Type.ContainsGenericParameters Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda Type má aktuální objekt parametry typu, které nebyly nahrazeny konkrétními typy.Gets a value indicating whether the current Type object has type parameters that have not been replaced by specific types.

public:
 virtual property bool ContainsGenericParameters { bool get(); };
public virtual bool ContainsGenericParameters { get; }
member this.ContainsGenericParameters : bool
Public Overridable ReadOnly Property ContainsGenericParameters As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud Type je objekt samotný parametr obecného typu nebo má parametry typu, pro které nebyly zadány konkrétní typy, jinak false .true if the Type object is itself a generic type parameter or has type parameters for which specific types have not been supplied; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad definuje obecnou třídu se dvěma parametry typu a poté definuje druhou obecnou třídu, která je odvozena od první třídy.The following example defines a generic class with two type parameters and then defines a second generic class that derives from the first class. Základní třída odvozené třídy má dva argumenty typu: první Int32 a druhá je parametr typu odvozeného typu.The derived class's base class has two type arguments: the first is Int32 and the second is a type parameter of the derived type. V příkladu se zobrazí informace o těchto obecných třídách, včetně pozic hlášených GenericParameterPosition vlastností.The example displays information about these generic classes, including the positions reported by the GenericParameterPosition property.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::Collections::Generic;

// Define a base class with two type parameters.
generic< class T,class U >
public ref class Base {};

// Define a derived class. The derived class inherits from a constructed
// class that meets the following criteria:
//  (1) Its generic type definition is Base<T, U>.
//  (2) It specifies int for the first type parameter.
//  (3) For the second type parameter, it uses the same type that is used
//    for the type parameter of the derived class.
// Thus, the derived class is a generic type with one type parameter, but
// its base class is an open constructed type with one type argument and
// one type parameter.
generic<class V>
public ref class Derived : Base<int,V> {};

public ref class Test
{
public:
  static void Main()
  {
    Console::WriteLine( 
      L"\r\n--- Display a generic type and the open constructed");
    Console::WriteLine(L"  type from which it is derived.");
   
    // Create a Type object representing the generic type definition
    // for the Derived type. Note the absence of type arguments.
    //
    Type^ derivedType = Derived::typeid;
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType);
   
    // Display its open constructed base type.
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType->BaseType);
  }


private:
  static void DisplayGenericTypeInfo(Type^ t)
  {
    Console::WriteLine(L"\r\n{0}", t);
    Console::WriteLine(L"\tIs this a generic type definition? {0}",
      t->IsGenericTypeDefinition);
    Console::WriteLine(L"\tIs it a generic type? {0}", t->IsGenericType);
    Console::WriteLine(L"\tDoes it have unassigned generic parameters? {0}",
      t->ContainsGenericParameters);
    if (t->IsGenericType)
    {
     
      // If this is a generic type, display the type arguments.
      //
      array<Type^>^typeArguments = t->GetGenericArguments();
      Console::WriteLine(L"\tList type arguments ({0}):",
        typeArguments->Length);
      System::Collections::IEnumerator^ myEnum = 
        typeArguments->GetEnumerator();
      while (myEnum->MoveNext())
      {
        Type^ tParam = safe_cast<Type^>(myEnum->Current);
      
        // IsGenericParameter is true only for generic type
        // parameters.
        //
        if (tParam->IsGenericParameter)
        {
          Console::WriteLine( 
            L"\t\t{0} (unassigned - parameter position {1})", 
            tParam, tParam->GenericParameterPosition);
        }
        else
        {
          Console::WriteLine(L"\t\t{0}", tParam);
        }
      }
    }
  }
};

int main()
{
  Test::Main();
}

/* This example produces the following output:

--- Display a generic type and the open constructed
  type from which it is derived.

