Tuple<T1,T2>.ITuple.Item[Int32] Vlastnost

Definice

Získá hodnotu zadaného Tuple elementu.Gets the value of the specified Tuple element.

property System::Object ^ System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Item[int] { System::Object ^ get(int index); };
object System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item[int index] { get; }
 ReadOnly Property Item(index As Integer) As Object Implements ITuple.Item

Parametry

index
Int32

Index zadaného Tuple elementu.The index of the specified Tuple element. indexmůže být v rozsahu od 0 do 1.index can range from 0 to 1.

Hodnota vlastnosti

Hodnota Tuple prvku na zadané pozici.The value of the Tuple element at the specified position.

Implementuje

Výjimky

indexje menší než 0 nebo větší než 1.index is less than 0 or greater than 1.

Poznámky

Tuple<T1,T2>.ITuple.Item[Int32] Vlastnost je explicitní implementace rozhraní.The Tuple<T1,T2>.ITuple.Item[Int32] property is an explicit interface implementation. Chcete-li ji volat, je nutné přetypovat nebo Tuple<T1,T2> převést objekt ITuple na objekt rozhraní.To call it, you must cast or convert the Tuple<T1,T2> object to an ITuple interface object.

Platí pro