Type.IsCOMObjectImpl Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě implementuje IsCOMObject vlastnost a určí, zda Type je objekt modelu COM.When overridden in a derived class, implements the IsCOMObject property and determines whether the Type is a COM object.

protected:
 abstract bool IsCOMObjectImpl();
protected abstract bool IsCOMObjectImpl ();
abstract member IsCOMObjectImpl : unit -> bool
Protected MustOverride Function IsCOMObjectImpl () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud Type je objekt modelu COM, v opačném případě false .true if the Type is a COM object; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda vrací false rozhraní modelu COM, protože nejsou objekty.This method returns false for COM interfaces because they are not objects. Rozhraní COM lze implementovat pomocí objektů Microsoft .NET Framework.COM interfaces can be implemented by Microsoft .NET Framework objects.

Platí pro

Viz také