ValueTask<TResult>.IsFaulted Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda tento objekt představuje neúspěšnou operaci.Gets a value that indicates whether this object represents a failed operation.

public:
 property bool IsFaulted { bool get(); };
public bool IsFaulted { get; }
member this.IsFaulted : bool
Public ReadOnly Property IsFaulted As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud tento objekt představuje neúspěšnou operaci; v opačném případě false .true if this object represents a failed operation; otherwise, false.

Platí pro