Type.GetEnumName(Object) Metoda

Definice

Vrátí název konstanty, která má zadanou hodnotu pro aktuální typ výčtu.Returns the name of the constant that has the specified value, for the current enumeration type.

public:
 virtual System::String ^ GetEnumName(System::Object ^ value);
public virtual string? GetEnumName (object value);
public virtual string GetEnumName (object value);
abstract member GetEnumName : obj -> string
override this.GetEnumName : obj -> string
Public Overridable Function GetEnumName (value As Object) As String

Parametry

value
Object

Hodnota, jejíž název má být načten.The value whose name is to be retrieved.

Návraty

String

Název člena aktuálního výčtového typu, který má zadanou hodnotu, nebo null Pokud taková konstanta nebyla nalezena.The name of the member of the current enumeration type that has the specified value, or null if no such constant is found.

Výjimky

Aktuální typ není výčet.The current type is not an enumeration.

-nebo--or- value není ani aktuální typ ani nemá stejný základní typ jako aktuální typ.value is neither of the current type nor does it have the same underlying type as the current type.

value je null.value is null.

Platí pro