Type.IsAutoClass Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je pro objekt vybrán atribut formátu řetězce AutoClass Type .Gets a value indicating whether the string format attribute AutoClass is selected for the Type.

public:
 property bool IsAutoClass { bool get(); };
public bool IsAutoClass { get; }
member this.IsAutoClass : bool
Public ReadOnly Property IsAutoClass As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true je-li pro, AutoClass je vybrán atribut formátu řetězce pro Type ; v opačném případě false .true if the string format attribute AutoClass is selected for the Type; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

StringFormatMaskVybere atributy formátu řetězce.The StringFormatMask selects the string format attributes. Atributy formátu řetězce zlepšují interoperabilitu tím, že definují, jak by měly být řetězce interpretovány.The string format attributes enhance interoperability by defining how strings should be interpreted.

Pokud aktuální Type představuje Konstruovaný obecný typ, tato vlastnost se vztahuje na definici obecného typu, ze které byl typ vytvořen.If the current Type represents a constructed generic type, this property applies to the generic type definition from which the type was constructed. Například pokud aktuální Type představuje MyGenericType<int> ( MyGenericType(Of Integer) v Visual Basic), hodnota této vlastnosti je určena hodnotou MyGenericType<T> .For example, if the current Type represents MyGenericType<int> (MyGenericType(Of Integer) in Visual Basic), the value of this property is determined by MyGenericType<T>.

Pokud aktuální Type představuje parametr typu obecného typu, tato vlastnost vždy vrátí false .If the current Type represents a type parameter of a generic type, this property always returns false.

Platí pro

Viz také