TimeZoneInfo.TransitionTime.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) TimeZoneInfo.TransitionTime.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) TimeZoneInfo.TransitionTime.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Method

Definice

Naplní SerializationInfo objekt daty, která jsou potřebná k serializaci tohoto objektu.Populates a SerializationInfo object with the data that is required to serialize this object.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
[System.Security.SecurityCritical]
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametry

info
SerializationInfo SerializationInfo SerializationInfo

Objekt pro naplnění daty.The object to populate with data.

context
StreamingContext StreamingContext StreamingContext

Cíl pro tuto serializaci (viz StreamingContext).The destination for this serialization (see StreamingContext).

Implementuje

Zabezpečení

SecurityCriticalAttribute
vyžaduje úplný vztah důvěryhodnosti pro bezprostředně volajícího.requires full trust for the immediate caller. Tohoto člena nelze použít v kódu s částečnou důvěryhodností ani v transparentním kódu.This member cannot be used by partially trusted or transparent code.

Platí pro