Type.Delimiter Pole

Definice

Odděluje názvy v oboru názvů Type .Separates names in the namespace of the Type. Toto pole je jen ke čtení.This field is read-only.

public: static initonly char Delimiter;
public static readonly char Delimiter;
 staticval mutable Delimiter : char
Public Shared ReadOnly Delimiter As Char 

Hodnota pole

Char

Platí pro