Type.GetEnumUnderlyingType Metoda

Definice

Vrátí nadřízený typ aktuálního výčtového typu.Returns the underlying type of the current enumeration type.

public:
 virtual Type ^ GetEnumUnderlyingType();
public virtual Type GetEnumUnderlyingType ();
abstract member GetEnumUnderlyingType : unit -> Type
override this.GetEnumUnderlyingType : unit -> Type
Public Overridable Function GetEnumUnderlyingType () As Type

Návraty

Type

Základní typ aktuálního výčtu.The underlying type of the current enumeration.

Výjimky

Aktuální typ není výčet.The current type is not an enumeration.

-nebo--or-

Typ výčtu není platný, protože obsahuje více než jedno pole instance.The enumeration type is not valid, because it contains more than one instance field.

Poznámky

Ve výchozím nastavení je nadřízený typ výčtu v jazyce C# a Visual Basic Int32 .By default, the underlying type of an enumeration in C# and Visual Basic is Int32. Lze zadat jiné celočíselné typy.Other integer types can be specified.

Platí pro