Tuple<T1,T2,T3,T4> Třída

Definice

Představuje 4-řazené kolekce členů nebo čtyřnásobné.Represents a 4-tuple, or quadruple.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4>
public ref class Tuple : IComparable, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4>
public ref class Tuple : IComparable, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable, System::Runtime::CompilerServices::ITuple
public class Tuple<T1,T2,T3,T4> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
public class Tuple<T1,T2,T3,T4> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable, System.Runtime.CompilerServices.ITuple
[System.Serializable]
public class Tuple<T1,T2,T3,T4> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4> = class
  interface IStructuralComparable
  interface IStructuralEquatable
  interface IComparable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4> = class
  interface IStructuralComparable
  interface IStructuralEquatable
  interface IComparable
  interface ITuple
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4> = class
  interface IStructuralEquatable
  interface IStructuralComparable
  interface IComparable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4> = class
  interface IStructuralEquatable
  interface IStructuralComparable
  interface IComparable
  interface ITuple
Public Class Tuple(Of T1, T2, T3, T4)
Implements IComparable, IStructuralComparable, IStructuralEquatable
Public Class Tuple(Of T1, T2, T3, T4)
Implements IComparable, IStructuralComparable, IStructuralEquatable, ITuple

Parametry typu

T1

Typ první součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's first component.

T2

Typ druhé součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's second component.

T3

Typ třetí součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's third component.

T4

Typ čtvrté součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's fourth component.

Dědičnost
Tuple<T1,T2,T3,T4>
Atributy
Implementuje

Poznámky

Řazená kolekce členů je datová struktura, která obsahuje určitý počet a pořadí hodnot.A tuple is a data structure that has a specific number and sequence of values. Třída Tuple<T1,T2,T3,T4> představuje 4-tuple nebo čtyřnásobnou, což je řazená kolekce členů se čtyřmi komponentami.The Tuple<T1,T2,T3,T4> class represents a 4-tuple, or quadruple, which is a tuple that has four components.

Můžete vytvořit instanci objektu Tuple<T1,T2,T3,T4> voláním buď konstruktoru Tuple<T1,T2,T3,T4> nebo metody static Tuple.Create<T1,T2,T3,T4>(T1, T2, T3, T4).You can instantiate a Tuple<T1,T2,T3,T4> object by calling either the Tuple<T1,T2,T3,T4> constructor or the static Tuple.Create<T1,T2,T3,T4>(T1, T2, T3, T4) method. Hodnotu součástí řazené kolekce členů můžete načíst pomocí vlastností Item1, Item2, Item3a instance Item4.You can retrieve the value of the tuple's components by using the read-only Item1, Item2, Item3, and Item4 instance properties.

Řazené kolekce členů se obvykle používají čtyřmi různými způsoby:Tuples are commonly used in four different ways:

 • K reprezentaci jediné datové sady.To represent a single set of data. Například řazená kolekce členů může představovat záznam v databázi a její součásti mohou představovat jednotlivá pole záznamu.For example, a tuple can represent a database record, and its components can represent individual fields of the record.

 • K zajištění snadného přístupu k datové sadě a manipulace s datovou sadou.To provide easy access to, and manipulation of, a data set. Následující příklad definuje pole objektů Tuple<T1,T2,T3,T4>, které obsahují názvy baseballových sklonů, počet inningsů, které se provedly, a počet získaných běhů (běh, který vyhodnocen bez chyb v polích), a zjištěné přístupy.The following example defines an array of Tuple<T1,T2,T3,T4> objects that contain the names of baseball pitchers, the number of innings they pitched, and the number of earned runs (runs that scored without fielding errors), and hits that they gave up. Pole se předává do metody ComputeStatistics, která vypočítá průměr získaného počtu realizovaných běhů v rozteči (průměrný počet spuštěný v devět inning hrách) a průměrný počet přístupů, které jsou zadané na inning.The array is passed to the ComputeStatistics method, which calculates each pitcher's earned run average (the average number of runs given up in a nine-inning game), and the average number of hits given up per inning. Metoda také používá tyto dva průměry k výpočtu hypotetického průměru efektivity.The method also uses these two averages to compute a hypothetical effectiveness average.

