Task.IAsyncResult.AsyncWaitHandle Vlastnost

Definice

Získá WaitHandle, který se dá použít k čekání na dokončení úlohy.Gets a WaitHandle that can be used to wait for the task to complete.

property System::Threading::WaitHandle ^ System::IAsyncResult::AsyncWaitHandle { System::Threading::WaitHandle ^ get(); };
System.Threading.WaitHandle System.IAsyncResult.AsyncWaitHandle { get; }
System.IAsyncResult.AsyncWaitHandle
 ReadOnly Property AsyncWaitHandle As WaitHandle Implements IAsyncResult.AsyncWaitHandle

Hodnota vlastnosti

WaitHandle, který se dá použít k čekání na dokončení úlohy.A WaitHandle that can be used to wait for the task to complete.

Implementuje

Výjimky

Task byla uvolněna.The Task has been disposed.

Poznámky

Použití funkce čekání, kterou poskytuje Task.Wait, je vhodnější pro použití AsyncWaitHandle pro podobné funkce.Using the wait functionality provided by Task.Wait is preferable to using AsyncWaitHandle for similar functionality. Další informace naleznete v části "čekání na úlohy" v asynchronním programování založeném na úlohách a použití TPL s dalšími asynchronními vzory.For more information, see the "Waiting on Tasks" section in Task-based Asynchronous Programming and Using TPL with Other Asynchronous Patterns.

Platí pro