Type.Attributes Vlastnost

Definice

Získá atributy přidružené k Type .Gets the attributes associated with the Type.

public:
 property System::Reflection::TypeAttributes Attributes { System::Reflection::TypeAttributes get(); };
public System.Reflection.TypeAttributes Attributes { get; }
member this.Attributes : System.Reflection.TypeAttributes
Public ReadOnly Property Attributes As TypeAttributes

Hodnota vlastnosti

TypeAttributes

TypeAttributesObjekt představující sadu atributů Type , pokud Type nepředstavuje parametr obecného typu, v takovém případě není hodnota určena.A TypeAttributes object representing the attribute set of the Type, unless the Type represents a generic type parameter, in which case the value is unspecified.

Implementuje

Příklady

Následující příklad používá Attributes vlastnost.The following example uses the Attributes property.

using System;
using System.Reflection;

internal struct S
{
  public int X;
}

public abstract class Example
{
  protected sealed class NestedClass {}

  public interface INested {}

  public static void Main()
  {
    // Create an array of types.
    Type[] types = { typeof(Example), typeof(NestedClass),
             typeof(INested), typeof(S) };

    foreach (var t in types) 
    {
      Console.WriteLine("Attributes for type {0}:", t.Name);

      TypeAttributes attr = t.Attributes;

      // To test for visibility attributes, you must use the visibility mask.
      TypeAttributes visibility = attr & TypeAttributes.VisibilityMask;
      switch (visibility)
      {
        case TypeAttributes.NotPublic:
          Console.WriteLine("  ...is not public");
          break;
        case TypeAttributes.Public:
          Console.WriteLine("  ...is public");
          break;
        case TypeAttributes.NestedPublic:
          Console.WriteLine("  ...is nested and public");
          break;
        case TypeAttributes.NestedPrivate:
          Console.WriteLine("  ...is nested and private");
          break;
        case TypeAttributes.NestedFamANDAssem:
          Console.WriteLine("  ...is nested, and inheritable only within the assembly" +
           "\n     (cannot be declared in C#)");
          break;
        case TypeAttributes.NestedAssembly:
          Console.WriteLine("  ...is nested and internal");
          break;
        case TypeAttributes.NestedFamily:
          Console.WriteLine("  ...is nested and protected");
          break;
        case TypeAttributes.NestedFamORAssem:
          Console.WriteLine("  ...is nested and protected internal");
          break;
      }

      // Use the layout mask to test for layout attributes.
      TypeAttributes layout = attr & TypeAttributes.LayoutMask;
      switch (layout)
      {
        case TypeAttributes.AutoLayout:
          Console.WriteLine("  ...is AutoLayout");
          break;
        case TypeAttributes.SequentialLayout:
          Console.WriteLine("  ...is SequentialLayout");
          break;
        case TypeAttributes.ExplicitLayout:
          Console.WriteLine("  ...is ExplicitLayout");
          break;
      }

      // Use the class semantics mask to test for class semantics attributes.
      TypeAttributes classSemantics = attr & TypeAttributes.ClassSemanticsMask;
      switch (classSemantics)
      {
        case TypeAttributes.Class:
          if (t.IsValueType)
          {
            Console.WriteLine("  ...is a value type");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("  ...is a class");
          }
          break;
        case TypeAttributes.Interface:
          Console.WriteLine("  ...is an interface");
          break;
      }

      if ((attr & TypeAttributes.Abstract) != 0)
      {
        Console.WriteLine("  ...is abstract");
      }

      if ((attr & TypeAttributes.Sealed) != 0)
      {
        Console.WriteLine("  ...is sealed");
      }
      
      Console.WriteLine();
    }
  }
}
// The example displays the following output:
// Attributes for type Example:
//  ...is public
//  ...is AutoLayout
//  ...is a class
//  ...is abstract

// Attributes for type NestedClass:
//  ...is nested and protected
//  ...is AutoLayout
//  ...is a class
//  ...is sealed

// Attributes for type INested:
//  ...is nested and public
//  ...is AutoLayout
//  ...is an interface
//  ...is abstract

// Attributes for type S:
//  ...is not public
//  ...is SequentialLayout
//  ...is a value type
//  ...is sealed
Imports System.Reflection

Friend Structure S
  Public X As Integer
End Structure

Public MustInherit Class Example
  Protected NotInheritable Class NestedClass
  End Class

  Public Interface INested
  End Interface

  Public Shared Sub Main()
    ' Create an array of types.
    Dim types() As Type = { GetType(Example), GetType(NestedClass),
                GetType(INested), GetType(S) }

    For Each t In types
      Console.WriteLine("Attributes for type {0}:", t.Name)