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     Tuple<string, decimal, int, int>[] pitchers = 
        { Tuple.Create("McHale, Joe", 240.1m, 221, 96),
         Tuple.Create("Paul, Dave", 233.1m, 231, 84), 
         Tuple.Create("Williams, Mike", 193.2m, 183, 86),
         Tuple.Create("Blair, Jack", 168.1m, 146, 65), 
         Tuple.Create("Henry, Walt", 140.1m, 96, 30),
         Tuple.Create("Lee, Adam", 137.2m, 109, 45),
         Tuple.Create("Rohr, Don", 101.0m, 110, 42) };
     Tuple<string, double, double, double>[] results= ComputeStatistics(pitchers);
  
     // Display the results.
     Console.WriteLine("{0,-20} {1,9} {2,11} {3,15}\n", 
              "Pitcher", "ERA", "Hits/Inn.", "Effectiveness");
     foreach (var result in results)
       Console.WriteLine("{0,-20} {1,9:F2} {2,11:F2} {3,15:F2}", 
              result.Item1, result.Item2, result.Item3, result.Item4);
    }
  
    private static Tuple<string, double, double, double>[] ComputeStatistics(Tuple<string, decimal, int, int>[] pitchers)
    {  
     var list = new List<Tuple<string, double, double, double>>();
     Tuple<string, double, double, double> result;
  
     foreach (var pitcher in pitchers)
     {
       // Decimal portion of innings pitched represents 1/3 of an inning
       double innings = (double) Math.Truncate(pitcher.Item2);
       innings = innings + (((double)pitcher.Item2 - innings) * .33);
       
       double ERA = pitcher.Item4/innings * 9;
       double hitsPerInning = pitcher.Item3/innings;
       double EI = (ERA * 2 + hitsPerInning * 9)/3;
       result = new Tuple<string, double, double, double>
                (pitcher.Item1, ERA, hitsPerInning, EI);
       list.Add(result);
     }
     return list.ToArray();
    }
  }
  // The example displays the following output;
  //    Pitcher          ERA  Hits/Inn.  Effectiveness
  //    
  //    McHale, Joe        3.60    0.92      5.16
  //    Paul, Dave        3.24    0.99      5.14
  //    Williams, Mike      4.01    0.95      5.52
  //    Blair, Jack        3.48    0.87      4.93
  //    Henry, Walt        1.93    0.69      3.34
  //    Lee, Adam         2.95    0.80      4.36
  //    Rohr, Don         3.74    1.09      5.76
  
  Imports System.Collections.Generic
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim pitchers() = 
          { Tuple.Create("McHale, Joe", 240.1d, 221, 96),
           Tuple.Create("Paul, Dave", 233.1d, 231, 84), 
           Tuple.Create("Williams, Mike", 193.2d, 183, 86),
           Tuple.Create("Blair, Jack", 168.1d, 146, 65), 
           Tuple.Create("Henry, Walt", 140.1d, 96, 30),
           Tuple.Create("Lee, Adam", 137.2d, 109, 45),
           Tuple.Create("Rohr, Don", 101.0d, 110, 42) }
     Dim results() = ComputeStatistics(pitchers)
  
     ' Display the results.
     Console.WriteLine("{0,-20} {1,9} {2,11} {3,15}", "Pitcher", "ERA", "Hits/Inn.", "Effectiveness")
     Console.WriteLine()
     For Each result In results
       Console.WriteLine("{0,-20} {1,9:F2} {2,11:F2} {3,15:F2}", 
              result.Item1, result.Item2, result.Item3, result.Item4)
     Next
    End Sub
    
    Private Function ComputeStatistics(pitchers() As Tuple(Of String, Decimal, Integer, Integer)) _ 
                  As Tuple(Of String, Double, Double, Double)()
     Dim list As New List(Of Tuple(Of String, Double, Double, Double))
     Dim result As Tuple(Of String, Double, Double, Double)
  
     For Each pitcher As Tuple(Of String, Decimal, Integer, Integer) In pitchers
       ' Decimal portion of innings pitched represents 1/3 of an inning
       Dim innings As Double = CDbl(Math.Truncate(pitcher.Item2))
       innings = innings + ((pitcher.Item2 - innings) * .33)
       
