ValueTask<TResult>.IsCompletedSuccessfully Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda tento objekt představuje úspěšně dokončenou operaci.Gets a value that indicates whether this object represents a successfully completed operation.

public:
 property bool IsCompletedSuccessfully { bool get(); };
public bool IsCompletedSuccessfully { get; }
member this.IsCompletedSuccessfully : bool
Public ReadOnly Property IsCompletedSuccessfully As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud tento objekt představuje úspěšně dokončenou operaci; v opačném případě false .true if this object represents a successfully completed operation; otherwise, false.

Platí pro