Type.IsByRefLike Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je typ strukturou typu ByRef.Gets a value that indicates whether the type is a byref-like structure.

public:
 virtual property bool IsByRefLike { bool get(); };
public virtual bool IsByRefLike { get; }
member this.IsByRefLike : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsByRefLike As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true , pokud Type je struktura typu ByRef, v opačném případě false .true if the Type is a a byref-like structure; otherwise, false.

Poznámky

Struktury podobné typu ByRef jsou deklarovány pomocí ref struct klíčového slova v jazyce C#.Byref-like structures are declared using ref struct keyword in C#. Instance struktury podobné typu ByRef se nedá umístit na spravovanou haldu.An instance of the byref-like structure can't be placed on the managed heap. Další informace naleznete v tématu Struktura ref.For more information, see Ref struct.

Platí pro