Thread.IsAlive Vlastnost

Definice

Získá hodnotu označující stav spuštění aktuálního vlákna.Gets a value indicating the execution status of the current thread.

public:
 property bool IsAlive { bool get(); };
public bool IsAlive { get; }
member this.IsAlive : bool
Public ReadOnly Property IsAlive As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, zda bylo toto vlákno spuštěno a že se neukončilo normálně nebo přerušeno; v opačném případě false.true if this thread has been started and has not terminated normally or aborted; otherwise, false.

Platí pro