       Dim ERA As Double = pitcher.Item4/innings * 9
       Dim hitsPerInning As Double = pitcher.Item3/innings
       Dim EI As Double = (ERA * 2 + hitsPerInning * 9)/3
       result = New Tuple(Of String, Double, Double, Double) _
                (pitcher.Item1, ERA, hitsPerInning, EI)
       list.Add(result) 
     Next
     Return list.ToArray()
    End Function
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    Pitcher          ERA  Hits/Inn.  Effectiveness
  '    
  '    McHale, Joe        3.60    0.92      5.16
  '    Paul, Dave        3.24    0.99      5.14
  '    Williams, Mike      4.01    0.95      5.52
  '    Blair, Jack        3.48    0.87      4.93
  '    Henry, Walt        1.93    0.69      3.34
  '    Lee, Adam         2.95    0.80      4.36
  '    Rohr, Don         3.74    1.09      5.76
  
 • Chcete-li vrátit více hodnot z metody bez použití parametrů out (in C#) nebo parametrů ByRef (v Visual Basic).To return multiple values from a method without the use of out parameters (in C#) or ByRef parameters (in Visual Basic). Například předchozí příklad vrátí jeho vypočtené statistiky spolu s názvem džbánku v poli objektů Tuple<T1,T2,T3,T4>.For example, the previous example returns its computed statistics, along with the name of the pitcher, in an array of Tuple<T1,T2,T3,T4> objects.

 • Pro předání více hodnot metodě prostřednictvím jediného parametru.To pass multiple values to a method through a single parameter. Například metoda Thread.Start(Object) má jeden parametr, který umožňuje zadání jedné hodnoty metodě, kterou vlákno provádí při spuštění.For example, the Thread.Start(Object) method has a single parameter that lets you supply one value to the method that the thread executes at startup. Pokud jako argument metody zadáte objekt Tuple<T1,T2,T3,T4>, můžete do spouštěcí rutiny vlákna dodat čtyři položky dat.If you supply a Tuple<T1,T2,T3,T4> object as the method argument, you can supply the thread's startup routine with four items of data.

Konstruktory

Tuple<T1,T2,T3,T4>(T1, T2, T3, T4)

Inicializuje novou instanci třídy Tuple<T1,T2,T3,T4>.Initializes a new instance of the Tuple<T1,T2,T3,T4> class.

Vlastnosti

Item1

Získá hodnotu první součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4> object's first component.

Item2

Získá hodnotu druhé součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4> object's second component.

Item3

Získá hodnotu třetí součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4> object's third component.

Item4

Získá hodnotu čtvrté součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4> object's fourth component.

Metody

Equals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4> roven zadanému objektu.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3,T4> object is equal to a specified object.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4>.Returns the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3,T4> object.

GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje hodnotu této instance Tuple<T1,T2,T3,T4>.Returns a string that represents the value of this Tuple<T1,T2,T3,T4> instance.

Explicitní implementace rozhraní

IComparable.CompareTo(Object)

Porovná aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4> se zadaným objektem a vrátí celé číslo, které označuje, zda je aktuální objekt před, za nebo na stejné pozici jako zadaný objekt v pořadí řazení.Compares the current Tuple<T1,T2,T3,T4> object to a specified object and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer)

Porovná aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4> k určitému objektu pomocí zadané porovnávací metody a vrátí celé číslo, které označuje, zda je aktuální objekt před, za nebo na stejné pozici jako zadaný objekt v pořadí řazení.Compares the current Tuple<T1,T2,T3,T4> object to a specified object by using a specified comparer and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer)

Vrací hodnotu, která označuje, zda je aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4> roven zadanému objektu na základě zadané metody porovnání.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3,T4> object is equal to a specified object based on a specified comparison method.

IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer)

Vypočítá hodnotu hash pro aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4> pomocí zadané metody výpočtu.Calculates the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3,T4> object by using a specified computation method.

ITuple.Item[Int32]

Získá hodnotu zadaného elementu Tuple.Gets the value of the specified Tuple element.

ITuple.Length

Získá počet prvků v Tuple.Gets the number of elements in the Tuple.

Metody rozšíření

Deconstruct<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>, T1, T2, T3, T4)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů se 4 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 4 elements into separate variables.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci struktury ValueTuple.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

Platí pro

Viz také