      Dim attr As TypeAttributes = t.Attributes

      ' Use the visibility mask to test for visibility attributes.
      Dim visibility As TypeAttributes = attr And TypeAttributes.VisibilityMask
      Select Case visibility
        Case TypeAttributes.NotPublic:
          Console.WriteLine("  ...is not Public")
        Case TypeAttributes.Public:
          Console.WriteLine("  ...is Public")
        Case TypeAttributes.NestedPublic:
          Console.WriteLine("  ...is nested and Public")
        Case TypeAttributes.NestedPrivate:
          Console.WriteLine("  ...is nested and Private")
        Case TypeAttributes.NestedFamANDAssem:
          Console.WriteLine("  ...is nested, and inheritable only within the assembly" & _
           vbLf & "     (cannot be declared in Visual Basic)")
        Case TypeAttributes.NestedAssembly:
          Console.WriteLine("  ...is nested and Friend")
        Case TypeAttributes.NestedFamily:
          Console.WriteLine("  ...is nested and Protected")
        Case TypeAttributes.NestedFamORAssem:
          Console.WriteLine("  ...is nested and Protected Friend")
      End Select

      ' Use the layout mask to test for layout attributes.
      Dim layout As TypeAttributes = attr And TypeAttributes.LayoutMask
      Select Case layout
        Case TypeAttributes.AutoLayout:
          Console.WriteLine("  ...is AutoLayout")
        Case TypeAttributes.SequentialLayout:
          Console.WriteLine("  ...is SequentialLayout")
        Case TypeAttributes.ExplicitLayout:
          Console.WriteLine("  ...is ExplicitLayout")
      End Select

      ' Use the class semantics mask to test for class semantics attributes.
      Dim classSemantics As TypeAttributes = attr And TypeAttributes.ClassSemanticsMask
      Select Case classSemantics
        Case TypeAttributes.Class:
          If t.IsValueType Then
            Console.WriteLine("  ...is a value type")
          Else
            Console.WriteLine("  ...is a class")
          End If
        Case TypeAttributes.Interface:
          Console.WriteLine("  ...is an interface")
      End Select

      If 0 <> (attr And TypeAttributes.Abstract) Then _
        Console.WriteLine("  ...is MustInherit")

      If 0 <> (attr And TypeAttributes.Sealed) Then _
        Console.WriteLine("  ...is NotInheritable")
      Console.WriteLine()
    Next
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'    Attributes for type Example:
'     ...is Public
'     ...is AutoLayout
'     ...is a class
'     ...is MustInherit
'
'    Attributes for type NestedClass:
'     ...is nested and Protected
'     ...is AutoLayout
'     ...is a class
'     ...is NotInheritable
'
'    Attributes for type INested:
'     ...is nested and Public
'     ...is AutoLayout
'     ...is an interface
'     ...is MustInherit
'
'    Attributes for type S:
'     ...is not Public
'     ...is SequentialLayout
'     ...is a value type
'     ...is NotInheritable

Poznámky

Někteří členové TypeAttributes výčtu jsou masky, které představují skupinu hodnot.Some members of the TypeAttributes enumeration are masks that represent a group of values. Každá skupina obsahuje jednoho člena, jehož základní hodnota je nula.Each group includes one member whose underlying value is zero. Například nadřazená hodnota TypeAttributes.NotPublic člena ve TypeAttributes.VisibilityMask skupině je nula, jak je TypeAttributes.AutoLayout členem TypeAttributes.SequentialLayout skupiny.For example, the underlying value of the TypeAttributes.NotPublic member in the TypeAttributes.VisibilityMask group is zero, as is the TypeAttributes.AutoLayout member in the TypeAttributes.SequentialLayout group. Z tohoto důvodu je nutné před testováním těchto hodnot použít masku.Because of this, you must use the mask before testing for those values. Příklad uvádí ukázku.The example provides an illustration.

Tip

Pro většinu účelů jsou vlastnosti IsClass , jako jsou, IsAutoLayout a IsSpecialName jednodušší použít než atributy typu.For most purposes, properties like IsClass,IsAutoLayout, and IsSpecialName are easier to use than type attributes.

Pokud aktuální Type představuje Konstruovaný obecný typ, vrátí tato vlastnost atributy definice obecného typu.If the current Type represents a constructed generic type, this property returns the attributes of the generic type definition. Například atributy vracené pro MyGenericClass<int> ( MyGenericClass(Of Integer) v Visual Basic) jsou atributy typu MyGenericClass<T> ( MyGenericClass(Of T) v Visual Basic).For example, the attributes returned for MyGenericClass<int> (MyGenericClass(Of Integer) in Visual Basic) are the attributes of MyGenericClass<T> (MyGenericClass(Of T) in Visual Basic).

Pokud aktuální Type představuje parametr obecného typu – to znamená, pokud se IsGenericParameter vrátí vlastnost trueTypeAttributes hodnota vrácená touto vlastností není specifikována.If the current Type represents a generic type parameter - that is, if the IsGenericParameter property returns true - the TypeAttributes value returned by this property is unspecified.

Platí pro

Viz také