Task.IsCanceled Vlastnost

Definice

Zjistí, zda tato instance Task dokončila provádění z důvodu zrušení.Gets whether this Task instance has completed execution due to being canceled.

public:
 property bool IsCanceled { bool get(); };
public bool IsCanceled { get; }
member this.IsCanceled : bool
Public ReadOnly Property IsCanceled As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, zda byl úkol dokončen z důvodu jeho zrušení; jinak false.true if the task has completed due to being canceled; otherwise false.

Poznámky

Task se dokončí ve stavu Canceled, a to v některé z následujících podmínek:A Task will complete in the Canceled state under any of the following conditions:

Důležité

Načtení hodnoty vlastnosti IsCanceled neblokuje volající vlákno, dokud se úloha nedokončí.Retrieving the value of the IsCanceled property does not block the calling thread until the task has completed.

Platí pro