
public int Id { get; }
member this.Id : int
Public ReadOnly Property Id As Integer

Hodnota vlastnosti

Identifikátor, který je přiřazen systémem k této instanci Task.The identifier that is assigned by the system to this Task instance.

Poznámky

ID úloh jsou přiřazena na vyžádání a nutně nepředstavuje pořadí, ve kterém jsou vytvořeny instance úloh.Task IDs are assigned on-demand and do not necessarily represent the order in which task instances are created. Všimněte si, že i když jsou kolize velmi vzácné, není zaručeno, že identifikátory úloh nejsou jedinečné.Note that although collisions are very rare, task identifiers are not guaranteed to be unique.

Chcete-li získat ID úkolu aktuálně vykonávané úlohy z kódu, který úloha provádí, použijte vlastnost CurrentId.To get the task ID of the currently executing task from within code that task is executing, use the CurrentId property.

Platí pro

Viz také