Task.IsFaulted Vlastnost

Definice

Vrátí, zda Task dokončeno z důvodu neošetřené výjimky.Gets whether the Task completed due to an unhandled exception.

public:
 property bool IsFaulted { bool get(); };
public bool IsFaulted { get; }
member this.IsFaulted : bool
Public ReadOnly Property IsFaulted As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, pokud úloha vyvolala neošetřenou výjimku; jinak false.true if the task has thrown an unhandled exception; otherwise false.

Poznámky

Pokud je IsFaulted true, Status úkolu se rovná Faulteda jeho Exception vlastnost nebude null.If IsFaulted is true, the task's Status is equal to Faulted, and its Exception property will be non-null.

Důležité

Načtení hodnoty vlastnosti Task.IsFaulted neblokuje volající vlákno, dokud se úloha nedokončí.Retrieving the value of the Task.IsFaulted property does not block the calling thread until the task has completed.

Platí pro