Thread.CurrentContext Vlastnost

Definice

Získá aktuální kontext, ve kterém je vlákno prováděno.Gets the current context in which the thread is executing.

public:
 static property System::Runtime::Remoting::Contexts::Context ^ CurrentContext { System::Runtime::Remoting::Contexts::Context ^ get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public static System.Runtime.Remoting.Contexts.Context CurrentContext { get; }
member this.CurrentContext : System.Runtime.Remoting.Contexts.Context
Public Shared ReadOnly Property CurrentContext As Context

Hodnota vlastnosti

Context představující aktuální kontext vlákna.A Context representing the current thread context.

Atributy

Výjimky

Volající nemá požadované povolení.The caller does not have the required permission.

Zabezpečení

SecurityCriticalAttribute
Vyžaduje úplný vztah důvěryhodnosti pro bezprostředně volajícího.Requires full trust for the immediate caller. Tohoto člena nelze použít v kódu s částečnou důvěryhodností ani v transparentním kódu.This member cannot be used by partially trusted or transparent code.

Platí pro