Tuple<T1,T2>.GetHashCode Metoda

Definice

Vrátí hodnotu hash aktuálního Tuple<T1,T2> objektu.Returns the hash code for the current Tuple<T1,T2> object.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Kód hash v podobě 32bitového čísla se znaménkem.A 32-bit signed integer hash code.

Platí pro