Derived`1[V]
    Is this a generic type definition? True
    Is it a generic type? True
    Does it have unassigned generic parameters? True
    List type arguments (1):
        V (unassigned - parameter position 0)

Base`2[System.Int32,V]
    Is this a generic type definition? False
    Is it a generic type? True
    Does it have unassigned generic parameters? True
    List type arguments (2):
        System.Int32
        V (unassigned - parameter position 0)
 */
using System;
using System.Reflection;
using System.Collections.Generic;

// Define a base class with two type parameters.
public class Base<T, U> { }

// Define a derived class. The derived class inherits from a constructed
// class that meets the following criteria:
//  (1) Its generic type definition is Base<T, U>.
//  (2) It specifies int for the first type parameter.
//  (3) For the second type parameter, it uses the same type that is used
//    for the type parameter of the derived class.
// Thus, the derived class is a generic type with one type parameter, but
// its base class is an open constructed type with one type argument and
// one type parameter.
public class Derived<V> : Base<int, V> { }

public class Test
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine(
      "\r\n--- Display a generic type and the open constructed");
    Console.WriteLine("  type from which it is derived.");

    // Create a Type object representing the generic type definition 
    // for the Derived type, by omitting the type argument. (For
    // types with multiple type parameters, supply the commas but
    // omit the type arguments.) 
    //
    Type derivedType = typeof(Derived<>);
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType);

    // Display its open constructed base type.
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType.BaseType);
  }

  private static void DisplayGenericTypeInfo(Type t)
  {
    Console.WriteLine("\r\n{0}", t);

    Console.WriteLine("\tIs this a generic type definition? {0}", 
      t.IsGenericTypeDefinition);

    Console.WriteLine("\tIs it a generic type? {0}", 
      t.IsGenericType);

    Console.WriteLine("\tDoes it have unassigned generic parameters? {0}", 
      t.ContainsGenericParameters);

    if (t.IsGenericType)
    {
      // If this is a generic type, display the type arguments.
      //
      Type[] typeArguments = t.GetGenericArguments();

      Console.WriteLine("\tList type arguments ({0}):", 
        typeArguments.Length);

      foreach (Type tParam in typeArguments)
      {
        // IsGenericParameter is true only for generic type
        // parameters.
        //
        if (tParam.IsGenericParameter)
        {
          Console.WriteLine(
            "\t\t{0} (unassigned - parameter position {1})",
            tParam,
            tParam.GenericParameterPosition);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\t\t{0}", tParam);
        }
      }
    }
  }
}

/* This example produces the following output:

--- Display a generic type and the open constructed
  type from which it is derived.

Derived`1[V]
    Is this a generic type definition? True
    Is it a generic type? True
    Does it have unassigned generic parameters? True
    List type arguments (1):
        V (unassigned - parameter position 0)

Base`2[System.Int32,V]
    Is this a generic type definition? False
    Is it a generic type? True
    Does it have unassigned generic parameters? True
    List type arguments (2):
        System.Int32
        V (unassigned - parameter position 0)
 */
Imports System.Reflection
Imports System.Collections.Generic

' Define a base class with two type parameters.
Public Class Base(Of T, U)
End Class

' Define a derived class. The derived class inherits from a constructed
' class that meets the following criteria:
'  (1) Its generic type definition is Base<T, U>.
'  (2) It uses int for the first type parameter.
'  (3) For the second type parameter, it uses the same type that is used
'    for the type parameter of the derived class.
' Thus, the derived class is a generic type with one type parameter, but
' its base class is an open constructed type with one assigned type
' parameter and one unassigned type parameter.
Public Class Derived(Of V)
  Inherits Base(Of Integer, V)
End Class

Public Class Test
  
  Public Shared Sub Main() 
    Console.WriteLine(vbCrLf _
      & "--- Display a generic type and the open constructed")
    Console.WriteLine("  type from which it is derived.")
    
    ' Create a Type object representing the generic type definition 
    ' for the Derived type, by omitting the type argument. (For
    ' types with multiple type parameters, supply the commas but
    ' omit the type arguments.) 
    '
    Dim derivedType As Type = GetType(Derived(Of ))
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType)
    
    ' Display its open constructed base type.
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType.BaseType)
  
  End Sub
  
  Private Shared Sub DisplayGenericTypeInfo(ByVal t As Type) 
    Console.WriteLine(vbCrLf & "{0}", t)
    
    Console.WriteLine(vbTab & "Is this a generic type definition? " _
      & t.IsGenericTypeDefinition)
    
    Console.WriteLine(vbTab & "Is it a generic type? " _
      & t.IsGenericType)
    
    Console.WriteLine(vbTab _
      & "Does it have unassigned generic parameters? " _
      & t.ContainsGenericParameters)
    
    If t.IsGenericType Then
      ' If this is a generic type, display the type arguments.
      '
      Dim typeArguments As Type() = t.GetGenericArguments()
      
      Console.WriteLine(vbTab & "List type arguments (" _
        & typeArguments.Length & "):")
      
      For Each tParam As Type In typeArguments
        ' IsGenericParameter is true only for generic type
        ' parameters.
        '
        If tParam.IsGenericParameter Then
          Console.WriteLine(vbTab & vbTab & tParam.ToString() _
            & " (unassigned - parameter position " _
            & tParam.GenericParameterPosition & ")")
        Else
          Console.WriteLine(vbTab & vbTab & tParam.ToString())
        End If
      Next tParam
    End If
  
  End Sub
End Class

' This example produces the following output:
'
'--- Display a generic type and the open constructed
'  type from which it is derived.
'
'Derived`1[V]
'    Is this a generic type definition? True
'    Is it a generic type? True
'    Does it have unassigned generic parameters? True
'    List type arguments (1):
'        V (unassigned - parameter position 0)
'
'Base`2[System.Int32,V]
'    Is this a generic type definition? False
'    Is it a generic type? True
'    Does it have unassigned generic parameters? True
'    List type parameters (2):
'        System.Int32
'        V (unassigned - parameter position 0)
'

Poznámky

Aby bylo možné vytvořit instanci typu, nesmí být žádné definice obecných typů ani otevřené vytvořené typy v argumentech typu samotného typu, v žádném nadřazeném obecném typu nebo v žádném elementu typu.In order to create an instance of a type, there must be no generic type definitions or open constructed types in the type arguments of the type itself, in any enclosing generic types, or in any elements of the type. Dalším způsobem, jak to vyjádřit, je, že při rekurzivním zkoumání nesmí typ obsahovat žádné parametry obecného typu.Another way of saying this is that when examined recursively, the type must contain no generic type parameters.

Vzhledem k tomu, že typy lze libovolně složitě, je toto určení obtížné.Since types can be arbitrarily complex, making this determination is difficult. Pro usnadnění a omezení pravděpodobnosti chyby ContainsGenericParameters poskytuje vlastnost standardní způsob rozlišení mezi uzavřenými konstruovanými typy, které mohou být vytvořeny instance a otevřené konstruované typy, které nemohou.For convenience and to reduce the chance of error, the ContainsGenericParameters property provides a standard way to distinguish between closed constructed types, which can be instantiated, and open constructed types, which cannot. Pokud ContainsGenericParameters vlastnost vrátí hodnotu true , nelze vytvořit instanci typu.If the ContainsGenericParameters property returns true, the type cannot be instantiated.

ContainsGenericParametersVlastnost vyhledává rekurzivní parametry typu.The ContainsGenericParameters property searches recursively for type parameters. Například vrátí true pro pole, jehož prvky jsou typu A<T> ( A(Of T) v Visual Basic), a to i v případě, že pole není samo Obecné.For example, it returns true for an array whose elements are type A<T> (A(Of T) in Visual Basic), even though the array is not itself generic. Naproti tomu chování IsGenericType vlastnosti, která vrací false pro pole.Contrast this with the behavior of the IsGenericType property, which returns false for arrays.

Sada ukázkových tříd a tabulky zobrazující hodnoty ContainsGenericParameters vlastnosti naleznete v tématu IsGenericType .For a set of example classes and a table showing the values of the ContainsGenericParameters property, see IsGenericType.

Platí pro

Viz také